Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
19/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
29/10/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Medewerker meldpunt zorg en woonoverlast

De functie

Als medewerker MZWO verzorg je de intake van meldingen in het kader van zorg- en woonoverlast, analyseert de melding en zet deze uit bij de betreffende instantie(s). Je voert hierbij regie op het behandelingsproces, organiseert de noodzakelijk overlegplatforms, monitort de voortgang en het resultaat en fungeert als vraageigenaar van de meldingen. Voor de bewoner die de melding heeft aangedragen fungeer je als eerste aanspreek/informatiepunt over de voortgang en het resultaat.

Werkzaamheden

Intake en behandeling meldingen:

 • Verzorgt de intake van de meldingen (registreren, selecteren en verwerken), gaat met de melder in gesprek en informeert over mogelijke acties;
 • Voert overleg en verleent (telefonisch) steun en advies aan de melders en zorgt voor een terugkoppeling waarbij melders proactief op de hoogte gehouden worden van de voortgang;
 • Analyseert de melding, stelt een verslag op, richt een dossier in, verzamelt beschikbare aanvullende informatie/ verricht onderzoek en zet de melding uit bij de juiste ketenpartner;
 • Benadert en analyseert meldingen vanuit een integrale en brede context en verricht het vooronderzoek;
 • Borgt en bewaakt de juridische verdedigbaarheid van de opgebouwde dossiers door een zorgvuldige administratie.

Regie op het behandelingsproces

 • Organiseert noodzakelijke overleggen op basis van analyse van de melding;
 • Fungeert als voorzitter van de diverse overlegvormen;
 • Voert overleg met de betrokken in- en externe partijen en/of ketenpartners;
 • Fungeert als vraageigenaar, bewaakt voortgang/ acties en houdt melders gedurende het proces op de hoogte van voortgang en resultaten;
 • Stelt voortgangs- en evaluatierapportages op.

Netwerkbeheer

 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met in- en externe partijen en/ of ketenpartners: extern met melders en ketenpartners, intern met verschillende projectleiders in het sociaal domein en met bijvoorbeeld de meldpunten van andere stadsdelen;
 • Verzamelt en beoordeelt relevante informatie ter completering van het dossier bij ketenpartners en relevante betrokkenen binnen de stadsdeelorganisatie;
 • Beheert en actualiseert het netwerk;
 • Bemiddelt tussen melders en instanties, zet uit en bewaakt de aanpak per melding, en monitort de naleving van de met ketenpartners gemaakte afspraken;
 • Neemt deel aan bewonersbijeenkomsten.

Treiteraanpak

 • Fungeert als informatiemakelaar betreffende de treiteraanpak;
 • Verzamelt informatie en onderhoudt de noodzakelijke contacten met de regisseur treiteraanpak en andere betrokken in- en externe partijen;
 • Adviseert en beheert het netwerk.

Ontruimingen

 • Voert regie op dossiers en zet informatieverzoeken uit om dreigende ontruimingen te voorkomen;
 • Stemt af met diverse partijen om oplossingen te zoeken om ontruiming te voorkomen.

Medewerkers van het Meldpunt verrichten ook overige voorkomende werkzaamheden zoals het voorbereiden en bijwonen van verschillende overleggen met ketenpartners, het bijwonen van bewonersbijeenkomsten en het leveren van bijdragen aan periodieke rapportages.

 

Wij vragen

 • Hbo denk- en werk­ni­veau;
 • Er­va­ring met zorg- en over­last­pro­ble­ma­tiek;
 • Er­va­ring met het on­der­hou­den van be­wo­ners­con­tac­ten;
 • Er­va­ring bin­nen een dienst­ver­le­nen­de or­ga­ni­sa­tie;
 • Af­fi­ni­teit met het vak­ge­bied;
 • Re­la­ti­ve­rings­ver­mo­gen.

Competenties

 • Snel­heid van be­grip
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Klant­ge­richt­heid
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ini­ti­a­tief
 • Stress­be­sten­dig

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.756,- en maxi­maal € 4.048,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 9) op ba­sis van 36 uren per week.
  • ont­wik­kel- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Met onze in­ter­ne ex­per­ti­se voor al­ge­me­ne op­lei­din­gen, maat­werk­ont­wik­kel­tra­jec­ten en be­ge­lei­ding in het werk kan je je­zelf blij­ven uit­da­gen;
  • een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get (IKB) van 17,05% van jouw sa­la­ris dat je kunt ge­brui­ken voor bij­voor­beeld ex­tra pen­si­oen­op­bouw, ex­tra ver­lof­da­gen;
  • een pen­si­oen­re­ge­ling bij ABP, het pen­si­oen­fonds voor over­heid en on­der­wijs;
  • een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,10 per ki­lo­me­ter, tot 45 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand voor het aan­tal da­gen dat je op kan­toor werkt;
  • flexi­bi­li­teit als het gaat om je werk­tij­den en -plek. Met de Am­ster­dam­se Di­gi­ta­le Werk­plek kan je in­log­gen waar én wan­neer je wilt;
  • een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
  • een mo­bie­le te­le­foon en lap­top;
  • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

De organisatie

Amsterdam Zuid is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark.

Team Veiligheid in Zuid bestaat uit drie clusters; veiligheid, jeugd & veiligheid en het meldpunt zorg en woonoverlast. Het team bestaat uit 18 medewerkers. Het meldpunt bestaat uit vijf medewerkers, een coördinator en een regisseur treiteraanpak.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 29 oktober 2021 via de sollicitatiebutton op de website.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.