Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
05/01/2024
Status:
Open
Reageer voor:
22/02/2024
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Nederland veiliger maken, dat is het doel van de politie. Dit doet zij door midden in de samen­leving te staan en afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen. Het politiekorps, onder leiding van de korpschef, bestaat uit de korpsleiding met 5 leden, 10 regionale eenheden, twee landelijke eenheden, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), de Politieacademie, het Politiedienstencentrum (PDC) en de staf korpsleiding.

De ons omringende wereld wordt complexer, omvangrijker, heterogener en dynamischer. Daar­door verandert het politiewerk essentieel en existentieel. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn geboden, evenals transparantie over ons doen en laten.

 

De politie van overmorgen

De politie blijft onveranderd ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door, afhankelijk van de situatie, te beschermen (mensen en goederen), te begrenzen (ongeoorloofd, eventueel gewelddadig gedrag) en te bekrachtigen (ondersteuning van gewenst gedrag). Wel beweegt de politie mee met veranderingen in de samenleving.

De koers van de politie is vastgelegd in vijf ambities. De “politie van overmorgen” is verbonden met wijk, web en wereld, werkt in nieuwe coalities, werkt met state-of-the-art technologie en intelligence, is actief transparant en is wendbaar als organisatie met wendbare medewerkers die hun talenten blijven ontwikkelen. Deze ambities zijn verder concreet gemaakt in de strategische agenda Veiligheid, vertrouwen & verbinding.

 

Wat betekent dit voor politieleiderschap?

De visie op strategisch leiderschap bij de politie vormt de basis van dit functieprofiel.

Er zijn een viertal accenten te benoemen:

 1. mensgerichte leiderschapsstijl, respectvol inlevend en met oog voor iemands persoonlijke groei,
 2. verandering en innovatie, structureel leren en innoveren, creatieve oplossingen bedenken,
 3. bestuurlijk leiderschap, samenwerking met publieke en private partners,
 4. divers samengestelde leiderschapsprofielen in complementaire teams, verschillende kwaliteiten, achtergronden, (levens-)overtuigingen, oriëntaties, opleidingen en ervaringen.

De Landelijke Eenheid wordt Landelijke Eenheden

De Landelijke Eenheid (LE) is tien jaar na de vorming van de nationale politie bezig met een grote omslag. De koers wordt fundamenteel gewijzigd om een proactieve(re) aanpak mogelijk te maken van veiligheidsdreigingen in ons land op het gebied van (onder meer) ondermijnende criminaliteit, openbare orde, terrorisme en cybercrime.

De LE is per 1 januari 2024 omgevormd tot twee landelijke eenheden:

 • de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) en
 • de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX),

die een plek innemen in het netwerk van operationele eenheden binnen de politie. Ze hebben nadrukkelijker dan voorheen, de rol om relevante (inter-)nationale publieke en private partners bijeen te brengen om initiatieven te verbinden, te versterken en op te schalen. Kortom, twee landelijke eenheden die zorgen dat nauwer en slimmer wordt samengewerkt op inhoud en resultaat, en die hierin ieder een eigen rol en een herkenbaar profiel hebben.

 

Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX): ‘Gezamenlijk zorgen voor veiligheid in onze rechtstaat en bescherming van haar burgers’

Deze eenheid werkt ten behoeve van de regionale eenheden en de landelijke eenheid Opsporing en stelt het politiekorps in staat gecoördineerd eenheid-overstijgend op te treden. De eenheid stelt daartoe hoogwaardige, schaarse kennis, kunde en materiaal ter beschikking van het politiekorps en levert landelijke coördinatiecapaciteit, op basis van een versterkte nationale informatievoorziening. In deze eenheid vinden de integrale politietaken plaats ten aanzien van de infrastructuur en bewaken en beveiligen.

 

Veranderopgave

Het toewerken naar twee landelijke eenheden is gebeurd in het collectief van het korps en in nauwe samenspraak met verschillende gezagsdragers, ondernemingsraad en vakbonden.

 

De veranderopgave kent zijn fundament in de benodigde veranderingen in werkcultuur en leiderschap. De veranderopgave ten aanzien van de organisatie kent verschillende fases: splitsen, ontwerpen en implementeren. Dit geldt zowel voor aanpassing van structuren en systemen als voor het uitdenken en toepassen van (nieuwe) sturingsfilosofieën, het centraal zetten van opgaves en (nieuwe) werkwijzen.

 

De vorming van de twee Landelijke Eenheden was en is nog steeds een team­opgave in samenspel met één OR. Dit in het besef dat samenwerkings­ge­richtheid en "tone at the top" identiteitskenmerken van de landelijke eenheden zijn. Voorbeelden van deze onderhanden zijnde vraagstukken: de beoogde werking, toedeling van taken en budgetten, herordenen van teams, passende span of care/control in deze teams, schouwen van leidinggevenden & passend plaatsen van medewerkers.

 

Het gewenste leiderschap is inspirerend en verandergericht. Daarbij horen ook eigenschappen als oog voor de mens achter de medewerker, van nature gericht op interne en externe samenwerking, netwerkvaardigheid nationaal en internationaal én het begrenzen van ongepast gedrag, onderkennen van dubbelzinnigheid en omgaan met tegenspraak.

 

Het leiderschap kenmerkt zich door voorbeeldgedrag en (zelf)reflectie. Hiermee laten zij zien hoe we willen werken en hoe we er voor elkaar willen zijn. We gaan voor passend leiderschap: ervaring, competenties en het gedrag van leidinggevenden sluiten aan op de specifieke context en op de rol en de identiteit van de twee landelijke eenheden.

 

Als vervolg op de aanbevelingen van de commissie Schneiders geven we vanuit het collectief en in samenhang tussen beide eenheden sturing en richting aan het ontwerp en de inrichting van een R&D, Innovatie en Expertise cluster, waarbij ook ruimte wordt ingericht voor de bouwplaats datagedreven werken. Met de inrichting van dit cluster realiseren we een set aan functionaliteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van een stevige innovatiefunctie voor zowel de twee Landelijke Eenheden als het korps in brede zin. Het resultaat is dat hoogwaardige wetenschappelijke kennis en innovatieve technologie beter kunnen worden vertaald naar toepassingen in het Politiewerk. Zo laten we innovatie werken voor de realisatie van de politie van (over)morgen.

 

In lijn met de adviezen van de Commissie Schneiders zal het organiseren van nabijheid van de Eenheidsleiding en ontschotting expliciet aandacht krijgen. Het is een gezamenlijke opgave van de Eenheidsleidingen van LO en LX om deze verandering als onderdeel van de transitie verder vorm te (doen) geven. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het versterken van de (ondersteuning van de eenheids-)leiding door inzet van Operationeel Specialisten en/of Bedrijfsvoeringsspecialisten.

 

R&D, Innovatie en Expertise binnen de LX

Binnen de LX wordt een hub ingericht waarmee een voorziening ontstaat waarmee hoogwaardige expertise en noodzakelijke faciliteiten voor de (excellente) uitvoering van R&D en Innoveren zijn verenigd, in een stevige verbinding met de eenheden, PDC en Staf KL.

 

De R&D functie focust zich op hoogwaardige (veelal technologische) kennisopbouw met operationele toepasbaarheid voor zowel de LX/LO als het korps.

 

De functie innoveren richt zich op het behoud van overzicht (innovatieportaal), stroomlijning met bedrijfsvoering, en de realisatie van een lerende innovatieorganisatie waarvanuit innoveren voor het gehele korps op een uniforme en professionele manier wordt gefaciliteerd (vakmanschap).


In de afgelopen jaren is hiervoor een belangrijke basis gelegd, onder andere vanuit de huidige dienst specialistische operaties, die heeft geleid tot hoogwaardige expertise die de komende jaren kan worden uitgebouwd.

 

Daarnaast biedt dit cluster plaats aan de zogenaamde bouwplaats ter bevordering van het datagedreven werken.

Met de inrichting van deze functionaliteiten binnen de LX realiseren we een belangrijk onderdeel van de integrale borging van de innovatiefunctie in de lijn en geven we vorm aan de wens datagedreven werken te operationaliseren en een steeds prominenter uitgangspunt van het politiewerk te maken.

 

In een samenhangend stelsel van innovatie en R&D werkt de nieuwe Landelijke Eenheid samen met alle relevante partijen binnen en buiten het korps. Daaronder ook begrepen de internationale partners met wie wordt samengewerkt aan state-of-the-art technologie ten behoeve van nationale veiligheid. Het Hoofd Operatie (HO) dat verbonden is met dit taakcluster is gericht op samenhang en samenwerking in het korps en is tegelijk verantwoordelijk voor een optimale ontsluiting van innovatieve, technologische producten die door LX worden vervaardigd ten behoeve van de operatie. De aanstelling van het HO complementeert een set sleutelposities binnen het korps die samen de besturing van innoveren vormgeven (verantwoording en aanspreekbaarheid).

 

Functie en positionering Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise LX

Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise is lid van de eenheidsleiding, deelnemer van het eenheids­leidingoverleg en legt verantwoording af aan de politiechef LX.

 

Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise draagt de verantwoordelijkheid voor een adequate uitvoering van alle facetten en taken binnen de R&D, Innovatie en Expertise functie zoals die zijn opgedragen aan de LX.

 

Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise zal fulltime starten op het domein R&D, Innovatie en Expertise en op termijn tevens de verantwoordelijkheid dragen voor een nader te bepalen aantal interne onderwerpen/teams dan wel nationale verantwoordelijkheden en/of taken.

 

Profiel

Het leiding geven aan een landelijke eenheid vergt een divers en complementair team van leidinggevenden. Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise zal daaraan een bijdrage leveren door haar/zijn expertise en leiderschapservaring op het gebied van het vertalen van nieuwe technologieën en innovatieve manieren van werken naar concrete toepassingsmogelijkheden in de operationele praktijk. Met als doel een betere aansluiting van innovatie op de ontwikkelopgaven van het korps en de doorontwikkeling van het politiewerk.  

 

Vanuit deze expertise vervult hij/zij een belangrijke rol bij de inrichting van een passende bedrijfsvoering. Geredeneerd vanuit het idee dat dit R&D, Innovatie en Expertise cluster verantwoordelijk is voor zowel de samenhang en samenwerking op dit thema voor het gehele korps zijn eigenschappen als ‘verbindend’ en ‘gericht op samenwerking’ essentieel. Dit uit zich in het stimuleren van samenwerking binnen de LX maar tevens tussen de eenheden LO en LX en met externe, publieke en private, partners. Kandidaten tonen actief hun affiniteit met het domein evenals hun mens- en verandergerichte oriëntaties. Ook is hij/zij bekend met het leiding geven aan hoogopgeleide specialisten en is gewend om te gaan met verschillende manieren van werken onder de experts.  

 

Bestuurlijke sensitiviteit is een vereiste, op strategisch, organisatorisch en bestuurlijk terrein, evenals een hoge mate van overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. De operationele opgave van de landelijke eenheden vereist lenigheid en creativiteit in het schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel denken.

 

De kandidaat kan goed bewegen in stelsels en netwerken, waarbij het werk en de werking centraal staan. Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise overziet het uitdagende speelveld van innovatie (zowel binnen als buiten de politie) en is in staat deze hoogwaardige R&D en Innovatie hub van de LX daarin passend te positioneren.

 

Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise beschikt over een gezonde dosis doorzettingskracht zonder uit verbinding te gaan. Het Hoofd Operatie R&D, Innovatie en Expertise heeft gedegen vakkennis van het R&D, Innovatie en Expertise domein en kan zich op vak inhoud verbinden met zijn/haar medewerkers en hun innovatieve en creatieve ideeën vertalen naar strategische keuzes. De kandidaat weet als geen ander om in veranderingen mensen mee te krijgen met sensitiviteit zonder de besturing van de operatie uit het oog te verliezen. Tevens zorgt hij/zij voor structurele evaluatie, stuurt hierbij op het lerend vermogen van het cluster en is hierin het voorbeeld door proactief de eigen overwegingen en dilemma’s te bespreken.

Ook wanneer de druk toeneemt handelt het Hoofd Operatie op een ethische, integere en transparante manier om het vertrouwen te behouden en professioneel gedrag te waarborgen. Tenslotte heeft het Hoofd Operatie een visie op de samenwerking met medezeggenschap en de omgang met de ondernemingsraad.

 

De periode van 1 januari 2024 tot en met naar verwachting medio 2025 zullen de landelijke eenheden in transitie zijn. Deze transitie wordt ondersteund door een Programma Management Office (PMO). Het Hoofd Operatie zal de transitie en vorming van de LX in samenwerking met het PMO en de eenheidsleiding van LX zowel als LO moeten vormgeven.

 

In het kader van de transitie LE vindt een MD-schouw plaats van alle leidinggevenden inclusief leden eenheidsleiding. Het nieuw aangestelde Hoofd Operatie zal zes maanden na benoeming het schouwproces doorlopen.

 

Vereiste kennis en bijzonderheden

 • academisch werk- en denkniveau
 • goede beheersing van de Engelse taal
 • een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de procedure
 • een assessment kan deel uitmaken van de procedure
 • aantoonbare ervaring op strategisch niveau op het thema innoveren
 • breed, relevant (zowel publiek als privaat) netwerk op het gebied van R&D en Innovatie
 • kandidaten voor wie dit een verticale loopbaanstap betekent dienen eerst de procedure met de MD-adviesraad afgerond te hebben en een positief besluit van de KL te hebben voor toetreding tot strategische functies
 • Bij strategische functies is een minimale functieduur van 4 jaar wenselijk. De kandidaat wordt geacht na maximaal 7 jaar de functie te verlaten
 • doorlopen van MD-schouw in het kader van de transitie van LE, 6 maanden na benoeming

Arbeidsvoorwaarden

 • de LFNP-functie is directeur, domein leiding; voor de volledige tekst van de functie wordt verwezen naar de LFNP versie 15 april 2013, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie.
 • salarisschaal 16 Bbp met een maximum van € 10.279,78 bruto op basis van een 40-urige werkweek;
 • vakantie- en eindejaarsuitkering van respectievelijk 8% en 8,33%;
 • tegemoetkoming representatiekosten ten hoogte van maximaal 3%;
 • dienstauto kan ter beschikking worden gesteld, uitsluitend voor dienstreizen en woon-werkverkeer. Privégebruik is niet van toepassing;
 • standplaats Driebergen.