Zoekwoorden:
Legal
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
30/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
08/09/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Jurist Bezwaar en Beroep

Over de functie

Basisinformatie is in beweging. Van ons als directie binnen de gemeentelijke organisatie wordt niet alleen verwacht de wet goed te kennen en toe te passen, maar ook waakzaam te zijn op fraude en dat de burger niet vastloopt in de gemeentelijke systemen, omdat de Basisregistratie Personen (BRP) als bronregistratie van persoonsgegevens dient voor alle systemen van de overheid waar deze gegevens verwerkt worden.
Basisinformatie wint deze gegevens niet zelf in, maar voert wel de regie op de uitvoering van de inwinning van (persoons)gegevens in de BRP. Deze inwinning vindt namelijk plaats bij Dienstverlening, aan de stadsloketten, waar wij allemaal wel eens komen voor bijvoorbeeld een nieuw rijbewijs, paspoort, de geboorte van een kind aan te geven of om ons in te schrijven na een verhuizing. Daarnaast vindt de inwinning ook digitaal plaats.

 

In deze samenwerking met Dienstverlening ben jij op operationeel en tactisch niveau een verbindende factor en kom je met verbetervoorstellen. Jouw primaire taak zal zijn om als voorzitter of secretaris van de commissie van Bezwaar en Beroep juridische adviezen te schrijven voor de beslissingen op bezwaar en dat je daarbij bij de rechtbank optreedt als verweerder namens de gemeente. Deze commissie behandelt bezwaarschriften Burgerzaken en bezwaarschriften van taxichauffeurs op basis van de Taxiverordening Amsterdam. Daarbij handel jij met een op juridische kennis gebaseerde empathische, vriendelijke en oplossingsgerichte houding bij de behandeling van een bezwaarschrift. Door jouw frisse blik op werkprocessen ben je in staat van buiten naar binnen te denken, daarbij rekening houdend met de gevolgen in brede zin die gekoppeld (kunnen) zijn aan registraties in de BRP.

 

Je bent voorzitter of secretaris van de commissie bezwaar- en beroep en schrijft adviezen voor het besluit op bezwaar. Verder treedt je namens de gemeente op in beroep of hoger beroep bij de rechtbank.
De commissie wordt ondersteund door een secretariaat, dat o.a. de planning uitvoer en dossiers opvraagt bij afdelingen. Vanuit je vakgebied wordt van je verwacht dat je meedenkt in de ontwikkeling en het op niveau houden van kennis en kunde op het vakgebied burgerzaken. Daarbij heb je een juridisch ondersteunende en adviserende rol aan de afdelingen die het primaire in bezwaar betwiste besluit hebben genomen, met het oog op het juiste bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP). Onderdeel hiervan kan ook zijn, dat je op basis van wet en beleid instructies schrijft, aanpast of verbetert voor de afdelingen die met de primaire besluitvorming zijn belast. 

 

Afhankelijk van je kennis, ambitie en opleidingsrichting kan je ook ingezet worden bij andere taken van de afdeling, zoals:

 • Het ontwikkelen van specialistische vakkennis;
 • Het geven van cursussen als docent;
 • Het inhoudelijk bijhouden van het Handboek Burgerzaken op het vakgebied;
 • Het lokaal of landelijk vertegenwoordigen van de gemeente Amsterdam op het terrein van burgerzaken mij ministerie en/of in NVVB verband.

Wij vragen

 • Af­ge­ron­de stu­die Ne­der­lands Recht of Mas­ter Staats- en Be­stuurs­recht;
 • 5 - 10 jaar aan­toon­ba­re re­le­van­te werk­er­va­ring;
 • Zeer goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den en ad­vies­vaar­dig­he­den;
 • Zelf­stan­di­ge en ac­tie­ve werk­hou­ding;
 • Ken­nis van BRP en Bur­ger­za­ken is een pre;
 • Een ver­fris­sen­de blik op pro­ces­sen en sa­men­wer­king;
 • Pret­tig in de om­gang;
 • Ener­giek en door­tas­tend.

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Sa­men­wer­ken
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ini­ti­a­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. 
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

De organisatie

Basisinformatie beheert en verstrekt voor de stad Amsterdam de basis- en kernregistraties. Daarmee wordt de ambtelijke organisatie voorzien van gegevens, van onder meer personen, bedrijven, adressen, gebouwen en topografie, die nodig zijn bij de uitvoering van meer dan 90% van de gemeentelijke taken.
Als stelselbeheerder van de Gemeente Amsterdam heeft Basisinformatie de opgave om een excellente beheerder van basis- en kernregistraties te worden: zorgen dat de gegevens kloppen, volledig en actueel zijn en dat de afnemers (de organisatie, burgers, bedrijven, instellingen etc.) daar maximaal rendement uit kunnen halen. Dat stelt eisen aan inwinning, beheer en toegankelijkheid. De focus ligt nog meer dan voorheen op het behalen van resultaten en de samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.
De afdeling Gegevensbeheer Personen voert binnen de directie Basisinformatie regie op de uitvoering van de inwinning van (persoons)gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast heeft de afdeling nog de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Help­desk Bur­ger­za­ken (voor alle bur­ger­za­ken-af­de­lin­gen in Ne­der­land);
 • In­hou­de­lijk ad­vi­seur uit­voe­ring voor af­de­lin­gen bur­ger­za­ken;
 • Op­lei­den van per­so­neel bij di­rec­tie Dienst­ver­le­ning (lo­ket­ten);
 • Werk­voor­schrif­ten en in­struc­ties die wor­den bij­ge­hou­den in het Hand­boek Bur­ger­za­ken Am­ster­dam;
 • Kwa­li­teits­con­tro­le BRP en cor­rec­tie (per­soons­lijs­ten en cor­rec­tie­ver­zoe­ken van bur­gers);
 • Ar­chief­be­heer bron­d­o­cu­men­ten BRP en Bur­ger­lij­ke stand;
 • Co­ör­di­na­tie van klach­ten;
 • Ver­te­gen­woor­di­gen van Ge­meen­te Am­ster­dam in lan­de­lij­ke over­leg­gen.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 september 2021 via de sollicitatiebutton op de website.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.