Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
05/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
14/10/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid 

Als adviseur openbare orde adviseer je de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. In voorbereiding op bijvoorbeeld risicovolle demonstraties, evenementen en tijdens crises. Daarnaast heb je een ondersteunende rol in het politieke proces en draag je bij aan beleidsontwikkeling.

 

De functie

Het team Incident en Crisisbeheersing van de Directie Openbare Orde en Veiligheid is op zoek naar adviseurs. Je werkt in teamverband en bent een verbindende factor tussen verschillende partners zowel binnen als buiten de gemeente Amsterdam. Je werk samen met onder andere het openbaar ministerie en politie, gemeentelijke, regionale en/of landelijke partners aan een veilig en ordelijk verloop van bijvoorbeeld een Champions Leaguewedstrijd van Ajax, een grootschalige risicovolle demonstratie op het Museumplein, de herdenking op 4 mei op de Dam, Keti Koti, de Pride week of een staatsbezoek. Samen met onze partners bereid je afgestemde beleidsvoorstellen en adviezen voor ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming.

Als adviseur heb je ook een belangrijke ondersteunende rol in het politieke proces. Het beantwoorden van raadsvragen en het schrijven van (raads-)brieven of het voorbereiden van bijvoorbeeld een raads- of commissievergadering behoren tot je werkzaamheden.

 

Werken in het team Incidenten en crisisbeheersing betekent dat je naast voorbereidende werkzaamheden ook een rol hebt in acute situaties. Bijvoorbeeld als een demonstratie toch uit de hand loopt, er noodbevoegdheden moeten worden ingezet of tijdens een crisis, zoals bijvoorbeeld de corona pandemie. Je hebt een piketfunctie wat betekent dat je eens in de zoveel weken, gedurende één week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar bent en in staat bent de burgemeester te adviseren over (acute) openbare orde situaties of een crisis. Altijd samen met een andere collega van het team.

Naast de advisering bij specifieke situaties draag je bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld discriminatie, terrorisme en bewaken en beveiligen. Je identificeert terugkerende vraagstukken en uitdagingen en formuleert beleidsvoorstellen.

 

Je werkt in een interessante en dynamische omgeving op het snijvlak van de openbare orde en veiligheid, bestuur, politie en de actualiteit en je levert op die manier een bijdrage aan een veilige en leefbare stad.

 

Dit ga je doen

 • Je adviseert op het gebied van openbare orde en veiligheid;
 • Je helpt mee aan de voorbereiding (formuleren van doelen, uitgangspunten, bestuurlijke maatregelen, scenario’s) ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming;
 • Je adviseert de burgemeester/driehoek over een veilig en ordelijk verloop van risicovolle gebeurtenissen en de inzet van het juridisch instrumentarium;
 • Je zit multidisciplinaire overleggen voor met onder ander het openbaar ministerie en politie, stemt af met gemeentelijke, regionale en/of landelijke partners en bereidt afgestemde beleidsvoorstellen en adviezen voor ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming;
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van eindproducten (notities, raadsvragen, annotaties, brieven, etcetera);
 • Je komt zelfstandig tot beleidsvoorstellen;
 • Je levert input aan kennisontwikkeling ten behoeve van het team;
 • Je draait mee als piketmedewerker;
 • Je bent de vraagbaak voor collega’s en partners op het gebied van openbare orde en veiligheidsvraagstukken.

Wij vragen

 • Een en­thou­si­as­te, ge­dre­ven en zelf­stan­di­ge ad­vi­seur met meer­de­re ja­ren er­va­ring in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke con­text;
 • Ie­mand die de han­den uit de mou­wen wil ste­ken, goed kan sa­men­wer­ken en be­reid is om bui­ten kan­toor­tij­den te wer­ken;
 • Mi­ni­maal wo werk- en -denk­ni­veau, op­ge­daan door re­le­van­te werk­er­va­ring en/​of di­plo­ma in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie;
 • Meer­de­re ja­ren er­va­ring op het werk­ter­rein van open­ba­re orde en vei­lig­heid;
 • Je kunt snel en be­sluit­vaar­dig han­de­len als cri­sis­si­tu­a­ties daar om vra­gen, zon­der dat je daar­bij het doel en de om­ge­ving uit het oog ver­liest;
 • Je hebt oog voor po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en or­ga­ni­sa­to­ri­sche ver­hou­din­gen en be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen;
 • Je hebt een goed ont­wik­keld ana­ly­tisch ver­mo­gen, bent door­tas­tend en ver­bin­dend, com­mu­ni­ceert hel­der en be­schikt over ste­vi­ge ad­vies­vaar­dig­he­den.

Competencies

Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden de kernwaarden: actief, open en integer.

De volgende competenties zijn van toepassing op de functie:

 • Sa­men­wer­ken;
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • In­ven­ti­vi­teit;
 • Stress­be­sten­dig;
 • Be­sluit­vaar­dig.

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar en bij goed func­ti­o­ne­ren de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,10 per ki­lo­me­ter, tot 45 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand voor het aan­tal da­gen dat je op kan­toor werkt.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

De organisatie

De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vormt het middelpunt van het veiligheidsbeleid voor de metropoolregio Amsterdam. De medewerkers van OOV werken in een boeiende en complexe omgeving; geen dag is hetzelfde.

OOV adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. De directie voert de regie binnen de gemeente als er grote manifestaties plaatsvinden of zich incidenten voordoen. De directie werkt daarbij nauw samen met de belangrijkste partners in de veiligheidsketen binnen de stad, de regio en het rijk. De directie is beheersmatig ook verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn ten aanzien van onder andere radicalisering en terrorisme, de aanpak drugs en ondermijning, de ‘top 600’, en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers van de stad.
De directie heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze onderwerpen.

De vier afdelingen binnen de directie zijn Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG), Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO), Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak/het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ).