Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
06/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
31/08/2021
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt Justitie en Veiligheid aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven. Veiligheid en recht raakt mensen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt met helder geformuleerde maatschappelijke opgaven en streeft naar een betere verbinding met de omgeving. Justitie en Veiligheid communiceert open en transparant met de buitenwereld, innoveert en zoekt actief naar mogelijkheden voor co-creatie. Justitie en Veiligheid is een betrouwbare partner en realiseert samen met partners relevante maatschappelijke resultaten.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

De directie Innovatie, Kennis en Strategie (IKS)

Om haar taken goed, en liefst nog beter uit te voeren, is het van belang dat JenV effectief anticipeert op kansen en uitdagingen uit haar omgeving. Daarom heeft JenV een Innovatie, Kennis, en Strategie-functie nodig. Deze drie onderdelen staan met elkaar in verbinding. Ze raken elkaar en kunnen elkaar in de praktijk versterken. Kennis is brandstof voor innovatie, innovatie moet een strategisch doel dienen, en kennisontwikkeling vraagt om het maken van stra­tegische keuzes.

 

Innovatie
Bij innovatie gaat het om unieke, sprongsgewijze verbeteringen, waardoor de organisatie op de één of andere manier sneller, slimmer, beter, goedkoper of ge­woon prettiger gaat werken. Reguliere verbetertrajecten zijn dus géén innovaties.

 

Kennis
Kennis gaat over het ontwikkelen en toepassen van relevante expertise. Dit vormt de basis van ambtelijk vakmanschap en een lerende organisatie. Een goed geor­ga­niseerde kennisfunctie ondersteunt evidence based werken en is de voedings­bodem voor strategie en innovatie.

 

Strategie
Strategie gaat over de koers van de organisatie, de betekenis van externe ont­wikkelingen en het vermogen om de juiste capaciteiten en werkwijzen aan te wenden om de maatschappelijke opdracht te kunnen vervullen.

 

De huidige Centrale Eenheid Strategie (CES) en het Innovatieteam gaan op in de nieuwe directie IKS en de nieuwe centrale kennisfunctie wordt daaraan toege­voegd. De directie krijgt primair tot doel om het innovatieve-, kennisgedreven, en strategische vermogen van het ministerie te verhogen en staat garant voor de kwa­liteit van die producten en diensten, die gebaseerd zijn op externe of JenV-brede inzichten, danwel specifieke eigen expertise. Omdat de producten en diensten die de directie oplevert ten dienste staan aan alle JenV-dienstonder­delen, krijgt het werk vorm in programma’s en projecten, de directie neemt de verantwoordelijkheid van andere JenV-dienstonderdelen niet over.

 

Hiërarchisch wordt de directie aangestuurd door de pSG. De directeur wordt bij­ge­staan door een afdelingshoofd, die tevens als plaatsvervanger van de directeur gaat optreden. De directeur en plaatsvervangend directeur verdelen zowel de per­soneelstaken als de inhoudelijke taken en vormen samen de hiërarchische leiding van de directie.

De directie zal bestaan uit 30 fte.

 

De opgave

Als directeur Innovatie, Kennis en Strategie opereer je in een bestuurlijk com­plexe omgeving en moet je over de hele linie verandering teweegbrengen op deze gebieden. Hierin ben jij verantwoordelijk voor:

 • het verankeren van de JenV-brede veranderdoelstellingen vanuit Innovatie, Kennis en Strategie en de drie functies goed weten te integreren en verder te laten ontwikkelen binnen de gehele organisatie;
 • het afstemmen van de producten en diensten op de behoefte van de op­dracht­gever, de Bestuursraad, en de beleidsdirecties van JenV. Daarnaast vraagt de opgave om een intensieve samenwerking met de uitvoeringsorganisaties van JenV om in samenspraak te komen tot verandering. Dit vraagt om een permanente dialoog met de lijn-directeuren waarin je uitgaat van vertrouwen, respect en wederzijds begrip met oog voor verschillende be­langen;
 • het dagelijkse functioneren, verder vormgeven en professionaliseren van de nieuwe directie. Dit doe je door te verbinden, te inspireren en blijvend initiëren van nieuwe mogelijkheden;
 • het waarborgen van de kwaliteit van de producten en diensten, op het gebied van Innovatie, Kennis en Strategie, die gebaseerd zijn op externe of JenV- brede inzichten, danwel specifieke eigen expertise;
 • het adviseren van en aanspreekpunt zijn voor de ambtelijke en politieke top van JenV voor wat betreft Innovatie, Kennis en Strategie;
 • het onderhouden van relaties en aanspreekpunt zijn voor externe en interna­tionale partners bij overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Je treedt hierbij op als vertegenwoordiger van JenV op het gebied van Innovatie, Kennis en Strategie.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent gericht op samenwerken, verbinden en het realiseren van verandering binnen een grote complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Je beschikt over de benodigde uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, die je in staat stellen met een scala aan verschillende partners op een verbindende manier samen te werken en draagvlak te creëren. Je draagt zorg voor je medewerkers, inspireert en stuurt op ontwikkeling en mobili­teit. Je hebt het vermogen om vanuit een helicopterview, strategische visie en overwicht partijen mee én in beweging te krijgen.

Verder breng je mee:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het geven van leiding aan teams en het coachen, verbinden en ontwikkelen van medewerkers;
 • aantoonbare ruime ervaring met strategie- innovatie- en/of kennisontwikke­ling en deze kunnen vertalen naar een con­crete aanpak;
 • aantoonbare ruime ervaring met beleidsontwikkeling, advisering en beïn­vloeding in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • ruime, recente ervaring in het effectief opereren in complexe, dynamische publiek-private netwerken;
 • ervaring met het vervullen van een coördinerende rol in de samenwerking met diverse partijen/organisaties met een eigen verantwoordelijkheid en belang;
 • ervaring en een relevant netwerk in het veiligheidsdomein is een pre.

Wat bieden we?

 • De kans om op topniveau in een politiek-bestuurlijke context binnen een om­vangrijk departement te werken en een bijdrage te leveren aan de opgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Leidinggeven aan getalenteerde en bevlogen professionals.
 • Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 16. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 pro­cent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeids­voor­waar­den voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werk­omgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwa­liteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voor­keur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectie­procedure.

 

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment - in het geval u geen ABD-topmanager bent – maakt onderdeel uit van de procedure. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 212-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl