Keywords:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Multiple locations
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

De wereld verandert. Regio’s veranderen. De bevolking groeit of krimpt, mensen migreren naar steden of naar andere landen. Sommige regio’s kennen economische groei, andere niet. Culturele diversiteit in steden en regio’s neemt toe. Al deze ruimtelijke veranderingen zorgen voor nieuwe kansen en problemen. Dit is het werkveld van sociaal geografen en planologen.


Sociaal geografen en planologen houden zich bezig met de inrichting van de ruimte om ons heen, de veranderingen die daarin plaatsvinden en de sturingsmechanismen om de ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden. Zij bestuderen de maatschappelijke oorzaken en maatschappelijke effecten van die ruimtelijke ontwikkelingen.


Sociaal geografen en planologen hebben in het bijzonder aandacht voor de verschillende schaalniveaus en de relaties tussen die niveaus: lokaal, nationaal, Europees en mondiaal. Zo leggen zij relaties tussen maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondialisering of technologische innovatie enerzijds en veranderingen in buurten, steden en landen anderzijds. Sociaal geografen en planologen verdiepen zich in het ruimtelijk gedrag van individuen, huishoudens, bedrijven en instellingen in relatie tot de omgeving. Zij houden zich bezig met de manier waarop deze omgeving in de toekomst moet worden ingericht.


Een kleine greep uit de vele onderzoeken door sociaal geografen en planologen:
- Gentrificatie/veryupping in Utrechtse binnenstad;
- Etnisch ondernemerschap;
- Creatieve oplossingen voor leegstaande bedrijfsterreinen;
- Impact van Nederlandse bloementelers in Ethiopië;
- Burgerparticipatie 2.0.

 

Begrijpen en ingrijpen
Sociale geografie en planologie zijn twee vakgebieden die niet zonder elkaar kunnen. In Utrecht kiezen we daarom bewust voor een verweven opleiding. Het verschil tussen sociale geografie en planologie zit in de manier waarop je naar de bewoonde wereld kijkt:
- Een sociaal geograaf doet onderzoek naar de relatie van de mens met zijn omgeving (begrijpen).
- Een planoloog kijkt naar de toekomst en maakt vooral plannen en beleid (ingrijpen).

 

Studieprogramma
De bacheloropleiding duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van negen of tien weken. Je volgt per periode twee cursussen. In een cursus zitten meerdere toetsmomenten. Een toets kan bestaan uit een tentamen, het schrijven van een paper, essay of rapportage of het geven van een presentatie.


Werkvormen
Actief onderwijs is in deze opleiding belangrijk. Er zijn hoorcolleges in grote groepen, maar in bijna alle cursussen vinden ook activiteiten plaats in kleinere groepen, zoals bij werkcolleges, projecten, groepsopdrachten en computerpractica.


Contacturen
In een cursus heb je contacturen, dat wil zeggen contact met docenten en medestudenten in de vorm van hoor en werkcolleges en feedback gesprekken. Voor jaar 1 is dat gemiddeld 16 uur per week, voor jaar 2 en 3 12 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je veel zelfstandig studeert, hoor- en werkcolleges goed voorbereidt en individueel of met medestudenten opdrachten maakt.


Bindend studieadvies
Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Sociale geografie en planologie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.


Hoofdrichtingen en studiepaden (specialisaties)
Sociale Geografie en Planologie staat bekend om een brede oriëntatie. Je maakt kennis met verschillende richtingen binnen het vakgebied. Door de keuze in cursussen bepaal je in grote lijnen zelf in welke richting je verdieping zoekt. Niet elke geograaf of planoloog is met hetzelfde onderwerp bezig; iedereen specialiseert zich. Aan het eind van het eerste jaar maak je een keuze voor de hoofdrichting (major) sociale geografie of de hoofdrichting (major) planologie. In Utrecht bieden we veel specialisaties aan binnen de sociale geografie en planologie. De meeste specialisaties worden op inleidend, verdiepend en gevorderd niveau aangeboden. Ze worden hier kort uiteengezet:


Hoofdrichting planologie
Planologen benaderen het vak op een toegepaste manier. Kwesties waar planologen zich over buigen zijn de totstandkoming van ruimtelijke planning, hoe deze is ingebed in de maatschappij en welke belangen er spelen. Binnen de hoofdrichting sociale geografie:
- Economische geografie: economisch geografen zijn geïnteresseerd in hoe en waar mensen en bedrijven geld verdienen en uitgeven. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom een bedrijf voor een bepaalde vestigingsplaats kiest.
- Geo Informatie: werken met Geografische Informatie Systemen is een toegepaste vorm van geografie. Je leert om zelf kaarten te maken en hoe je deze kunt gebruiken bij geografische en planologisch onderzoek.
- Ontwikkelingsgeografie: hoe en waarom sociale en economische transformatie zich voltrekt in de Global South is het domein van de ontwikkelingsgeograaf. Onderzocht wordt bijvoorbeeld waarom globalisering in sommige regio’s anders uitwerkt dan in andere, en wat het effect op ontwikkeling en ongelijkheid is in ontwikkelingslanden.
- Regionale, politieke en culturele geografie: vragen die hier spelen zijn hoe regio’s zijn ingebed in een groter geheel? En welke rol speelt identiteit en beeldvorming daarbij?
- Stadsgeografie: stadsgeografen bestuderen hoe de bebouwde omgeving is ingericht. Voorbeelden van vragen die zij zichzelf stellen: waarom wonen bepaalde groepen in bepaalde wijken? Welke problemen kent de binnenstad? Welke mobiliteitsvraagstukken spelen er in of nabij grote steden?

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).