Type:
Permanent employment
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
05/10/2021
Status:
Open
Apply before:
13/10/2021
Hours p/wk:
32

Description:

Beleidsadviseur bestuurlijke maatregelen

De beleidsadviseur bestuurlijke maatregelen adviseert de burgemeester over de inzet van haar wettelijke bevoegdheden, waarbij het zwaartepunt ligt bij de inzet van cameratoezicht.

 

De functie

De portefeuille cameratoezicht is een politiek gevoelig dossier, waarin strategische advisering van belang is. Het onderwerp vraagt flexibiliteit omdat soms met spoed een cameraproject moet worden ingezet. Anderzijds is ook visie nodig voor de lange termijn.

 

Dit ga je doen

 • Adviseren van de burgemeester inzake de inzet van cameratoezicht;
 • Leveren van een bijdrage aan andere werkzaamheden binnen de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), onder andere over bestuurlijke maatregelen, zoals gebiedsverboden en sluitingen;
 • Adviseren van de burgemeester over andere bevoegdheden op grond van de Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke verordening (APV), zoals de last onder dwangsom en bestuursdwang;
 • Bijhouden van (wettelijke) ontwikkelingen en trends op het betreffende vakgebied en deze vertalen naar de Amsterdamse situatie;
 • Een bijdrage leveren aan de strategische beleidsadvisering op het gebied van de openbare orde en veiligheid;
 • Opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevant netwerk met interne en externe partijen.

De portefeuille cameratoezicht omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Adviseren van de burgemeester over het inzetten van publiek cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet);
 • Adviseren van de burgemeester over het verlengen van het ingezette publieke cameratoezicht op basis van een reguliere stedelijke evaluatie;
 • Het begeleiden van de stedelijke evaluatie;
 • Het begeleiden, ontwikkelen en doen uitvoeren van cameratoezichtprojecten binnen de grenzen van het beleidskader cameratoezicht;
 • Regie op de uitvoering in afstemming met politie en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR);
 • Regie op onderhoud en beheer van het gehele cameratoezichtsysteem (uitkijkcentrale, camera’s en verbindingen) in afstemming met de contractbeheerder;
 • Bewaken cameratoezichtbudget in samenspraak met contractbeheerder;
 • Volgen van ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht en daaraan gerelateerde ontwikkelingen (bijvoorbeeld privacy wetgeving) en zo nodig aanpassen van het beleidskader;
 • Adviseren van de burgemeester en/of de driehoek, college en gemeenteraad over ontwikkelingen die een relatie hebben met de inzet van camera’s (bijvoorbeeld ANPR-camera’s, bodycams, bewakingscamera’s);
 • Het onderhouden van een netwerk en contacten met politie, Openbaar Ministerie, stadsdelen en stedelijke diensten betrokken bij het cameratoezicht zowel in de stad als daar buiten (G4 en CCV);
 • Het onderhouden van een netwerk en contacten met private partijen ten behoeve van overeenkomsten inzake publiek private samenwerking, alsmede het opstellen en onderhouden van convenanten in deze.

Wij vragen

 • Een af­ge­ron­de aca­de­mi­sche op­lei­ding;
 • Mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke om­ge­ving en in­zicht in po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ver­hou­din­gen;
 • Ken­nis van het be­stuurs­recht en van re­gel­ge­ving op het ge­bied van open­ba­re orde en vei­lig­heid. Ken­nis van het straf­recht strekt tot aan­be­ve­ling;
 • Er­va­ring in be­stuurs­ad­vi­se­ring, in het bij­zon­der op het ter­rein van de open­ba­re orde en vei­lig­heid;
 • Ken­nis van de be­leids­ge­bie­den open­ba­re orde en vei­lig­heid in het bij­zon­der toe­zicht en hand­ha­ving; bij voor­keur eni­ge ken­nis van en er­va­ring met ca­me­ra­toe­zicht als­me­de van de bij­be­ho­ren­de maat­schap­pe­lij­ke, be­stuur­lij­ke en amb­te­lij­ke in­fra­struc­tuur, zo­wel ste­de­lijk als de­cen­traal;
 • Er­va­ring met pro­ject­ma­tig wer­ken en be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen bij de over­heid;
 • Het ver­mo­gen om te scha­ke­len tus­sen ver­schil­len­de be­lan­gen en ni­veaus bin­nen een com­plexe or­ga­ni­sa­tie en een na­tuur­lijk ta­lent voor het creëren van draag­vlak;
 • Uit­ste­ken­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Competencies

Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden de kernwaarden: actief, open en integer.

De volgende competenties zijn van toepassing op de functie:

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Stress­be­sten­dig;
 • In­ven­ti­vi­teit;
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Be­sluit­vaar­dig;
 • Sa­men­wer­ken.

Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst voor de duur van 12 maan­den, met zicht op een vast con­tract bij goed func­ti­o­ne­ren.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,10 per ki­lo­me­ter, tot 45 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand voor het aan­tal da­gen dat je op kan­toor werkt.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

De organisatie

De directie OOV vormt het middelpunt van het veiligheidsbeleid voor de metropoolregio Amsterdam. De medewerkers van OOV werken in een boeiende en complexe omgeving; geen dag is hetzelfde.

OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. De directie voert de regie binnen de gemeente als er grote manifestaties plaatsvinden of zich incidenten voordoen. De directie werkt daarbij nauw samen met de belangrijkste partners in de veiligheidsketen binnen de stad, de regio en het rijk. De directie is beheersmatig ook verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn ten aanzien van onder andere radicalisering en terrorisme, de aanpak drugs en ondermijning, de ‘top 600’, en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers van de stad.
De directie heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze onderwerpen.

 

De vier afdelingen binnen de directie zijn Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak/het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ).