Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
30/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
30/07/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De functie

Amsterdam is een stad in beweging. Grond en Ontwikkeling vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties, maken beleid en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling is bij al deze activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de juridische advisering. Wij zijn voor dit team op zoek naar een medior jurist privaatrecht. Als jurist werk je in een dynamische omgeving, waarin je nauw samenwerkt met projectleiders, projectmanagers en collega’s van de afdeling Erfpacht en Uitgifte.

 

De focus voor het werk van deze jurist ligt op de advisering rondom erfpacht. Je werkt aan de juridische advisering rondom vraagstukken over het erfpachtstelsel, complexe erfpachtdossiers, de overstap naar eeuwigdurend erfpacht, de afhandeling van Wob-verzoeken en je adviseert in gerechtelijke procedures. Naast erfpacht houd je je bezig met diverse andere juridische werkzaamheden. Je kunt onder andere worden betrokken bij nieuwe uitgiftes, selectieprocessen en transformatieprojecten en je adviseert over de juridische aspecten van nieuw (erfpacht)beleid.

 

Je gaat werken in een enthousiast team met elf ervaren juristen. Je taken liggen hoofdzakelijk binnen het privaatrecht (zakelijke rechten, contractenrecht, selectieprocessen en bouwrecht). Daarnaast werk je ook op het snijvlak van privaat - en publiekrecht (onteigeningen, Wet voorkeursrecht gemeenten, grondbeleid en grondexploitatie) en overige rechtsgebieden, zoals Europees recht. Met name op het dossier erfpacht ben jij een stevige juridische adviseur die een stevige privaatrechtelijke kennis heeft en bij voorkeur ook ervaring met het afhandelen van complexe erfpachtdossiers.

Werkzaamheden:

 • Adviseren over erfpacht op allerlei vlakken zoals onder andere beheervraagstukken, overstap naar eeuwigdurende erfpacht en het begeleiden van wob verzoeken met betrekking tot erfpacht;
 • Leveren van juridische expertise in projecten op erfpachtgebied en beoordelen van uitgiftecontracten;
 • Behandelen of voorbereiden van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en het ondersteunen van de Gemeenteadvocaat en de Huisadvocaat van de gemeente, met name op het gebied van erfpacht;
 • Beoordelen van beleidstukken op juridische aspecten;
 • Het volgen van vakliteratuur en wetgeving, het geven van cursussen en het onderhouden van relevante netwerken.

Wij vragen

 • Een er­va­ren, prag­ma­ti­sche ju­rist met een aca­de­mi­sche op­lei­ding Ne­der­lands recht, of no­ta­ri­eel recht. Een spe­ci­a­li­sa­tie pri­vaat­recht is een ver­eis­te;
 • Een gron­di­ge ju­ri­di­sche ken­nis van erf­pacht en za­ke­lij­ke rech­ten en er­va­ring met het af­han­de­len van com­plexe erf­pacht­dos­siers (mi­ni­maal 3 jaar);
 • Een goed in­zicht in be­stuur­lij­ke en ge­meen­te­lij­ke ver­hou­din­gen;
 • Uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk.

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Sa­men­wer­ken
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ini­ti­a­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.920,-  en maxi­maal € 5.519,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Ont­wik­kel- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Met onze in­ter­ne ex­per­ti­se voor al­ge­me­ne op­lei­din­gen, maat­werk­ont­wik­kel­tra­jec­ten en be­ge­lei­ding in het werk kan je je­zelf blij­ven uit­da­gen;
 • Een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get (IKB) van 17,05% van jouw sa­la­ris dat je kunt ge­brui­ken voor bij­voor­beeld ex­tra pen­si­oen­op­bouw, ex­tra ver­lof­da­gen;
 • Een pen­si­oen­re­ge­ling bij ABP, het pen­si­oen­fonds voor over­heid en on­der­wijs;
 • Een reis­kos­ten­ver­goe­ding van € 0,10 per ki­lo­me­ter, tot 45 ki­lo­me­ter en­ke­le reis woon-werk­af­stand voor het aan­tal da­gen dat je op kan­toor werkt;
 • Flexi­bi­li­teit als het gaat om je werk­tij­den en -plek. Met de Am­ster­dam­se Di­gi­ta­le Werk­plek kan je in­log­gen waar én wan­neer je wilt;
 • een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring;
 • een mo­bie­le te­le­foon.

De organisatie

Grond en Ontwikkeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. De afdeling Strategie en Advies is het kennis- en adviescentrum van Grond en Ontwikkeling. De afdeling bestaat uit ruim 66 medewerkers. Het team Juridische Zaken is onderdeel van deze afdeling. Juridische Zaken bestaat uit 11 medewerkers.

 

De sollicitatieprocedure

 • De se­lec­tie­pro­ce­du­re start met­een na de slui­tings­ter­mijn van 31 au­gus­tus 2021 en duurt ge­mid­deld 3 tot 6 we­ken;
 • In ver­band met de richt­lij­nen van het RIVM wer­ken onze col­le­ga’s zo­veel mo­ge­lijk thuis. Als je uit­ge­no­digd wordt voor een eer­ste ge­sprek, dan plan­nen we een vi­deo­ge­sprek met je in. Wij ne­men con­tact met je op om de in­struc­ties hier­voor met je door te ne­men, ruim voor­dat het ge­sprek plaats­vindt. Even­tu­eel volgt een twee­de ge­sprek;
 • Zien we on­vol­doen­de raak­vlak­ken, dan ont­vang je een e-mail;
 • Deze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit. Me­de­wer­kers van de ge­meen­te Am­ster­dam heb­ben voor­rang in de pro­ce­du­re;
 • Elke col­le­ga die ons komt ver­ster­ken moet een re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag (VOG) aan­le­ve­ren;
 • Wil je de va­ca­tu­re­tekst nog eens na­le­zen? Sla deze dan op want na de slui­tings­ter­mijn is de tekst niet meer zicht­baar.