Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/01/2021
Status:
Open
Reageer voor:
19/01/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Wil je meewerken als Wob-expert aan het uitgangspunt van het college van een open en transparant Amsterdams bestuur? En wil jij als de burgemeester adviseren en namens haar optreden in bezwaar en beroep? Dan is deze vacature iets voor jou!

 

 

De functie
“Openbaarheid is een recht, geen gunst”. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam streeft naar een open en transparant bestuur. Het uitgangspunt ‘openbaar, tenzij’ is leidend en draagt bij aan de wisselwerking tussen burgers en bestuur en het vertrouwen van burgers in de overheid. De juridisch adviseur die wij zoeken gaat zich bezighouden met de toepassing van de Wob en is verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit, tijdigheid en afhandeling van de toebedeelde Wob-dossiers. Je geeft juridisch advies over politiek-gevoelige Wob-dossiers, je beoordeelt Wob-verzoeken en beleidsstukken op juridisch vlak en vertegenwoordigt de gemeente bij procedures in bezwaar en (hoger) beroep op het terrein van de Wob. Als Wob-jurist maak je deel uit van een jong team van drie ervaren en enthousiaste medewerkers binnen de afdeling DJZ. Je werkt samen met collega’s binnen de gehele gemeentelijke organisatie.

 

Daarnaast behandel je bezwaar- en beroepzaken met verschillende onderwerpen op het terrein van het openbare orde en veiligheidsrecht (OOV) zoals sluitingen, demonstraties, Opiumwet, gebiedsverboden. Je schrijft hierover adviezen namens de bezwaaradviescommissie en legt deze voor aan de burgemeester.

 

 

Wij vragen

 • Af­ge­ron­de wo-op­lei­ding Ne­der­lands recht;
 • Er­va­ring met de Wet Open­baar­heid van Be­stuur en er­va­ring en/​of af­fi­ni­teit met het open­ba­re orde en vei­lig­heids­recht;
 • Uit­ste­ken­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den;
 • Ge­voel voor be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen bij de over­heid.

 

Competenties

 • Po­li­tiek-be­stuur­lij­ke sen­si­ti­vi­teit;
 • Re­sul­taat­ge­richt;
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Team­play­er;
 • Ont­wik­keld om­ge­vings­be­wust­zijn, met oog voor de ver­schil­len­de be­lan­gen van par­tij­en;
 • Ini­ti­a­tief­rijk;
 • Over­tui­gings­kracht.

 

Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar;
  Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.