Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
31/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
13/09/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Regisseur Veiligheid en Zorg

Bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (dat beheersmatig is opgehangen onder de directie Openbare Orde en Veiligheid) zijn verschillende integrale programma’s ondergebracht. Binnen het samenwerkingsverband AcVZ werken partners samen aan casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. 


Er zijn hiervoor verschillende ( persoonsgerichte) programma’s zoals de Top600, Top400, Detentie & Terugkeer, de Integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering Weerbare Mensen Weerbare Wijken met o.a. maatregel Aanpak Doorgroeiers en Seksuele Intimidatie & Seksueel Geweld. Daarnaast zijn er diverse pilots zoals Verwarde Verdachten en Regionale Aanpak Overlastveelplegers. Alle programma’s zijn gericht op recidivevermindering (bij daders) door gedragsverandering en/of het beschermen van slachtoffers van geweld, overlast en intimidatie door middel van een persoonsgerichte aanpak. 


We zijn op zoek naar een Regisseur Veiligheid en Zorg die primair wordt ingezet voor de integrale persoonsgerichte aanpakken Top 600 en Top400, maar daarnaast breed inzetbaar is binnen de programma’s van het AcVZ

 

De functie

Als regisseur heb je een cruciale positie en ben je verantwoordelijk voor een integrale (persoonsgerichte) aanpak , op complexe problematiek op het snijvlak van Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein. Tevens zorg je voor een versterking van de verbinding tussen veiligheid, zorg en het sociaal domein.

Je pakt een neutrale rol en gebruikt je eigen expertise, maar deze is niet per se leidend. Je voert namelijk regie op het gehele proces op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein.
Het vak van regie is een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met tact, en met en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Het gaat om kennis van de specifieke problematiek binnen de doelgroep van de verschillende aanpakken Top600 en Top400 maar vooral ook om competenties. Verbindend gezag, kunnen denken in scenario’s, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen.


Het spanningsveld waarbinnen organisaties, op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein, werken is voor jou bekend. Je bent in staat om met de middelen die je tot je beschikking hebt én samen met de betrokken (of te betrekken) professionals tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen en/of een doorbraak te realiseren. 
Je bent je bewust van de omgeving, het krachtenveld tussen de betrokken professionals en past het overstijgend handelen (buiten de emoties van conflict blijven) toe. Op het juiste moment breng je de professionals in stelling, stuurt en voert regie (zonder macht, maar met overtuiging en lef). Je bent in staat om in complexe situaties en vanuit een optimale informatiepositie het overzicht te krijgen en te houden. 


Als geen ander weet je de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en je neemt geen genoegen met ‘nee, dat kan niet’ of ‘dat doen we nooit’. Je zet door, ook als plan B (of C) zelfs niet werkt, je zet een stap extra. En je laat je bij tegenslag niet uit het veld slaan. Je blijft met betrokken professionals zoeken naar andere mogelijkheden of je escaleert.
Je speelt snel en adequaat in op ontwikkelingen met betrokken professionals, dit zit in je natuurlijke aard. Kijkt vooruit en anticipeert op mogelijke kansen of bedreigingen. Je bent nieuwsgierig, stressbestendig, leergierig en op gericht om goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.


Om dit vak goed uit te kunnen oefenen is het van belang dat een regisseur stevig in zijn of haar schoenen staat bij tegengestelde en/of zakelijke belangen. Je bent gemotiveerd en beschikt over de juiste competenties. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden.

 

Werkzaamheden

 • Stelt de persoon , zijn sociale omgeving en netwerk en de casus centraal en houdt overzicht via de benodige interventies van betrokken professionals;
 • Formuleert samen met de betrokken professionals een visie op de casus en doelen voor de korte en de lange termijn;
 • Stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doelen gedragsverandering (verminderen van criminaliteit), verbeteren (toekomst)perspectief en voorkomen van doorstroom van broertjes en zusjes.
 • Voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • Stuurt op tijd bij (integraal) en heeft met betrokken professionals plan B (en C) klaarliggen;
 • Vraagt tijdig hulp als interventies vastlopen en als er geen eenduidigheid is over richting, de regisseur heeft geen doorzettingsmacht;
 • Neemt regelmatig afstand van de problematiek om te reflecteren op proces;
 • Houdt de voortgang bij via het registratiesysteem van het betreffende programma;Draagt zorg voor een zorgvuldige registratie en goede dossieropbouw met het oog op eventuele (civiel-, straf-, of bestuurs) rechtelijke afhandeling van een casus;
 • Legt inhoudelijk verantwoording af aan de Teamleider regisseurs AcVZ;
 • Brengt en houdt kennis en expertise op peil door trainingen te volgen die geboden worden in het kader van de programma vakontwikkeling AcVZ

Wij vragen

 • Hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Er­va­ring in de sa­men­wer­king met ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­ties op het ge­bied van vei­lig­heid, zorg en so­ci­aal do­mein;
 • Er­va­ring met re­gie­voe­ring op en/​of mo­ni­to­ren van een aan­pak en ver­loop van ca­sus­sen/​dos­siers bin­nen een po­li­tiek/​be­stuur­lij­ke con­text en in­zicht in po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ver­hou­din­gen;
 • Eni­ge er­va­ring met het op­bou­wen en on­der­hou­den van een voor de func­tie re­le­vant net­werk;
 • Goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den;
 • Een flexi­be­le werk­hou­ding.

Competenties

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ver­ant­woor­de­lijk­heid
 • Sa­men­wer­ken
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Over­tui­gings­kracht

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een ver­len­ging. Als je reeds in (vas­te) dienst bent van de ge­meen­te Am­ster­dam, zal er spra­ke zijn van een tij­de­lij­ke de­ta­che­ring.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.277,- en maxi­maal € 4.831,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. 
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

De organisatie

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is één van de dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD. Vanuit de gedachte dat regie als 'cement tussen de stenen' een essentiële schakel is bij een persoonsgerichte aanpak waarbij vele straf- en zorgpartners samenwerken. Focus, regie, monitoring en zoektocht naar systeemfouten zijn kernwoorden bij deze integrale aanpak. Bij het AcVZ zijn verschillende integrale programma's ondergebracht, waaronder de Top600, de Top400, Detentie & Terugkeer, het programma Drugs en het programma SISG. Elke aanpak is altijd een samenwerking op maat, met als doel voor de persoon in kwestie een gedragsverandering voor langere tijd: minder recidive, beter perspectief en geen negatieve invloed (meer) op minderjarige in zijn/haar omgeving.


Het voeren van regie op complexe problemen op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein is de core business van het AcVZ. In alle programma’s en activiteiten van het AcVZ staat (een vorm van) regie centraal. Onze netwerkorganisatie (AcVZ) is beheersmatig opgehangen bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De directie OOV houdt onder meer regie op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio. OOV bestaat uit vier domeinen/afdelingen: Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ). OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen/afdelingen

 

De procedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 13 september 2021 via de sollicitatiebutton op de website.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.