Zoekwoorden:
Surveillance
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Gepubliceerd:
09/11/2020
Status:
Open
Reageer voor:
14/12/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De organisatie

THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) voert uiteenlopende taken uit, zoals handhaving op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), handhaving op de taxiwet, het wegslepen van voertuigen die zeer hinderlijk/gevaarlijk geparkeerd staan, handhaving binnen het Openbaar Vervoer en integrale handhaving. Er is in toenemende mate vraag naar een 24/7 inzet en beschikbaarheid van handhaving. Er wordt nauw samengewerkt met collega’s van de Politie en partners in het veld.

 

 

De functie
Als handhaver VOV (Veiligheidsteam Openbaar Vervoer) wordt er fysiek en mentaal veel van je gevraagd, omdat je een groot gedeelte van je werk lopend uitvoert in en rondom het openbaar vervoer en te maken hebt met een grote diversiteit aan mensen.

 

 

Werkzaamheden
Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving en zo nodig handhavend optreden;
Eerste hulp en opvang verlenen aan burgers;
Assistentie verlenen aan politie- en hulpdiensten;
Digitaal registreren van bevindingen en deze delen met collega’s en leidinggevende.

 

 

Wij vragen

 • Gel­dig di­plo­ma BOA (Bui­ten­ge­woon Op­spo­rings Amb­te­naar) voor do­mein IV en RTGB (toe­pas­sing ge­wel­ds­mid­de­len pas­send bij do­mein IV);
 • Mbo-3 di­plo­ma, bij voor­keur in de rich­ting Hand­ha­ver Toe­zicht en Vei­lig­heid (HTV), of ge­lijk­waar­dig;
 • Meer­ja­ri­ge werk­er­va­ring in de be­vei­li­ging, pu­blie­ke vei­lig­heid of open­baar ver­voer is ge­wenst, bij voor­keur in een gro­te­re stad;
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
 • Ken­nis van Word en Ex­cel;
 • Gel­dig rij­be­wijs B;
 • Zwem­di­plo­ma;
 • Re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag;
 • Je bent fit;
 • Een re­de­lij­ke af­stand ( max 70 km) woon-werk­ver­keer is ge­wenst in ver­band met de on­re­gel­ma­ti­ge dien­sten.

 

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn: je kunt goed om­gaan met men­sen en si­tu­a­ties snel door­gron­den;
 • Klant­ge­richt­heid: je com­mu­ni­ceert over­tui­gend in dienst­ver­le­nen­de en waar­schu­wen­de of cor­ri­ge­ren­de ge­sprek­ken;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid: je kunt aan­pak­ken en door­pak­ken, zo­wel in een goed ge­sprek als door je han­dels­wij­ze. Zo no­dig leg je een boe­te op. Je werk­stijl is daad­krach­tig en re­sul­taat­ge­richt;
 • Je bent flexi­bel en stress­be­sten­dig;
 • Je werkt uit­ste­kend sa­men en kunt ook goed zelf­stan­dig wer­ken.
FaLang translation system by Faboba