Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
07/12/2020
Status:
Open
Reageer voor:
18/12/2020
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

 

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.

 

In al het werk van de NCTV staan de maatschappelijke opgaven centraal en de organisatiestructuur ondersteunt deze werkwijze. Werken bij de NCTV betekent werken aan maatschappelijke opgaven (MO’s) in de vorm van inhoudelijke programma’s en projecten. Deze werkvormen zijn per definitie tijdelijk en flexibel. Naast de flexibele programma’s, is een aantal vaste taken die in de kern van de NCTV-organisatie zijn geplaatst (analyse, bedrijfsvoering, strategie/staf, crisisbeheersing en -communicatie). Vanuit de kernonderdelen wordt ook bijgedragen aan de programma’s en projecten.

 

 

De afdeling Strategie Nationale Veiligheid
De kern Strategie bestaat uit internationaal en nationaal strategisch advies (incl. kernsecretariaten), onderzoek en innovatie, stafondersteuning, juridisch advies en interne sturing & ontwikkeling (NCTV Ontwikkelt). Het betreft een team van nu circa 36 fte, inhoudelijk gedreven en ambitieuze mensen.

 

De afdeling Strategie ontwikkelt, bewaakt en adviseert over de koers van de NCTV en de strategische consistentie binnen de NCTV. De strategische adviseurs signaleren en agenderen politiek/bestuurlijke en strategische ontwikkelingen buiten de NCTV en adviseren op strategisch niveau de leden van het MT over visie- en beleidsdossiers op alle onderwerpen binnen de NCTV. Door het signaleren, agenderen en oppakken van knelpunten en kansen en door het bevorderen van de verbinding tussen analyse, beleid, communicatie en uitvoering, bewaken zij de integraliteit en samenhang van de organisatie.

 

Met een overkoepelende blik begeleiden de strategisch adviseurs daarnaast dossier- en programma- of kern-overstijgende trajecten ten behoeve van de hele organisatie. Dat geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn. Tenslotte adviseren zij over de beleidscyclus NCTV (waaronder de beleidscomponent van de begrotingscyclus), bij evaluaties en over managementrapportages.

 

In het geval van een (nationale) crisis, heeft Strategie verantwoordelijkheid voor het duiden van strategische componenten, het bewaken van de hoofdkoers en consistentie bij besluitvorming alsmede advies en ondersteuning bij parlementaire zaken. De afdeling en het afdelingshoofd in het bijzonder spelen dan een belangrijke rol bij de ondersteuning aan de (p)NCTV.

 

 

De opgave
Als hoofd van de kerneenheid Strategie breng je samen, geef je richting, stuur je, ondersteun je, maak je ruimte, adviseer je, ben je spelverdeler, daag je uit en heb je goed oog voor de behoeften van de medewerkers.

 

Je bent verantwoordelijk voor de strategische koers(vorming) ten behoeve van een veiliger Nederland. Als hoofd breng je, in samenwerking met de inhoudelijke programma’s op de deelonderwerpen de meerjaren-strategieën op Nationale veiligheid in zijn geheel en deelstrategieën op de maatschappelijke opgaven van de NCTV tot stand. Op dit moment betreffen de maatschappelijke opgaven het tegengaan van statelijke dreigingen, cyber security en contra-terrorisme.

 

Je bent in de komende periode verantwoordelijk voor het optimaal voorbereiden van de NCTV op de formatie: je coördineert het tot stand brengen van standpunten (via ‘fiches’) op diverse brede veiligheidsthema’s, intern NCTV en in samenwerking met het bestuursdepartement en andere departementen. Namens de NCTV ben je hierin inhoudelijk aanspreekpunt richting Justitie en Veiligheid en onze belangrijkste samenwerkingspartners interdepartementaal.

 

Jij hebt en houdt steeds goed zicht op externe en interne ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat de NCTV hierop snel kan anticiperen door deze met de eenheid te verkennen en van handelingsperspectief te voorzien.

 

Daarnaast faciliteer en bewaak je, zowel inhoudelijk als procesmatig, de interne samenwerking tussen de programma’s binnen de NCTV door de coördinatie op de jaarplancyclus, het parlementaire en politiek bestuurlijke proces (o.a. onderraden van de Ministerraad), internationale inzet en juridische advisering. Ook stuur je op de NCTV brede organisatieontwikkeling.

Je bent de leidinggevende van de kerneenheid met verschillende clusters, bewaakt de voortgang en de kwaliteit, stuurt op resultaat en hebt oog voor je mensen.

 

 

Taken
Rol binnen de NCTV

 • De NCTV is ontwikkeld van een organisatie waarin werd gewerkt in directies naar een meer wendbare organisatie met programma's en projecten. Van elke medewerker wordt verwacht flexibel te zijn. Zij zijn breed georiënteerd, opgeleid en inzetbaar. In hun werk zijn zij niet gebonden aan één specifieke opdracht en bereid om op basis van competenties in teams te werken aan de verschillende maatschappelijke opgaven van de NCTV: aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden, NL digitaal veilig maken en NL weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren. Tevens verwachten wij dat de medewerker zich inzet voor de organisatie als geheel en een bijdrage levert aan de veranderingsprocessen bij de NCTV.
 • Je bent als lid van het MT en de programmaraad (alle middenmanagers) medeverantwoordelijk voor de vorming en sturing van de NCTV. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan de NCTV en zijn MT, alsook aan de overige programmamanagers.
 • Je draagt zorg voor het dagelijkse functioneren van de eigen kerneenheid en de samenwerking met de andere kernafdelingen en programma’s. Je zorgt voor het inrichten van werkprocessen en vormgeven aan samenwerkingsverbanden met relevante partijen en stakeholders.
 • In gezamenlijkheid met de directeur geef je nader vorm aan de opgave (taken, rollen & werkprocessen en verantwoordelijkheden) van de kerneenheid Strategie.

Leidinggeven aan het team

 • Je formuleert en realiseert doelstellingen, creëert daartoe de (rand)voorwaarden en draagt zorgt voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplan en begroting.
 • Je geeft op een verbindende manier leiding aan alle (op dit moment) circa 36 fte, inclusief tijdelijk personeel en liaisons van partnerorganisaties.
 • Je stuurt op de bedrijfsvoering, draagt zorg voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en voortgangsbewaking.

Invloed uitoefenen en behartigen van interne en externe relaties

 • Je bent volwaardig gesprekspartners namens de NCTV op verschillende niveaus in inhoudelijke overlegsituaties, zowel intern als extern, met bijvoorbeeld partnerorganisaties, wetenschappelijke instellingen, publiek/private samenwerkingsverbanden.
 • Je treedt op als adviseur van de ambtelijke en politieke top en bent daarin niet bang om kritisch tegen te denken.
 • Je coördineert de inzet van partijen met het oog op beleidsvoorbereiding en ambtelijke en politieke besluitvorming.
 • Je oefent invloed uit op de beleidsontwikkeling in samenwerkingsverbanden waarbij meerdere partijen betrokken zijn. 

 

Wat vragen wij van jou?
Je vertrouwt op de kennis en kunde van de professionals binnen je afdeling en biedt hen, binnen heldere kaders, de ruimte om zelf aan de slag te gaan. Je kunt je nieuwe inhoud snel eigen maken, de strategische lijnen uitzetten en snel schakelen. Je hebt een zeer goed ontwikkelde en afgestemde politieke antenne en een grote span of control. Je bent een verbindende, stevige adviseur en sparringpartner voor zowel het MT als je medewerkers. Je biedt rust en visie, drukt af en toe op de pauze knop, om vervolgens de juiste (actie)lijnen weer uit te zetten of bij te stellen. Humor en relativeringsvermogen zijn waardevolle eigenschappen in deze baan. Je vindt het een uitdaging om de medewerkers te ondersteunen in hun loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Je draagt zorg voor je personeel, inspireert en stuurt op ontwikkeling en mobiliteit.

Dit vraagt van het nieuwe afdelingshoofd Strategie Nationale Veiligheid in ieder geval:

 • aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • aantoonbare ruime ervaring met beleidsontwikkeling, advisering en beïnvloeding in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • strategisch denk- en handelingsvermogen;
 • ruime ervaring met het geven van leiding aan teams en het coachen, verbinden en ontwikkelen van professionals;
 • brede ervaring in het veiligheidsdomen, brede kennis van nationale veiligheidsthema’s en ruime ervaring met strategische advisering over positie en taakopvatting; 
 • ervaring met het vervullen van een coördinerende rol in de samenwerking met diverse partijen/organisaties met een
 • eigen verantwoordelijkheid en belang.

Competenties:

 • bestuurs- en politieke sensitiviteit
 • interpersoonlijke sensitiviteit
 • samenbindend leiderschap
 • creativiteit
 • netwerkvaardigheid
 • besluitvaardigheid
 • ontwikkelen medewerkers
 • overtuigingskracht