Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Odijk
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
14/02/2023
Status:
Open
Reageer voor:
06/03/2023
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Binnen de dienst IV, en daarmee binnen de politie, is de CTO verantwoordelijk voor een optimale en effectieve inzet van (nieuwe) technologie en geeft daaraan richting en sturing. De CTO politie is een sterke eigenstandige positie. Dit wordt geborgd doordat de CTO:

 • Onderdeel vormt van MT van de dienst IV;
 • Een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van de lijnonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering;
 • Een eigen mandaat heeft om, binnen de scoop van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, richting te bepalen en sturing te geven aan het CTO portfolio binnen de kaders van de IV strategie;
 • Regie te voeren over de technologie van het domein IV, de IT-architectuur en de strategische technologieprogramma’s;
 • Medeverantwoordelijk is voor zowel de inrichting als uitvoering van strategische investeringen van de diensten van de dienst IV.

Politie

De politie staat in het hart van de samenleving waar zij dagelijks een grote bijdrage levert aan een veiliger Nederland door betere politieprestaties, meer vertrouwen en legitimiteit van de politie en het functioneren als één Korps. Het politiekorps, onder leiding van de korpschef, bestaat uit de korpsleiding met vijf leden, tien regionale eenheden, een landelijke eenheid (LE), de Politieacademie (PA), de staf korpsleiding (SKL), het Politiedienstencentrum (PDC) en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

De ons omringende wereld wordt complexer, omvangrijker, heterogener en dynamischer. Daardoor verandert het politiewerk essentieel en existentieel. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn geboden, evenals transparantie over ons doen en laten.

In het Strategisch Kompas legde het Korps de koers naar de politie van overmorgen vast:

 • Verbonden zijn met wijk, web en wereld;
 • Samenwerken in nieuwe publieke en private veiligheidscoalities;
 • Werken met state of the art intelligence en technologie.

Wat betekent dit voor politieleiderschap?

De visie op strategisch leiderschap bij de politie vormt de basis van dit functieprofiel. Er is een viertal accenten te benoemen:

 1. Mensgerichte leiderschapsstijl, respectvol inlevend en met oog voor iemands persoonlijke groei;
 2. Verandering en innovatie, structureel leren en innoveren, creatieve oplossingen bedenken;
 3. Bestuurlijk leiderschap, samenwerking met (nieuwe) publieke en private partners;
 4. Divers samengestelde leiderschapsprofielen in complementaire teams, verschillende kwaliteiten, achtergronden, (levens-)overtuigingen, oriëntaties, opleidingen en ervaringen.

Het Politiedienstencentrum

Het Politiedienstencentrum maakt goed politiewerk mogelijk. Het PDC is de grootste dienstverlener op bedrijfsvoering gebied in Nederland. Ruim 7000 medewerkers zorgen er voor dat 65.000 politiemensen kunnen beschikken over middelen en diensten om hun werk te doen. Denk hierbij aan salarisbetaling, werving & selectie, uniformen, gebouwen, voertuigen, training & opleidingen, ICT, inkoop, en communicatiemiddelen. Het PDC doet dit op centrale locaties te Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Odijk/Driebergen, en op een groot aantal overige locaties in het land.

Het PDC is een jonge organisatie, ontstaan in 2015. Bij de vorming hebben centralisatie, standaardisatie en efficiency centraal gestaan. Uitdagingen in de komende periode zijn het vergroten van de nabijheid (dichter bij de operatiën), het verbeteren van de zeggenschap en het verbeteren van de dienstverlening. Bovendien wordt van het PDC gevraagd dat zij de realisatiekracht van de politie vergroot en versterkt.

Ook binnen het PDC zijn ontwikkelingen gaande: meer in samenhang werken, eigenaarschap bij medewerkers vergroten, verbeteren van de sturing en feedback. Dit alles onder het motto: sneller, slimmer, samen, makkelijker! Het PDC maakt zich, als onlosmakelijk onderdeel van de politie, sterk voor diversiteit en inclusiviteit. Wat onder andere tot uiting komt in het programma Politie voor iedereen.

 

Dienst Informatievoorziening (IV)

De dienst IV is één van de zes diensten van het PDC en is verantwoordelijk voor veel IV-diensten voor de politie en voor partners van de politie. Zij ontwikkelt, beheert en onderhoudt daartoe een complexe IT-infrastructuur en applicatielandschap en exploiteert die vanuit meerdere eigen rekencentra. In totaal werken er, inclusief personeel van derden, ruim 3700 mensen bij deze dienst. Gezien de organisatorische ontwikkelingen houdt de dienst IV rekening dat deze in de komende jaren zal door ontwikkelen. Dit onder andere door het terugbrengen van inhuur en focus op groei interne capaciteit. Tevens zal de digitale transformatie en sourcingsvraagstukken belangrijke thema's zijn voor de dienst IV.

Dit vraagt van de dienstleiding, waar de CTO onderdeel van uit maakt, flexibiliteit en  inlevingsvermogen om in goed overleg met de medewerkers, de medezeggenschap en de leidinggevenden binnen de dienst hier vorm aan te geven.

 

IV Strategie Nationale Politie

Zonder politiewerk geen IV en dat geldt ook andersom. Daarbij staan het faciliteren van de informatievoorziening en beschikbaar maken van data centraal. Dit vereist naast technische voorzieningen ook een goede kennis van het gebruik in de politieorganisatie. Door de snel digitaliserende samenleving en de verwevenheid tussen fysieke en virtuele wereld zijn informatie en technologie onlosmakelijk verbonden met de waarden van de rechtstaat.

Binnen deze context is digitale transformatie niet meer weg te denken. Dat geldt ook voor de middelen die daarvoor nodig zijn. Digitale mogelijkheden vormen een zegen en tegelijkertijd een bedreiging voor het politiewerk op straat (bijvoorbeeld social media, cybercrime). Met de snelheid van technologische veranderingen groeien ook de complexiteit en onzekerheid. Dit wordt weerspiegeld in de manier hoe we het werk tot nu toe deden; het vereist een ‘andere’ benadering om het werk te organiseren: samen.

De dienst IV werkt hierbij nauw samen met de beleidsdirectie IV, die onder de aansturing staat van de CIO.

 

Technologische en organisatorische ontwikkelingen

Een agent moet blindelings kunnen vertrouwen op zijn collega's én op zijn uitrusting. Handboeien, pepperspray, een pistool én… zijn mobiele telefoon met intelligente software. Software die de agent kan vertellen waar een verdachte zich bevindt, hoe groepen relschoppers zich bewegen door de stad en wat er op social media gebeurt. Technologie is meer en meer een verlengstuk van blauw, een extra bron van informatie die agenten helpt Nederland veiliger te maken. Maar hoe zorgen we dat die technologie altijd en overal werkt, schaalbaar is en binnen handbereik van iedere agent? Hoe zorgen we dat applicaties slim samenwerken met bestaande applicaties? Hoe zorgen we voor geïntegreerde oplossingen en state-of-the-art technologie, die óók bewezen effectief is? Dat zijn de vragen die centraal staan in het programma IV Next Base. De IV van de toekomst is veilig, betrouwbaar en wendbaar. Met IV Next Base werken we in verschillende deelprogramma's aan het verbeteren van onze infrastructurele basis.

De complexiteit van ons ICT-landschap vraagt om ketensamenwerking. Als een dienst niet werkt moeten we niet alleen kijken naar welk lampje op rood staat, maar ook naar de verbindingen tussen de functionaliteiten. Dat vraagt om een andere manier van werken en een andere mindset. Als de techniek schaalbaar en robuust is, kunnen wij er snel en wendbaar mee werken.

Bij de politie draait het om snelle inzet. Bij die s​​nelle inzet is er een duidelijke hiërarchie en wordt er gehandeld. Agenten vertrouwen daarbij blindelings op elkaar. Omdat politiewerk zo is, vraagt dit van de Informatievoorziening (IV) een flexibele houding. Het betekent snel en daadkrachtig reageren op vragen. IV bieden die ondersteunt en meewerkt in politiewerk. Gezamenlijk, in één IV-organisatie die snel en wendbaar is, met onze professionals en hun talenten die een IV Next Level-mindset hebben.

Hoe richten we onze organisatie zo in dat we naadloos aansluiten op de operatie? Welke beperkingen halen we weg? Welke ondersteuning bieden we? Hoe werken we zodat we onze blauwe collega's ondersteunen om Ned​erland veiliger te maken? Daar werken wij aan in het programma IV Next Level.

 

Positionering

De CTO maakt samen met de directeur en de plaatsvervangend directeur van de dienst IV onderdeel uit van de dienstleiding. De CTO valt hiërarchisch onder aansturing van de directeur van de dienst IV. De CTO is lid van het strategisch netwerk binnen de politie.

 

CTO bij de Politie

De CTO heeft belang bij een nauwe samenwerking met collega’s en relaties binnen de IV, de ketenpartners, het departement en andere Rijksoverheden. Om die reden geeft de CTO functioneel leiding aan de masterarchitecten, werkt hij intensief samen met de directie IV, de portefeuillehouders en SPO’s van de werkgebieden. Op rijksniveau neemt hij deel aan de CTO-raad Rijk als vertegenwoordiger van de politie.

De CTO heeft zijn eigen ondersteuningsorganisatie, de CTO-Office. De CTO-Office ondersteunt voor de volgende taken:

 1. Het CTO-portfolio;
 2. Het compliant zijn van de IT-Infrastructuur;
 3. Strategische en tactische adviezen over technologie en gebruik ervan.

Degene die we zoeken:

 • Geeft richting, sturing, inspiratie en weet mensen te binden. Haalt het beste in mensen naar boven; ziet professionele ruimte-/werk vanuit vertrouwen en verbinding als de norm;
 • Communiceert tactvol, helder en duidelijk. Weet waar de CTO staat; werkt nauw samen en gaat voor ‘de zaak’; is een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit;
 • Draagt de politieorganisatie een warm hart toe en is intrinsiek voor de functie gemotiveerd;
 • Heeft kennis van en ruime ervaring met politiek-bestuurlijke krachtenvelden;
 • Beschikt over een relevant extern netwerk en weet snel een effectief intern netwerk op te bouwen. Is een krachtige, resultaatgerichte én verbindende persoonlijkheid;
 • Heeft ervaring met grote veranderopgaven in een complex krachtenveld en bewezen hierin concrete resultaten te kunnen boeken;
 • Heeft medewerker participatie en medezeggenschap hoog in het vaandel staan en stimuleert actief. Stuurt vanuit de menselijke maat waarbij gelijkwaardigheid, waar nodig, ruimte laat voor maatwerk;
 • Heeft ruime kennis en ervaring met ICT en een visie op de wijze waarop de politie haar technologische vernieuwingsagenda dient vorm te geven.

Vereiste kennis en ervaring

Werk en denkniveau

De CTO beschikt over een academisch werk- en denkniveau en handelt vanuit een breed analytisch en strategische denkkader. De CTO beschikt over bestuurlijke kwaliteiten alsmede managementervaring op strategisch en tactisch niveau. De CTO staat boven de materie, heeft een heldere visie en kan vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken beschouwen en vertalen naar effectieve besluitvorming en/of sturing.

De CTO heeft ruime ervaring met leidinggeven aan hooggekwalificeerde professionals in een bestuurlijk omgeving met complexe organisatorische, procesmatige en technologische vraagstukken. De CTO heeft een breed ontwikkelde manier van leidinggeven en is daarmee in staat op verschillende stijlen toe te passen. Als manager is de CTO verbindend en resultaat gericht en stimuleert de CTO onderlinge samenwerking alsmede eigen verantwoordelijkheid, ook lager in de organisatie.

 

Kennis

De CTO beschikt over brede en diepgaande kennis van de ICT in algemene zin alsmede, meer specifiek, gebruik en toepassing daarvan binnen een ambtelijke overheidsorganisatie.

In aanvulling daarop heeft de CTO kennis van:

 • Organisatorische processen, inrichting en verandering;
 • Kader en regelgeving met betrekking tot (de inzet van) ICT;
 • De organisatie en processen van de politie;
 • Bedrijfsmaatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen;
 • Markten binnen ICT en de voornaamste spelers, trends en ontwikkelingen in die markt;
 • Architecturen op zowel concern en domeinniveau;
 • Informatiebeveiliging en aanverwante methoden en technieken.

Vaardigheden

De CTO beschikt over vaardigheden op het vlak van:

 • Probleemanalyse en visievorming;
 • Sturing geven aan lijn-/bedijfsonderdelen;
 • Voeren van onderhandelingen en omgaan met tegengestelde belangen;
 • Omzetten van kennis van technologie naar handelingsperspectieven;
 • Resultaat gericht (samen)werken;
 • Richtinggevend beïnvloeden;
 • Overtuigen en inspireren;
 • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit.

Bijzonderheden

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure;
 • Een ontwikkelassessment of potentieelscan kan deel uitmaken van de procedure;
 • Interne kandidaten voor wie dit een verticale loopbaanstap betekent, dienen eerst de procedure met de MD-adviesraad afgerond te hebben en een positief besluit van de KL te hebben voor toetreding tot strategische functies. Indien nog niet doorlopen maakt een versnelde procedure onderdeel uit van de selectie;
 • Bij strategische functies is een minimale functieduur van drie jaar wenselijk. De gemiddelde functieduur is vijf jaar. De kandidaat wordt geacht na maximaal zeven jaar de functie te verlaten.

Arbeidsvoorwaarden

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing conform het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

De LFNP-functie is directeur, domein leiding. Voor de volledige tekst van de functie wordt verwezen naar de LFNP versie 15 april 2013, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie.

Salarisschaal 16 Bbp met een maximum van € 10.179,91 bruto op basis van een 40-urige werkweek.

Vakantie- en eindejaarsuitkering van respectievelijk 8% en 8,33%. Tegemoetkoming representatiekosten ten hoogte van maximaal 3%. Dienstauto kan ter beschikking worden gesteld. Uitsluitend voor dienstreizen en woon-/werkverkeer. Privégebruik is niet van toepassing. Standplaats Odijk.

 

Bijzonderheden

Het selectiegesprek zal plaatsvinden op 29 maart 2023, gevolgd door een draagvlakgesprek op 05 april 2023.