Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
09/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
05/01/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In Amsterdam verplaatsen dagelijks tienduizenden mensen zich over bruggen, kades en wegen, door tunnels en het groen. Verkeerslichten, toezicht-, milieuzone- of reistijdencamera’s en dynamische route-informatiesystemen leiden deze verkeersstromen in goede banen. Branden straatlantaarns niet, haperen de camera’s of staan de schermen van digitale informatieborden op zwart? Dan loopt het verkeer vast, komt de veiligheid in het gedrang én halen we meteen de krant. Jij begrijpt deze afbreukrisico’s als geen ander en bent als systeembeheerder infrastructuur een belangrijke schakel voor de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, sfeer en beleving van de stad Amsterdam.

 

De functie

Dit ga je doen

Lantaarnpalen, tellussen, slagbomen en tunnellichten, ze moeten worden aangestuurd en ze genereren allemaal data die worden verzameld en gebruikt voor analyses. En dat is zeker voor de organisatie van grote evenementen een must! Hoe druk wordt het bij de Canal Pride? Waar en hoe snel verplaatsen concertgangers zich naar de Arena? Om de juiste maatregelen op het gebied van dergelijke verkeers- en mensenstromen te kunnen nemen, zijn betrouwbare data nodig. En dus ook functionele databases, servers en netwerkkoppelingen. Jij beheert de systemen en netwerken voor de verkeersregelinstallaties, openbare verlichting én verkeersinformatiesystemen in onze stad.

 

Als systeembeheerder infrastructuur houd je samen met je collega’s apparatuur, programmatuur, ontwikkelstraten, netwerken en databases up-and-running. Je beheert ook de systeemdocumentatie en treedt in overleg met de leveranciers. Je houdt je bezig met de netwerkinfrastructuur en draait je hand er niet voor om om te testen, storingen op te lossen en (incidenteel) netwerken te convergeren. Naast deze standaardtaken ben jij de specialist in higlevel desing en private cloudtechnologie, documentatie, databases en Linux. En als het nodig is vervang je andere systeembeheerders. Mis je kennis op hun expertisegebied, dan ben je bereid én gemotiveerd je in de materie te verdiepen. Ambities op het gebied van scripting en data, of Enterprise Service Bus-applicaties, en nog geen volleerd database-administrator? Geen probleem. Wij begeleiden je en bieden je de nodige cursussen en trainingen om je verder te ontwikkelen.

 

Hou je van samenwerken? Dan kom je bij ons aan je trekken. Collega-systeembeheerders, gebruikers, specialisten op bijvoorbeeld het gebied van vergunningen of aanbestedingen, systeem- en softwareleveranciers; jij krijgt ermee te maken. Verder schuif je als ‘beheerder aan tafel’ aan bij vergaderingen over de uitbreiding, aanpassing of vervanging van onze verkeerssystemen. Een adviesrol met impact, want wat jij zegt kan keuzes beïnvloeden met grote financiële consequenties. Daarnaast neem je deel aan projecten op het gebied van systeemontwikkeling en –optimalisatie. Je helpt bij het opstellen van projectkaders en het projectplan. Kortom, bij de gemeente Amsterdam is volop ruimte voor jouw kennis, talenten en ambities!

 

Wij vragen

Dit is jouw kracht

Jij kijkt over grenzen heen; van je takenpakket en expertise, maar ook van je afdeling en organisatie. Daarbij heb je oog voor wat er speelt, verbind je de lijntjes planmatig en begrijp je heel goed de gevolgen van je handelen. Je communiceert vlot en handig en krijgt daarmee dingen voor elkaar. Moet er een applicatie voor onderhoud uit de lucht en krijgt de verkeersleiding hier last van? Dan weet jij dat een simpel mailtje niet volstaat en kom je er in goed overleg samen uit. Natuurlijk ben je zelf ook flexibel; gaat een systeem plat, dan neem jij verantwoordelijkheid en los je het probleem zo snel mogelijk op. Jouw lijfspreuk? ‘Keep your cool and get cracking’!

Verder heb je:

 • Een hbo-di­plo­ma in de rich­ting au­to­ma­ti­se­ring, of een ver­ge­lijk­baar mbo-di­plo­ma met aan­vul­len­de cur­sus­sen;
 • Rui­me er­va­ring met Li­nux da­ge­lijks be­heer;
 • Een ach­ter­grond in kan­toor­au­to­ma­ti­se­ring en er­va­ring met MS SQL-da­ta­ba­ses;
 • Ba­sis­ken­nis van net­wer­ken en ken­nis op het ni­veau van een ITIL v3 foun­da­ti­on­trai­ning;
 • Er­va­ring als ge­ne­riek sys­teem­be­heer­der van een Win­dows Ser­ver 2016-ge­ba­seerd net­werk met daar­in vir­tu­a­li­sa­tie op ba­sis van Hy­per-V. Je kunt dit aan­to­nen met re­le­van­te Mi­cro­soft-cer­ti­fi­ca­ten en uit­ge­voer­de werk­zaam­he­den;
 • Af­fi­ni­teit met een of meer van deze on­der­wer­pen: IoT-tech­no­lo­gie, en­ter­pri­se ser­vi­ce­bus tech­no­lo­gie, elek­tro­tech­niek, ver­keers­sys­te­men, ver­keer­re­gel­in­stal­la­ties, ver­keer­in­for­ma­tie­sys­te­men, open­ba­re ver­lich­tings­sys­te­men en de daar­bij be­ho­ren­de pro­to­col­len.

 

Wij bieden

 • Mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (schaal 11) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

 

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we o.a. met Crowd Monitorings Syteem Amsterdam in het Vondelpark en andere drukke plekken in de stad om Corona te bestrijden, maar ook voor de buurman die ’s avonds graag op een goed verlichte weg van zijn stamkroegje naar huis fietst. Voor dat laatste is team Licht van onze Afdeling Stedelijk Beheer verantwoordelijk. Binnen de eenheid Verkeer & Openbare Ruimte besturen en onderhouden we verkeersregelinstallaties, verkeersinformatiesystemen én de openbare verlichting. Ons team van seniors bestaat op dit moment uit drie personen, maar we groeien graag nog een stukje door. Je wordt onderdeel van een club betrokken mensen die hun handen graag uit de mouwen steken en voor elkaar klaarstaan. We communiceren direct, zeggen wat we vinden en accepteren dat van elkaar. En de sfeer? Die is prima! We drinken op gezette tijden graag een biertje met elkaar en steken binnenkort de barbecue weer aan.

 

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Reageer dan uiterlijk 5 januari 2022 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.


Vragen over deze vacature

 • Wil je meer in­for­ma­tie over de func­tie? Neem dan con­tact op met Eric Bish, ad­vi­seur en pro­ject­lei­der sys­te­men. Hij is be­reik­baar via 06 – 51 55 31 86 en e.bish@am­ster­dam.nl.
 • Heb je vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Stel ze aan Ja­mes Spie­rings, team­lei­der Licht, via 06 – 30 63 82 52 en j.spie­rings@am­ster­dam.nl.