Zoekwoorden:
Cyber, ICT, Projects, Medior/Senior
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
02/03/2021
Status:
Open
Reageer voor:
31/03/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Als projectmanager Informatievoorziening geef je leiding aan IV/ICT-projecten op tactisch niveau. Je projecten hebben meerdere stakeholders en leiden tot optimalisatie van de IV voor de business. Je bent de verbinder tussen externe leveranciers en de interne organisatie en je bent in staat om zowel technisch als inhoudelijk de gesprekken met opdrachtgever, stakeholders, IV en ICT-organisatie te voeren. Je hebt als projectmanager ervaring met zowel traditionele waterval-projecten als agile projecten. 

 

De functie

Je maakt onderdeel uit van de stedelijke expertisepool project- en programmamanagement. Deze pool voert de IV-projecten voor de hele stad uit. Dit betekent dat je met een veelheid aan onderwerpen te maken kan krijgen en op diverse plekken in de hele stad ingezet kunt worden. Je realiseert de IV- en ICT-ambitie van opdrachtgevers in de stad, binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en budget, en doet dit binnen gemeentelijke kaders en richtlijnen;

 

Werkzaamheden

 • Je structureert en coördineert voor elk project de samenwerking tussen de IVE, (de afdelingen binnen) opdrachtgever, leverancier(s), functioneel en technisch applicatiebeheer, en andere relevante stakeholders;
 • Je bewaakt voortgang, afhankelijkheden en risico's;
 • Je adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever en andere relevante stakeholders;
 • Je laat per projectfase de benodigde documentatie opstellen, zoals onder andere een projectvoorstel, business case, risicoanalyse en projectstartarchitectuur;
 • Je stuurt realisatie en implementatiefase aan;
 • Zorgt ervoor dat de eindresultaten zoals beschreven in het plan van aanpak worden behaald;
 • Je draagt zorg voor de inzet van medewerkers binnen het project, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties;
 • Je lost conflicten op, escaleert waar nodig en brengt partijen weer op één lijn;
 • Je onderhoudt contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen;
 • Je zorgt dat de project(deel)producten in beheer kunnen worden genomen en zorgt voor een vloeiende implementatie ‘in de lijn’, volgens afgesproken kwaliteits- en acceptatiecriteria van opdrachtgever en relevante stakeholders.

Uit je cv blijkt dat je beschikt over:

 • Een re­le­van­te af­ge­ron­de op­lei­ding (bij­voor­beeld in­for­ma­tiema­na­ge­ment of be­stuurs­kun­de);
 • Re­le­van­te en aan­toon­ba­re er­va­ring bin­nen de over­heid in de­zelf­de of soort­ge­lij­ke func­tie;
 • Ten­min­ste 3 jaar er­va­ring als pro­ject­ma­na­ger met gro­te­re en com­plexe IV-pro­jec­ten in de af­ge­lo­pen 7 jaar;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring met sta­ke­hol­der­ma­na­ge­ment in een com­plexe om­ge­ving;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring met het aan­stu­ren van ex­ter­ne (ICT-)le­ve­ran­cier

Competenties:

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen (Ex­pert);
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn (Ge­vor­derd);
 • Sa­men­wer­ken (Ge­vor­derd);
 • Re­la­tie­be­heer (Ge­vor­derd);
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid (Ge­vor­derd);
 • Over­tui­gings­kracht (Ge­vor­derd).

Wij bieden: 

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatie

De expertisepool bestaat uit IV projectleiders en programmamanagers uit alle IV-eenheden van de stad en extern ingehuurde. Door het samenbrengen van alle capaciteit en door het werken volgens vaste processen en kwaliteitsnormen wordt een constante en marktconforme kwaliteit op het gebied van project- en programmamanagement geleverd. Verder geeft de expertisepool adviezen over alle aspecten (vanaf ideevorming tot realisatie en nazorg) rond projectmanagement, programmamanagement en IV.

Er is kennis over de organisatie: de gemeentelijke kaders, de besluitvormingsprocessen, de financiële processen, de PDC-cyclus, risicomanagement etc.

Ten behoeve van kwaliteitsborging en continuïteit worden er kennisbijeenkomsten en opleidingen georganiseerd en worden ervaringen uitgewisseld.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 31 maart 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.


We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers

Acquisitie stellen we niet op prijs.