Keywords:
Cyber, Security, consultancy, Data Analytics in Security
Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
30/08/2018
Status:
Open
Apply before:
13/09/2018
Hours p/wk:
36

Description:

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Door het snel groeiende en veranderende cyber security domein zal het NSCS vanaf 2019 een zelfstandige taakorganisatie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn. Het hebben van een uitstekende informatiepositie en uiterst professionele gegevenshuishouding is daarbij van groot belang! Zie jij het als een uitdaging om het NCSC in deze periode van groei en ontwikkeling te helpen bij de verdere professionalisering en doorontwikkeling van datagovernance en data management?  

 

Voor de komende jaren staat er dus het nodige te veranderen voor het NCSC. Dit biedt volop kansen en mogelijkheden. Het NCSC ondersteunt en adviseert organisaties binnen de rijksover­heid en vitale sector bij het verhogen van hun weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van een goede eigen informatiepositie en gegevenshuis­houding. De gegevensvolumes en -stromen die we verwerken, nemen sterk toe. Dit vraagt om een andere inrichting, werking en beheersing van onze gege­venshuishouding. Het is aan jou als data management consultant om met deze door­­­ontwikkeling aan de slag te gaan.   

 

Je bent de adviseur die het management hierbij ondersteunt en adviseert. Je bent een van de kartrekkers wanneer het over de visievorming van datagovernance en data management gaat en helpt bij de prioritering en uitwerking hiervan. Je hebt een sterke focus op vooruitgang en waarborgt dat de stappen die rondom datagovernance en -manage­ment gezet worden, nauw aansluiten bij onze strategische ambities en doelstellingen. 

 

In deze functie kom je zowel juridische, technische, beleids- en projectmatige uitdagingen tegen. Dit maakt je werk dynamisch en divers. Je zorgt ervoor dat de juiste afspraken met ketenpartners, dataleveranciers en klantorgani­saties worden gemaakt en vastgelegd over het gebruik en de onderlinge uitwisseling van in­formatie. Je overlegt in dit kader met(internationale)partijen, bouwt aan een netwerk en stelt waar nodig samenwerkingsovereenkomsten op. Onze informatiehuishouding dient te voldoen aan diverse wettelijke en rijksbre­de kaders, zo­als de BIR, BIhR, WOB, Archiefwet en AVG. Je borgt dat we als NCSC hieraan vol­doen en blijven voldoen. Hiervoor breng je in kaart waar zich even­tuele afwijkingen (kun­nen) voor­doen en welke beheersmaatregelen hiervoor genomen moeten worden. Dit kan gaan om vraagstuk­ken rondom bijvoorbeeld dataclassificatie, doel­binding, anonimisering en pseudoni­misering, privacy by design, dataopslag, archivering en vernietiging. Je adviseert over de inzet van deze maatregelen, ontwikkelt richtlijnen of werkin­struc­ties en je zorgt ervoor dat deze wor­den geïm­plementeerd. Je werkt hierbij nauw sa­men met onze beveiligings- en privacy coördinator, juridisch adviseurs en CISO. 

 

Zoals het een stevig adviseur betaamt adviseer je het management en je IT-collega’s op proactieve wijze over de keuzes vóór, en inrichting van IT-oplossingen die het data management onder­steunen, bijvoorbeeld op het gebied van CRM, CMS en BI/BA. Je adviseert over welke oplossingen en werkwijzen de meeste waarde kunnen toe­voegen aan de werkprocessen van het NCSC en welke het beste passen bij ons gegevenslandschap. Als expert op dit vakgebied deel je graag je actuele kennis met de NCSC community. Je vind het leuk om bewustzijn te creëren en de betrokkenheid en het kennisniveau binnen de organisatie op het brede terrein van data governance management en compliance te verhogen. Dit doe je bijvoorbeeld door het ontwikkelen van leermaterialen, publica­ties en voorlichtingsbijeenkomsten.   

 

Jouw werkterrein zal de komende jaren sterk in ontwikkeling blijven. We zoeken dan ook iemand die houdt van bouwen, veranderen en soms ook nog pio­nieren. Kortom een uitdaging waarmee je een grote impact op de ontwikkeling van het hart van Cyber Security Nederland kunt realiseren.