Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
20/04/2022
Status:
Open
Apply before:
08/05/2022
Hours p/wk:
40

Description:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

 

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) staat voor het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen, en uitvoerende organisaties – binnen rechtstatelijke waarborgen – veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland.

 

DGPenV is verantwoordelijk voor vier cruciale stelsels in het veiligheidsdomein: de politie, de brandweer, de veiligheidsregio’s en de meldkamers. DGPenV zorgt dat alle uitvoerende organisaties binnen deze stelsels hun taken effectief kunnen uitvoeren, nú en in de toekomst.

 

DGPenV heeft vier speerpunten:

 • Stelselverantwoordelijkheid
 • Kwaliteit legitimiteit en continuïteit van uitvoerende organisaties
 • Inbedden van de stelsels en organisaties in hun context
 • Strategische invulling van onze rol en onze manier van werken.

Organisatie DGPenV bestaat uit drie portefeuilles:

 • Portefeuille Politieel beleid en taakuitvoering
 • Portefeuille Politieorganisatie en -middelen
 • Portefeuille Veiligheidsregio's, crisisbeheersing en meldkamer

De invulling die DGPenV geeft aan haar missie beweegt mee met de context waarin gewerkt wordt. Dit geldt voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals nieuwe scheidslijnen in de samenleving, digitalisering en klimaatverandering maar ook veranderende verwachtingen van de overheid.

 

DGPenV levert een belangrijke bijdrage aan de opdrachten van JenV voor de stelsels van politie, brandweer, veiligheidsregio’s en meldkamer. Ook heeft DGPenV een specifieke verantwoordelijkheid voor de politie, een sui generis organisatie. De Minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor de politieorganisatie.

 

De afdeling/het programma Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren

De minister is stelselverantwoordelijke voor het meldkamerdomein. Het programma Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren (MCA) zorgt voor de daadwerkelijke invulling daarvan. Het programma opereert op het boeiende snijvlak van veiligheid, bestuur en technologie, in een wereld waar elke seconde telt. We zetten ons in voor de best mogelijke communicatie tussen hulpverleners bij incidenten, rampen en crises. We maken ons sterk voor het snel alerteren van burgers en dat burgers de hulpdiensten snel kunnen bereiken.

 

Samen met onze crisispartners en andere departementen werken we aan continuïteit, optimalisatie en innovatie van verschillende vitale processen. Hierbij houden we ons onder andere bezig met thema’s als informatieveiligheid, innovatie, besturing en we zorgen we voor adequate wet- en regelgeving.

 

We leveren een bijdrage aan systemen die handelingsperspectief bieden in geval van calamiteiten. We bouwen mee aan de meldkamer van de toekomst, die op dit moment gestalte krijgt binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Ook versterken we de technologische en organisatorische ontwikkeling van NL-Alert, Burgernet, Landelijk Crisis Management Systeem en 112.

 

We werken aan nieuwe missie-kritische communicatievoorzieningen zoals de vervanger van C2000. Door systemen te moderniseren en de informatievoorziening in de crisis- en rampenbestrijding voortdurend te verbeteren, kunnen onze partners – waaronder de politie, veiligheidsregio’s, Defensie en ambulancezorg – hun taak nóg beter uitvoeren en zo dragen we gezamenlijk bij aan een veilig Nederland.

 

Als afdelingshoofd/programmamanager MCA geef je leiding aan circa 17 hooggekwalificeerde beleidsmedewerkers en projectleiders en vorm je samen met de andere programmamanagers en directeuren het managementteam van het DG. Gezamenlijk is het managementteam verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het DG Politie en Veiligheidsregio’s, de opgaven en de organisatie.

 

De opgave

De opgave van het programma Meldkamer, Crisiscommunicatie en Alerteren is drieledig:

 • Het programma is toe aan een volgende stap in haar ontwikkeling en vraagt om een integrale aanpak, om meer samenhang tussen dossiers te creëren en de samenwerking te verbeteren. Het gaat hierbij zowel om samenwerken binnen het programma en het DG, als met de politie, veiligheidsregio’s, brandweer, ambulancediensten, toezichthouders en andere partners.
 • Een aangepaste visie en strategie op het meldkamerdomein en op alerteren vereisen de nodige stuurmanskunst en inhoudelijke betrokkenheid. Het is belangrijk om de ontwikkeling van strategie en visie op het domein en van de koers en positie van het DG enerzijds te combineren met de realisatie van complexe beleids- en uitvoeringstrajecten.
 • MCA stelt de stelselverantwoordelijkheid centraal en streeft er naar uitvoerende taken zoveel mogelijk bij uitvoerende organisaties te beleggen en waar nodig regisserend op te treden. Het is belangrijk voldoende zicht te houden op de taakuitvoering. De regierol op het realiseren van beleidsdoelen zoals versterken van continuïteit van dienstverlening, informatiebeveiliging, innovatie en slagkracht kan nog worden versterkt.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een daadkrachtige, enthousiasmerende en verbindende leidinggevende, die in staat is zowel binnen het programma als daarbuiten dossiers te verbinden en betrokken partijen en medewerkers te stimuleren tot samenwerking. Je geeft het team richting vanuit een heldere visie op het meldkamerdomein en je stimuleert medewerkers ook zelf een inhoudelijke visie te vormen en bij te dragen aan de gezamenlijke maatschappelijke opgave. Daarbij ben je inhoudelijk sparringpartner en daag je medewerkers uit vraagstukken op een integrale en innovatieve wijze te benaderen om tot verbeteringen te komen. Als leidinggevende balanceer je continu tussen het geven van richting en maken van heldere keuzes enerzijds en het stimuleren van eigenaarschap en initiatief van medewerkers anderzijds.

 

Je ontwikkelt en coacht je medewerkers, stimuleert openheid en het geven van feedback en je besteedt aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Je bent in staat jezelf kwetsbaar op te stellen en je zorgt voor een veilige werkomgeving. Tegelijkertijd sta je stevig in je schoenen en ben je, als dat nodig is, ook in staat om minder populaire beslissingen te nemen. In het MT lever je een actieve bijdrage aan DG brede opgaven.

 

Je bent een netwerker en hebt er plezier in om in een complex krachtenveld met tegengestelde belangen samenwerkingsverbanden te smeden. Je bent in staat draagvlak te creëren voor beleid en wet- en regelgeving en regisserend op te treden ten aanzien van de uitvoering ervan. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, houdt rekening met tegengestelde belangen en toont tegelijkertijd leiderschap door achter je eigen koers te staan. Daarbij toon je je standvastig en autonoom. Je bent inhoudelijk betrokken en in grote lijnen op de hoogte, zodat je in gesprek verschillende partijen kan meenemen.

 

Dit vraagt van jou in ieder geval:

 • academisch werk- en denkniveau, visionair en richtinggevend;
 • ruime leidinggevende ervaring en in staat integraliteit en samenwerking te stimuleren;
 • sterke netwerkvaardigheden en breed beïnvloedingsrepertoire;
 • ervaring met beleidsprocessen, bij voorkeur op een bestuursdepartement;
 • snel dossiers eigen kunnen maken en de beleid-strategische vraagstukken herkennen;
 • ervaring met veranderprocessen en in staat snel te schakelen bij een veranderende omgeving;
 • affiniteit met ICT, techniek en sturingsvraagstukken.

Wat bieden we?

 • Een meer dan uitdagende functie om samen met ons te werken aan de veiligheid van Nederland.
 • Een salaris tussen de € 5595,18,- en € 7891,44 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

 

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

 

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze Visie op publiek leiderschap;
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • het profiel van een ABD'er.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

Bijzonderheden

Het komt regelmatig voor dat onze mails in de spambox verdwijnen. Om dit te voorkomen verzoeken wij je dan ook om ons mailadres te markeren als ‘geen ongewenste e-mail’ of ‘niet-ongewenste e-mail’.

 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

 

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 204-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl