Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
01/02/2021
Status:
Open
Reageer voor:
11/02/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De functie
Als senior projectleider veiligheid zorg je samen met je teamgenoten van team veiligheid voor de uitvoering en vertaling van het stedelijk veiligheidsbeleid en crisisbeheersing naar de realiteit in Zuid. Je coördineert de aanpak van diverse veiligheidsproblemen in de stad in samenwerking met verschillende partijen zoals; politie, OM, collega’s in de stad , sleutelfiguren in de wijk en(zorg)instellingen in Zuid.

Je adviseert strategisch op verschillende onderwerpen die relatie hebben met de veiligheid en openbare orde op straat, maar weet ook direct te handelen bij acute situaties zoals een woningoverval of ontruiming. Je werkt zoveel als mogelijk samen met andere stadsdelen en stedelijke organisatieonderdelen om de Amsterdammer overal op dezelfde manier te bedienen. Je bent ook niet bang om andere stadsdelen uit te helpen, om elkaar te vertegenwoordigen in stedelijke overleggen of deel te nemen in stedelijke projecten of aanpakken.

Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor de strategische vraagstukken. Dit houdt in dat je de voorbereiding doet van bestuurlijke overleggen (annotaties), het organiseren en begeleiden van bestuurlijke werkbezoeken, het opstellen en monitoren van de veiligheidsplannen en het begeleiden en coachen van projectleiders binnen het cluster veiligheid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster veiligheid.

 

 

Werkzaamheden

 • Je maakt en onderhoudt verbinding met externe partners, zoals politie, medewerkers van woningcorporaties en zorginstellingen en partners in de wijk binnen Zuid;
 • Je draagt bij aan het vertalen van het centrale beleid naar het operationele beleid en de drie gebiedsplannen binnen Zuid;
 • Je omarmt het gebiedsgericht werken en werkt constant aan het verbeteren van deze mindset binnen jouw cluster;
 • Je draagt zorg voor de voorbereiding van bestuurlijke overleggen voor de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Zuid en desgevraagd ook voor andere bestuurders;
 • Je voert regie op complexe en acute veiligheidsvraagstukken en brengt hierover advies uit aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Zuid, Manager veiligheid en het Managementteam van Zuid;
 • Je draait mee in de piketpool voor de cisisbeheersing in Zuid;
 • Je regisseert de integrale aanpak van specifieke situaties in het kader van de veiligheid en openbare orde binnen Zuid, met als doel een veilige omgeving voor bezoekers, ondernemers en bewoners;
 • Monitoren, evalueren en verbeteren van het operationeel beleid en de processen inzake veiligheid en openbare orde binnen Zuid;
 • Verzamelen van informatie over (nieuwe) ontwikkelingen, stedelijk beleid en prioriteiten op het gebied van veiligheid en openbare orde vanuit de centrale stad. Deze informatie vertalen, afstemmen en borgen in operationeel beleid en binnen Zuid;
 • Verzamelen van informatie over de ontwikkelingen van veiligheid en openbare orde binnen Zuid en dit inzichtelijk maken naar de centrale stad.

 

Wij vragen

 • Hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Meer­ja­ri­ge er­va­ring in een soort­ge­lij­ke func­tie, waar­bij er­va­ring met het vei­lig­heids­do­mein een pre is;
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring met het voe­ren van re­gie op com­plexe vraag­stuk­ken bin­nen een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke om­ge­ving;
 • Het ver­mo­gen om bin­nen ka­ders zelf­stan­dig te kun­nen han­de­len;
 • Een goed ont­wik­keld ver­mo­gen om in­te­ger om te gaan met ge­voe­li­ge in­for­ma­tie en het aan­gaan en on­der­hou­den van ver­bin­din­gen;
 • Een ech­te net­wer­ker/ ver­bin­der en een ste­vi­ge stra­te­gi­sche ge­spreks­part­ner;
 • Een sterk ont­wik­keld ge­voel voor po­li­tiek be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen en ge­voe­lig­he­den.

 

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn - ge­vor­derd;
 • Sa­men­wer­ken - ge­vor­derd;
 • Re­la­tie­be­heer - ge­vor­derd;
 • Ini­ti­a­tief - ge­vor­derd;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid - ge­vor­derd;
 • Over­tui­gings­kracht - ge­vor­derd.

 

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.