Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
25/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
17/02/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Help jij strategische projecten in de infrastructuur, openbare ruimte en gebiedsontwikkelingen in Amsterdam tot een succes te maken ondanks de vele onzekerheden die horen bij deze opgaven? Kun je projectleiders meenemen in risicogestuurd werken? En weet je met het stellen van de juiste vragen risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te houden? Dan zoeken we jou als adviseur risicomanagement voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam.

 

De functie

In de hoofdstad van Nederland, met een enorme hoeveelheid aan bewoners, bedrijven en toeristen, wordt het werken in de openbare ruimte steeds complexer. Complex als het gaat om techniek, maar zeker ook als het gaat om de omgeving waarin we werken. We zijn daarom op zoek naar een adviseur risicomanagement met een stevige persoonlijkheid. Iemand die goed kan communiceren, met een andere kijk naar het project kan kijken en daarin rust en overzicht bewaart. Je kunt snel analyseren en snapt wanneer verder discussiëren moet stoppen om efficiënt je doel te bereiken.

 

Als (ervaren) adviseur risicomanagement help je onze projectteams een scherp beeld te vormen van mogelijke bedreigingen voor het project van begin tot eind. Je denkt mee in het bepalen van beheersmaatregelen om de risico’s de kop in te drukken, maar brengt ook het bewustzijn dat een project zónder risico’s niet bestaat. Je expertise gebruik je om te structureren, te analyseren en te adviseren. Met je scherpte en natuurlijke gunfactor zoek je als kritische luis in de pels de grenzen op, daag je projecten uit en houd je hen een spiegel voor.

 

De gemeente Amsterdam is constant in ontwikkeling. Je gaat als adviseur risicomanagement aan de slag binnen de projecten maar help je ook om je eigen vakgebied te versterken binnen het ingenieursbureau. Met je frisse blik versterk je jouw rol en draag je bij aan de doorontwikkeling van risicomanagement binnen de projecten.

 

Als adviseur risicomanagement:

 • Adviseer je en/of ben je lid van meerdere projectteams en adviseer je op strategisch niveau over risicostrategieën, beslissingen onder onzekerheid en concrete beheersmaatregelen. Deze teams realiseren infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingen in de verkennings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase.
 • Geef je het project(team) inzicht in risico’s door bijvoorbeeld risicosessies te organiseren en te begeleiden, informatie te structureren, te analyseren en scherpe adviezen bij het projectteam op de agenda te krijgen.
 • Zoek je vakinhoudelijk de raakvlakken en samenhang met andere projectbeheersingscollega’s, zoals planningsadviseurs, kostendeskundigen, financieel adviseurs en managers projectbeheersing.
 • Jaag je het risicomanagementproces binnen de projecten aan en ben je sparringpartner voor de projectteamleden, zonder de verantwoordelijkheid voor risico’s over te nemen.
 • Beheer je de risico’s in het project. Daarvoor gebruik je passende tooling waarmee je aan het projectteam de risico’s rapporteert.
 • Lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van risicomanagement binnen het Ingenieursbureau vanuit de vakgroep risicomanagement.

 

Wij vragen

Jouw plek in het team is maatwerk. Daarmee kunnen we zowel enthousiast zijn over een ambitieuze doorgroeier met eerste jaren werkervaring (2-5 jaar, met relevante studie en stages), als over een scherpe kracht die meer ervaringsjaren meebrengt uit het werkveld (en/of een deel daarbuiten). Gelet op de huidige samenstelling van het team zijn we op dit moment op zoek naar collega die enige ervaring heeft in het vakgebied.

 • Je hebt aan­toon­baar hbo werk- en denk­ni­veau en mi­ni­maal een re­le­van­te hbo- of wo-di­plo­ma, te den­ken valt bij­voor­beeld aan de op­lei­din­gen ci­vie­le tech­niek, (tech­ni­sche) be­drijfs­kun­de, pla­no­lo­gie en bouw­kun­de. Maar er zijn ook col­le­ga’s met heel an­de­re ach­ter­gron­den.
 • Je hebt ken­nis van en er­va­ring in de fy­sie­ke (GWW) pro­jec­ten­we­reld in een com­plexe (ste­de­lij­ke) om­ge­ving. Je kent de ver­schil­len­de pro­ject­fa­se­rin­gen, con­tract­vor­men en pro­ce­du­res.

 

We worden extra enthousiast als je het volgende meebrengt:

 • Mi­ni­maal 2 jaar werk­er­va­ring als ad­vi­seur ri­si­co­ma­na­ge­ment bin­nen een over­heids­or­ga­ni­sa­tie of bij een aan­ne­mer in de fy­sie­ke pro­jec­ten­we­reld en een com­plexe (ste­de­lij­ke) om­ge­ving, waar­in je o.a. ver­ant­woor­de­lijk was voor het or­ga­ni­se­ren van ri­si­co­ses­sies en zorg­dra­gen voor pas­sen­de stuur­in­for­ma­tie van­uit een ri­si­co-tool;
 • Ken­nis en af­fi­ni­teit met de an­de­re as­pec­ten van in­te­gra­le pro­ject­be­heer­sing;
 • Af­fi­ni­teit met wer­ken in de pu­blie­ke sec­tor en er­va­ring met be­sluit­vor­ming in een be­stuur­lij­ke set­ting;
 • Er­va­ring in zo­wel de ver­ken­nings-, voor­be­rei­dings- als uit­voe­rings­fa­se van pro­jec­ten in het fy­sie­ke do­mein;
 • Er­va­ring met be­ge­lei­den en in­rich­ten van het ri­si­co­ma­na­ge­ment en de on­der­steu­nen­de pro­ces­sen in een pro­ject­or­ga­ni­sa­tie ver­ge­lijk­baar met het In­ge­ni­eurs­bu­reau Am­ster­dam;
 • Er­va­ring in het door ont­wik­ke­len van or­ga­ni­sa­ties op het vak­ge­bied ri­si­co­ma­na­ge­ment.

 

Competenties

Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij open, actief en integer zijn. Voor deze functie gelden de competenties:

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen; je ont­leedt com­plexe vraag­stuk­ken en her­leidt deze tot kri­ti­sche de­tails, dui­de­lijk met el­kaar sa­men­han­gen­de as­pec­ten en weet nieu­we ver­ban­den te leg­gen, ook bij on­vol­le­di­ge in­for­ma­tie.
 • Om­ge­vings­be­wust; je an­ti­ci­peert op ont­wik­ke­lin­gen die van in­vloed kun­nen zijn op de or­ga­ni­sa­tie, haar be­leid of de toe­komst en be­grijpt de con­se­quen­ties van jouw han­de­len op de or­ga­ni­sa­tie.
 • Re­la­tie­be­heer; je bouwt per­soon­lij­ke re­la­ties op met pro­ject­teams, op­dracht­ge­vers, vak­ge­no­ten aan de op­dracht­ne­mers­zij­de en an­de­re con­tact­per­so­nen, on­der­houdt en be­nut ze.
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid; je be­waakt het over­zicht, en richt ac­ties, doe­len en pri­o­ri­tei­ten op het be­ha­len van een be­paald re­sul­taat, ook op de mid­del­lan­ge ter­mijn.
 • Over­tui­gings­kracht; je oe­fent, op ba­sis van per­soon­lijk over­wicht, in­vloed uit op men­sen en si­tu­a­ties, ge­richt op ac­cep­ta­tie en het over­win­nen van weer­stan­den. Je com­mu­ni­ceert ideeën dui­de­lijk en stel­lig.

 

Wij bieden

 • Wij bie­den een vast dienst­ver­band, met daar­aan voor­af­gaand een tij­de­lij­ke aan­stel­ling op proef voor een jaar (stan­daard bin­nen de Ge­meen­te Am­ster­dam). De in­scha­ling in sa­la­ris­schaal 9-11, (mi­ni­maal € 2.795,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand bij een vol­le­di­ge werk­week van 36 uur) is af­han­ke­lijk van op­lei­ding en werk­er­va­ring. Een gro­te­re en aan­toon­ba­re er­va­ring op de be­schre­ven ge­bie­den (3-5 jaar) is no­dig voor een in­stroom op ho­ger ni­veau (bo­ven­kant band­breed­te). Wij bie­den daar­bij ook na­druk­ke­lijk de ruim­te je­zelf ver­der te ont­wik­ke­len op het vak­ge­bied en daar in op­ge­leid te wor­den zo­dat je kunt groei­en naar een se­ni­or ad­vi­seur ri­si­co­ma­na­ge­ment.
 • De ge­meen­te Am­ster­dam maakt ge­bruik van het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Ver­der biedt de ge­meen­te Am­ster­dam uit­ste­ken­de op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den, pen­si­oen­op­bouw in het ABP-pen­si­oen­fonds en een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring. Ar­beids­voor­waar­den zo­als be­schre­ven in PGA (www.am­ster­dam.nl/​pga). En na­tuur­lijk een fan­tas­ti­sche werk­lo­ca­tie mid­den in het cen­trum van Am­ster­dam met een van de groot­ste, mooi­ste en breed­ste pro­jec­ten­por­te­feuil­les in het land.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

 

De organisatie

Het Ingenieursbureau Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn het technisch geweten en maken van doelen de duurzame, tastbare resultaten voor Amsterdam. Met meer dan 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op gebied van water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies. Daarnaast leveren we project- en contractmanagement. We bouwen, zowel binnen als buiten de organisatie, aan kennisnetwerken met onze partners. Het Ingenieursbureau is plat georganiseerd: je krijgt de ruimte om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit waardevol is voor de stad. Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

 

Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent:

 • bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners;
 • elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren;
 • en ook: wer­ken voor de Cham­pi­ons Lea­gue van de ge­meen­te­lij­ke In­ge­ni­eurs­bu­reaus. Team Ri­si­co­ma­na­ge­ment en Plan­ning Op het ge­bied van ri­si­co­ma­na­ge­ment is een vak­groep ac­tief (10 in­ter­ne des­kun­di­gen en een ex­ter­ne flexi­be­le schil van 3 er­va­ren men­sen). Daar­in wor­den ken­nis en er­va­ring ge­deeld, wor­den werk­wij­zen ont­wik­keld en ver­schil­len­de ont­wik­ke­lin­gen aan­ge­stuurd die de kwa­li­teit en bij­dra­ge van ad­vi­seurs ri­si­co­ma­na­ge­ment bin­nen het In­ge­ni­eurs­bu­reau ver­der ver­gro­ten.
 • Het team ‘Ri­si­co­ma­na­ge­ment en Plan­ning is een ad­vies­af­de­ling (45 per­so­nen) bin­nen het In­ge­ni­eurs­bu­reau die ri­si­co- en plan­nings­ad­vi­seurs le­vert aan pro­jec­ten. Dat be­treft zo­wel een struc­tu­re­le in­zet in pro­jec­ten (als on­der­deel van het pro­ject­team) als een en­kel­vou­di­ge be­trok­ken­heid op pro­duct­ba­sis of met een ad­vies­op­dracht.

 

Sollicitatieprocedure

Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de meest toonaangevende projecten uitvoeren – van Zuidas tot Havenstad, van vervanging van kademuur tot herstel van bruggen, en van de Sprong over het IJ tot het Sloterpark? Reageer dan uiterlijk 17 februari 2022 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers. 

Acquisitie stellen we niet op prijs.

 

Vragen over deze vacature

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeroen Meijne (MT-lid Projectbeheersing, Teammanager Risicomanagement & Planning), bereikbaar via j.meijne@amsterdam.nlof via 06 - 10 22 03 67.