Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
28/09/2021
Status:
Open
Reageer voor:
06/10/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Als adviseur openbare orde adviseer je de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. In voorbereiding op bijvoorbeeld risicovolle demonstraties, evenementen en tijdens crises. Daarnaast heb je een ondersteunende rol in het politieke proces en draag je bij aan beleidsontwikkeling.

 

De functie

Het team Incident en Crisisbeheersing van de Directie Openbare Orde en Veiligheid is op zoek naar adviseurs (schaal 11). Als adviseur openbare orde en veiligheid adviseer je de burgemeester van Amsterdam op het gebied van bijvoorbeeld demonstraties, voetbal en evenementen, maatschappelijke onrust en mogelijke openbare ordeverstoringen. Je werkt je in teamverband en bent een verbindende factor tussen verschillende partners zowel binnen als buiten de gemeente Amsterdam. Je werk samen met o.a. het openbaar ministerie en politie, gemeentelijke, regionale en/of landelijke partners aan een veilig en ordelijk verloop van bijvoorbeeld een Champions Leaguewedstrijd van Ajax, een grootschalige risicovolle demonstratie op het Museumplein, de herdenking op 4 mei op de Dam, Keti Koti, de Pride week of een staatsbezoek. Samen met onze partners bereid je afgestemde beleidsvoorstellen en adviezen voor ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming.

 

Als adviseur heb je ook een belangrijke ondersteunende rol in het politieke proces. Het beantwoorden van raadsvragen en het schrijven van (raads-)brieven of het voorbereiden van bijvoorbeeld een raads- of commissievergadering.

 

Werken in het team Incidenten en crisisbeheersing betekent dat je naast voorbereidende werkzaamheden ook een rol hebt in acute situaties. Bijvoorbeeld als een demonstratie toch uit de hand loopt, er noodbevoegdheden moeten worden ingezet of tijdens een crisis, zoals bijvoorbeeld de corona pandemie. Je hebt een piketfunctie wat betekent dat je eens in de zoveel weken, gedurende één week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar bent en in staat bent de burgemeester te adviseren over (acute) openbare orde situaties of een crisis. Altijd samen met een andere collega van het team.

 

Naast de advisering bij specifieke situaties draag je bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld discriminatie, terrorisme en bewaken en beveiligen. Je identificeert terugkerende vraagstukken en uitdagingen en formuleert beleidsvoorstellen.

Als adviseur openbare orde en veiligheid werk je in een interessante en dynamische omgeving op het snijvlak van de openbare orde en veiligheid, bestuur, politie en de actualiteit en lever je een bijdrage aan een veilige en leefbare stad.

 

Werkzaamheden

 • Advisering op het gebied van openbare orde en veiligheid;
 • Je helpt mee aan de voorbereiding (formuleren van doelen, uitgangspunten, bestuurlijke maatregelen, scenario’s) ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming;
 • Je adviseert de burgemeester / driehoek over een veilig en ordelijk verloop van risicovolle gebeurtenissen en de inzet van het juridisch instrumentarium;
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen met o.a. het openbaar ministerie en politie, stemt af met gemeentelijke. regionale en/of landelijke partners en bereidt afgestemde beleidsvoorstellen en adviezen voor ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming;
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van eindproducten (notities, raadsvragen, annotaties, brieven, etc.);
 • Je levert input aan beleidsvoorstellen;
 • Je levert input aan kennisontwikkeling ten behoeve van het team;
 • Je draait mee als piketmedewerker.
 • Je bent de vraagbaak voor collega’s en partners op het gebied van openbare orde en veiligheidsvraagstukken.

 

Wij vragen

 • Een en­thou­si­as­te en ge­dre­ven ad­vi­seur met er­va­ring in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke con­text;
 • Ie­mand die de han­den uit de mou­wen wil ste­ken, goed kan sa­men­wer­ken en be­reid is om bui­ten kan­toor­tij­den te wer­ken;
 • Mi­ni­maal wo werk- en denk­ni­veau. Dit werk- en denk­ni­veau heb je op­ge­daan door re­le­van­te werk­er­va­ring en/​of di­plo­ma in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie;
 • Ken­nis van het be­leids­veld open­ba­re orde en vei­lig­heid en bij­be­ho­rend ju­ri­disch- en be­stuur­lijk in­stru­men­ta­ri­um. Als niet dan af­fi­ni­teit met het be­leids­ter­rein;
 • Je kunt snel en be­sluit­vaar­dig han­de­len als cri­sis­si­tu­a­ties daar om vra­gen, zon­der dat je daar­bij het doel en de om­ge­ving uit het oog ver­liest;
  - Je hebt ook voor po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en or­ga­ni­sa­to­ri­sche ver­hou­din­gen en be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen;
  - Je be­schikt over goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve- en ad­vies­vaar­dig­he­den.

 

Competenties

 • Sa­men­wer­ken
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • In­ven­ti­vi­teit
 • Stress­be­sten­dig
 • Be­sluit­vaar­dig

 

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar en bij goed func­ti­o­ne­ren de mo­ge­lijk­heid op een aan­stel­ling voor on­be­paal­de tijd.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

 

De organisatie

Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vormt het middelpunt van het veiligheidsbeleid voor de metropoolregio Amsterdam. De medewerkers van OOV werken in een boeiende en complexe omgeving; geen dag is hetzelfde.

OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. De directie voert de regie binnen de gemeente als er grote manifestaties plaatsvinden of zich incidenten voordoen. De directie werkt daarbij nauw samen met de belangrijkste partners in de veiligheidsketen binnen de stad, de regio en het rijk. De directie is beheersmatig ook verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn t.a.v. onder andere radicalisering en terrorisme, de aanpak drugs en ondermijning, de ‘top 600’, en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers van de stad.
De directie heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze onderwerpen.

De vier afdelingen binnen de directie zijn Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak/het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ).

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 6 oktober 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.