Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Gepubliceerd:
11/01/2021
Status:
Open
Reageer voor:
11/02/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De functie
Als handhaver VOV (Veiligheidsteam Openbaar Vervoer) wordt er fysiek en mentaal veel van je gevraagd, omdat je een groot gedeelte van je werk lopend uitvoert in en rondom het openbaar vervoer en te maken hebt met een grote diversiteit aan mensen.

 

 

Werkzaamheden

 • Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving en zo nodig handhavend optreden;
 • Eerste hulp en opvang verlenen aan burgers;
 • Assistentie verlenen aan politie- en hulpdiensten;
 • Digitaal registreren van bevindingen en deze delen met collega’s en leidinggevende.

 

Wij vragen

 • Gel­dig di­plo­ma BOA (Bui­ten­ge­woon Op­spo­rings Amb­te­naar) voor do­mein IV en RTGB (toe­pas­sing ge­wel­ds­mid­de­len pas­send bij do­mein IV);
 • Mbo-3 di­plo­ma, bij voor­keur in de rich­ting Hand­ha­ver Toe­zicht en Vei­lig­heid (HTV), of ge­lijk­waar­dig;
 • Meer­ja­ri­ge werk­er­va­ring in de be­vei­li­ging, pu­blie­ke vei­lig­heid of open­baar ver­voer is ge­wenst, bij voor­keur in een gro­te­re stad;
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
 • Ken­nis van Word en Ex­cel;
 • Gel­dig rij­be­wijs B;
 • Zwem­di­plo­ma;
 • Re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag;
 • Je bent fit;
 • Een re­de­lij­ke af­stand ( max 70 km) woon-werk­ver­keer is ge­wenst in ver­band met de on­re­gel­ma­ti­ge dien­sten.

 

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn: je kunt goed om­gaan met men­sen en si­tu­a­ties snel door­gron­den;
 • Klant­ge­richt­heid: je com­mu­ni­ceert over­tui­gend in dienst­ver­le­nen­de en waar­schu­wen­de of cor­ri­ge­ren­de ge­sprek­ken;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid: je kunt aan­pak­ken en door­pak­ken, zo­wel in een goed ge­sprek als door je han­dels­wij­ze. Zo no­dig leg je een boe­te op. Je werk­stijl is daad­krach­tig en re­sul­taat­ge­richt;
 • Je bent flexi­bel en stress­be­sten­dig;
 • Je werkt uit­ste­kend sa­men en kunt ook goed zelf­stan­dig wer­ken.

 

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.170,- en maxi­maal € 3.176,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 7) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.