Zoekwoorden:
Governance, Counter-terrorism, National Security, Leadership, Strategic, Politics
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
29/07/2019
Status:
Open
Reageer voor:
01/09/2019
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

De opgave van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Veiligheid en recht raakt mensen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. Zie 'JenV verandert'. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

 

De Bestuursraad van Justitie en Veiligheid (hierna: JenV) geeft sturing aan de departementale organisatie door samenwerking te stimuleren en richting te geven aan de invulling van de maatschappelijke opdracht van het ministerie. De leden van de Bestuursraad vormen een team dat in gezamenlijkheid de doelen van JenV realiseert. Daarbij zijn de inhoudelijke opgaven bepalend voor de manier van organiseren van het werk. De Bestuursraad bestaat uit directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationale Politie maken deel uit van de brede Bestuursraad JenV.

 

 

Ontwikkelingen

 • Onder opdrachtgeverschap van de Bestuursraad is het programma "JenV-verandert" gestart om de begroting, het strategisch vermogen en de informatiedeling te verbeteren. Het verbeteren van de regievorming maakt daar deel vanuit. Ook bestaat de ambitie te komen tot een betere verbinding met de buitenwereld en meer transparantie.
 • Verder zullen de komende jaren ingrijpende hervormingen in het rechtsbestel worden gerealiseerd waaronder de digitalisering van de strafrechtketen en de digitalisering van het civiele en bestuursrechtelijke proces, de modernisering wetboek strafvordering, de herziening van het stelsel van rechtsbijstand, de versterkte samenwerking in de strafrechtketen, en de samenwerking met het openbaar bestuur en het bedrijfsleven bij de aanpak van ondermijning en overlast en andere thema’s in het kader van opgavengericht zijn, bijvoorbeeld cybercrime en wietexperimenten.
 • De concrete problemen en incidenten waarvoor de strafrechtketen zich geplaatst ziet, vragen om een integrale, adequate benadering, vergelijkbaar met de wijze die in "ZSM" door de partners in de keten wordt toegepast.
 • In het politieke debat zijn de rechtsstaat en de toegang tot het recht in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Voorstellen van de minister van JenV worden steeds expliciet getoetst aan de waarden van de rechtsstaat. De inhoud en strekking van die waarden worden niet als vanzelfsprekend ervaren en leiden tot veel debat.

 

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (hierna de DGRR) is verantwoording verschuldigd aan de secretaris-generaal.

a. De DGRR geeft leiding aan de:

 • directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding;
 • directie Rechtsbestel;
 • directie Veiligheid en Bestuur;
 • directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control;
 • directie Juridische en Operationele Aangelegenheden;
 • directie Strafrechtketen (bijzondere positie binnen het departement: van en voor de Strafrechtketen).

b. De DGRR is opdrachtgever van de uitvoerende organisaties:

 • het Nederlands Forensisch Instituut;
 • de Justitiële Informatiedienst.

c. De DGRR is opdrachtgever voor de regeerakkoordopgaven Ondermijning, Rechtsbijstand en Wietexperimenten.

 

Krachtenveld

Extern
De DGRR opereert in het netwerk van organisaties belast met rechtspleging en rechtshandhaving zoals de rechterlijke macht (Rechtspraak, OM), opsporingsdiensten (politie, Bijzondere Opsporingsdiensten, KMar), de wereld van de juridische beroepen (advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders) en gesubsidieerde rechtsbijstand en de bestuurlijke wereld van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de rechtsorde en de rechtsstaat, voor de criminaliteitsbestrijding en voor de relatie met het openbaar bestuur en de andere landen van het Koninkrijk.

 

Intern
De secretaris-generaal, de directeuren-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Straffen en Beschermen, Politie en Veiligheidsregio’s, Migratie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de plaatsvervangend secretaris-generaal vormen samen de Bestuursraad en zijn verantwoordelijk voor en geven op ambtelijk niveau sturing aan het ministerie. De inhoudelijke onderwerpen waar het ministerie voor staat, kenmerken zich door een grote verwevenheid. Onderlinge samenwerking en afstemming zijn cruciaal om de maatschappelijke opgave van JenV te realiseren. Daarbij staat het ministerie permanent in de belangstelling van media en politiek vanwege incidenten en de complexiteit van de maatschappelijke opgaven.

 

 

Resultaatgebieden

De DGRR:

 • is medeverantwoordelijk voor de ambtelijke leiding van het departement en daarmee ook voor de (verander)opgave van JenV;
 • fungeert als boegbeeld naar buiten en binnen het ministerie voor de rechtspleging, de rechtshandhaving, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de relatie met de andere landen van het Koninkrijk;
 • zorgt ervoor dat de waarden van de rechtsstaat in het beleid van het ministerie worden geborgd;
 • staat en draagt zorg voor een rechtvaardige, effectieve en integrale rechtshandhaving (strafrechtelijk en bestuurlijk) en het voeren van regie en een goede samenwerking in de strafrechtketen;
 • is verantwoordelijk voor de bestuurlijke relatie met de rechtspraak, het OM, de andere organisaties binnen het rechtsbestel, en het openbaar bestuur;
 • is verantwoordelijk voor de gecoördineerde aanpak van ontwikkelingen in de civiele en bestuursrechtelijke keten;
 • is verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten in met name de strafrechtketen en het leveren van internationale rechtshulp in strafzaken.
 • is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen DGRR en zorgt ervoor dat er een veilige werkomgeving is waarin open, transparant en constructief over de inhoud van het werk en over het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden kan worden gesproken. Een essentieel element hierbij is dat de DGRR voor medewerkers en leidinggevenden toegankelijk is.

 

De opgave

De DGRR:

 • heeft een visie op de hervormingen in het rechtsbestel en zet een richtinggevende koers uit, onderkent de problemen en incidenten waarvoor de strafrechtketen zich geplaatst ziet en weet stelling te nemen in het politieke debat over de rechtsstaat en de toegang tot het recht. Hij/zij draagt zorg voor de samenhang tussen de genoemde onderwerpen, alsmede een concreet handelingsperspectief. Daarbij is het nodig om een visie op de toekomst van de rechtsstaat en gevoel te hebben voor de verschillende posities van (keten)partners en het openbaar bestuur, gericht te zijn op een goede samenwerking, en aandacht te hebben voor de implementatie van het beleid, de praktijk van het rechtsbestel en het gegeven van financiële taakstellingen.
 • heeft oog voor de noodzakelijke veranderingen binnen JenV en is daarbij inspirerend en betrokken. Hij/zij heeft oog voor de onderlinge verwevenheid van de diverse dossiers binnen het departement en voor manieren om het werk te organiseren op een wijze die past bij de opgave en weet anderen daarin mee te nemen.
 • geeft aandacht aan opgavegericht werken en een veilige werkomgeving.
 • bouwt verder aan een flexibel en wendbaar, opgaven gedreven DG, die in verbinding met haar omgeving resultaatgericht werkt.
 • gaat samen met het MTDGRR en de medewerkers verder met de vormgeving van de (cultuur)veranderelementen uit “JenV-verandert” en door met interne organisatieontwikkeling (elementen DGRR-beweegt) alsmede “brede” bedrijfsvoering binnen het DG (w.o. ook een aanpassing van het O&F-rapport).

Om de integraliteit van de beleidsvorming binnen JenV te versterken, zullen de DG’n meer en meer directoraat-generaal overstijgend taken/portefeuilles oppakken.

 

 

Wat vraagt dit van je?

 • Een goede relatie met verschillende partners in het rechtsbestel en de strafrechtketen in zijn algemeenheid is van groot belang. De schaarste aan financiële middelen noodzaakt tegelijkertijd tot het maken van keuzen. Dit vraagt om het vermogen om te manoeuvreren tussen inhoudelijke en beheersmatige belangen met behoud van de relatie en begrip voor ieders positie in een bewegend krachtenveld.
 • De politieke realiteit en het daaruit voortvloeiende contact met het parlement vereist voortdurende aandacht. Dit vraagt om grote politieke- bestuurlijke sensitiviteit en om het vermogen om enerzijds de medewerkers van het DG politiek-bestuurlijk te sensibiliseren en anderzijds de politieke top duidelijk te maken wat wel en niet van de medewerkers gevraagd kan worden.
 • Als lid van de Bestuursraad is de nieuwe DG medeverantwoordelijk voor de leiding van het departement. Hierbij staat het hogere belang van JenV voorop. Dit kan in de praktijk soms schuren met het sectorale belang. Dit vraagt om het vermogen om heldere afwegingen te maken, vanuit een visie op de toekomst van het ministerie en de durf om zo nodig tegen het sectorale belang in te gaan.
 • Bij de rechtspleging en rechtshandhaving is een buitengewoon groot aantal beleidsmatig medeverantwoordelijken, ketenpartners en/of belanghebbenden betrokken. Dat vereist een groot vermogen tot samenwerken, open houding en verbindende kracht.
 • Een aantal medeverantwoordelijken en belanghebbenden, zoals de Rechtspraak en de advocatuur, kent een wettelijk gegarandeerde onafhankelijke positie. Dat vraagt een daarop toegesneden benadering.
 • Op het terrein van rechtspleging en rechtshandhaving doen zich regelmatig incidenten voor. Dit vraagt rust en overzicht in combinatie met snel en adequaat handelen.

 

Welke ervaring en kennis verwachten we?

 • een ervaren en inspirerende bestuurder, die zijn sporen heeft verdiend in de besturing van een directoraat-generaal of andere grote organisatie;
 • een gezaghebbend jurist; grondige kennis en affiniteit met het Nederlandse rechtsbestel. Visie op de toekomst van de rechtstaat, gestoeld op kennis en ervaring met rechtspleging en rechtshandhaving;
 • een energieke collega in de Bestuursraad die samen met anderen op een gedegen, open en kameraadschappelijke wijze de doelen van JenV binnen bereik wil halen;
 • een aantoonbare ervaring met complexe belangentegenstellingen in een bewegend krachtenveld met verschillende actoren;
 • in staat zijn in crises en bij incidenten overtuigend en adequaat op te treden;
 • ervaring met ketensamenwerking strekt tot aanbeveling;
 • internationale ervaring strekt tot aanbeveling.

 

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

 

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

 

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

 

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

 

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

De functie van directeur-generaal behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 7 jaar.

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 583-19 naar: E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl.

 

Klik voor meer informatie op de 'more information-button' bovenaan deze pagina.