Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
10/07/2020
Status:
Open
Reageer voor:
16/08/2020
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

 
De regio Amsterdam. Een internationale hotspot voor cultuur, innovatie, handel en … criminaliteit. Als hoofd van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland zorg jij dat maatschappelijke en private partners uit de regio de handen nóg steviger ineenslaan om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken.
 

De functie

Jij staat aan het hoofd van een van de meest interessante netwerkorganisaties van Nederland. Niet alleen omdat dit het RIEC is van onze hoofdstad en omgeving, waar de onderwereld zich steeds nadrukkelijker in de bovenwereld manifesteert. Maar ook omdat het RIEC Amsterdam-Amstelland vol energie en vernieuwingsdrang zit. Jouw voorganger heeft hierin al de eerste stappen gezet en het RIEC zit nu in de lift.

Het is aan jou om samen met de netwerkpartners (waaronder gemeenten, politie, Belastingdienst en OM) en het Programmabureau een organisatie neer te zetten die staat als een huis. Die tegelijkertijd wendbaar genoeg is om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En die vanzelfsprekend alle mogelijkheden optimaal benut om het criminaliteitsklimaat gezamenlijk af te brokkelen.

Als hoofd van het RIEC heb je een sleutelrol en spilfunctie richting de netwerkpartners. Een uitdaging, want de wereld van bijvoorbeeld de Douane is weer heel anders dan die van een gemeente. Toch sta jij met alle spelers in verbinding en creëer je draagvlak voor een gezamenlijke aanpak. Je overlegt over actuele ontwikkelingen, vertaalt die naar beleid en regisseert de uitvoering hiervan. Het RIEC wordt aangestuurd door stuurgroepen, waarin onder anderen de burgemeesters van de betrokken gemeenten deelnemen. Jij adviseert de stuurgroepen over strategische aangelegenheden en bespreekt de voortgang en resultaten. In de landelijke RIEC-LIEC-structuur vertegenwoordig je Amsterdam-Amstelland en werk je samen met andere RIEC’s.

Tot slot stuur je het Programmabureau aan. Een team van vijftien medewerkers die het RIEC ondersteunen en faciliteren. Je zorgt voor een prettig en inspirerend werkklimaat, waarin medewerkers het beste uit zichzelf en elkaar naar boven halen en gemotiveerd samenwerken aan resultaten.

 

Wij vragen

 • Rui­me lei­ding­ge­ven­de er­va­ring bin­nen een net­werk­or­ga­ni­sa­tie, met ke­ten­part­ners en mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams. Ook heb je er­va­ring met ver­an­der­ma­na­ge­ment;
 • Aan­toon­ba­re af­fi­ni­teit met vraag­stuk­ken van cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding en aan­pak on­der­mij­ning;
 • In­zicht in de we­reld van open­baar be­stuur, po­li­tie, OM, jus­ti­tie, de Be­las­ting­dienst, in straf­rech­te­lij­ke, be­stuur­lij­ke en fis­ca­le in­ter­ven­tie­mo­ge­lijk­he­den en in be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen in com­plexe be­stuur­lij­ke om­ge­vin­gen;
 • Uit­ste­kend ge­voel voor de po­li­tiek-be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen: je weet je goed te be­we­gen in een speel­veld van part­ners met di­ver­se (soms te­gen­ge­stel­de) be­lan­gen;
 • Een uit­mun­ten­de re­pu­ta­tie: je staat be­kend als in­te­ger, bent van on­be­spro­ken ge­drag en gaat zorg­vul­dig om met ge­voe­li­ge in­for­ma­tie.

Competenties

Jouw leiderschapsstijl kenmerkt zich door een flinke dosis ondernemerschap, strategische visie en innovatiekracht. Je ziet het als je missie om de veranderambities van het RIEC te verwezenlijken. Daarbij ga je resultaatgericht en hands-on te werk, ben je alert op kansen en durf je risico’s te nemen. Tegelijkertijd weet je de verbinding met regionale en landelijke partners te verstevigen. De netwerken die je opbouwt, benut je op de juiste momenten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Als ontwikkelingsgerichte leidinggevende laat je medewerkers excelleren en weet je ze te inspireren om met creatieve ideeën en oplossingen te komen.

 

Wij bieden

 • Als je op dit mo­ment bij een van de sa­men­wer­kings­part­ners werk­zaam bent: een plaat­sing op de­ta­che­rings­ba­sis met be­houd van rechts­po­si­tie en be­zol­di­gings­ni­veau. Werk je er­gens an­ders? Dan kom je in dienst van de ge­meen­te Am­ster­dam en wordt je bij het RIEC ge­de­ta­cheerd.
 • Een sa­la­ris in schaal 15 mi­ni­maal € 5.403,- en maxi­maal € 7.599,-, mo­ge­lijk 16 van de ge­meen­te­lij­ke sa­la­ris­scha­len mi­ni­maal € 5.785,- en maxi­maal € 8.343,- (af­han­ke­lijk van je werk­er­va­ring).
 • Een unie­ke po­si­tie in de be­stuur­lij­ke en in­te­gra­le aan­pak van ge­or­ga­ni­seer­de en on­der­mij­nen­de cri­mi­na­li­teit.
 • Een ple­zie­ri­ge werk­sfeer in een klein en ge­dre­ven team.
 • Goe­de be­ge­lei­ding: je voor­gan­ger blijft nog tot eind 2020 aan om jou op weg te hel­pen.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier

De organisatie

Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, OM, de Belastingdienst en andere partners. Samen ondersteunen we de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

De doelstellingen van de bestuurlijke en integrale aanpak zijn:

 • Eco­no­mi­sche machts­po­si­ties door­bre­ken die zijn op­ge­bouwd met be­hulp van op cri­mi­ne­le wij­ze ver­gaard ka­pi­taal.
 • De ver­men­ging van on­der- en bo­ven­we­reld te­gen­gaan.
 • Voor­ko­men de over­heid (on­be­doeld) cri­mi­ne­len fa­ci­li­teert.

Ons hoofddoel in de regio Amsterdam-Amstelland is het verstoren van de drugseconomie. Het RIEC Amsterdam-Amstelland is georganiseerd als netwerk en wordt feitelijk gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het Programmabureau, waaraan jij leidinggeeft.

 

Programmabureau

Het Programmabureau stimuleert en verstevigt het samenwerkingsverband, faciliteert de juridische kant van de informatie-uitwisseling, legt de verbindingen en ondersteunt bij de informatiehuishouding. Een belangrijke taak is het leveren van integrale ondermijningsbeelden, fenomeenonderzoeken en casusanalyses.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 augustus 2020 via de sollicitatiebutton op de website van de gemeente Amsterdam.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers
Acquisitie stellen we niet op prijs.

 

Vragen over deze vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Dhr. Hermans, Hoofd RIEC AA. Mail naar riec.informatieorganisatie.amsterdam@politie.nl  en wij nemen contact met je op.

FaLang translation system by Faboba