VNO-NCW behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en de industrie en levert een scala aan diensten aan haar leden. VNO-NCW streeft naar het behartigen van de belangen van haar leden door het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardig ondernemingsklimaat en investeringsklimaat in Nederland. Met als doel de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De betrokkenheid van VNO-NCW strekt zich uit tot zaken op het gebied van onderwijs, infrastructuur, overheidsfinanciën, belastingen, milieu en sociale zekerheid.

 

De rol van VNO-NCW in de vertegenwoordiging van haar leden komt tot uiting in de actieve, voortdurende contacten met de overheid, politici, overheden, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties. Zo helpt VNO-NCW het sociaal-economisch klimaat in Nederland te definiëren, draagt het bij aan de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving en heeft het inspraak in overheidsbeslissingen die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsleven.

Als spreekbuis van het Nederlandse bedrijfsleven heeft VNO-NCW zitting in tal van advies- en overlegcommissies van de overheid. De belangrijkste zijn de Sociaal-Economische Raad (SER), een van de belangrijkste adviescommissies van de Nederlandse overheid, en de Stichting van de Arbeid, het officiële centrale overlegforum voor werkgevers- en vakbondsvertegenwoordigers. VNO-NCW overlegt ook regelmatig met de overheid namens het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Naast deze grotendeels geïnstitutionaliseerde vormen van vertegenwoordiging onderhoudt VNO-NCW ook minder formele contacten met politici, overheden en andere maatschappelijke groeperingen (zoals andere werkgeversorganisaties in binnen- en buitenland, vakbonden, milieugroeperingen en consumentenorganisaties), de media en internationale organisaties. Om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Europese Unie te kunnen behartigen, heeft VNO-NCW een eigen kantoor in Brussel. Het is ook lid van de Europese werkgeversorganisatie en neemt actief deel aan de beleidsvorming van dit orgaan.