Zoekwoorden:
SOC Engineering
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
12/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
23/05/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Amsterdam transformeert haar ICT-organisatie naar een brede leveringsorganisatie waarbinnen de regievoering op onze externe strategische ICT-partners plaatsvindt. Met de ICT-diensten die deze partners leveren, realiseren we een veilige, moderne en wendbare infrastructuur voor de digitalisering van Amsterdam. Bij de inrichting van deze nieuwe regieorganisatie binnen de brede leveringsorganisatie is de rol van ICT-Security manager gedefinieerd.

 

De functie

Als ICT Security Manager speel je een sleutelrol bij de ontwikkeling en inrichting van de security functie en de doorontwikkeling van het (nu al bestaande) Amsterdam SOC. Beide gaan deel uitmaken van een nieuwe afdeling in de regieorganisatie (de afdeling Dienstverlening en samenwerking). De nieuwe regieorganisatie zal vanaf de bodem moeten worden opgebouwd en werken volgens een nieuw regiemodel (een toelichting op de ontwikkelingen in onze organisatie en de termen in deze vacaturetekst vind je in het onderdeel ‘Dicht bij de Amsterdammers’). De security functie ontwikkel je in nauwe samenwerking met de medewerkers van het Amsterdam SOC, de CISO, de kwartiermaker van de afdeling Dienstverlening en samenwerking en het transitieteam voor de nieuwe regieorganisatie.

 

Als ICT Security manager ben je verantwoordelijk voor de beheersing van de beveiligingsrisico’s op het gebied van de ICT-infrastructuur. Het doel hierbij is de ICT-diensten te laten voldoen aan het Risk Control Framework dat is gebaseerd op een aantal voor informatiebeveiliging relevante kaders. Hierbij kun je denken aan het gemeentelijke beveiligingsbeleid, de BIO en de AVG. Je ondersteunt bij het onderhoud van het Risk Control Framework en ziet toe op de toepassing daarvan door de strategische partners van de gemeente. Ook ben je verantwoordelijk voor het formuleren van de behoefte op het vlak van security voor de generieke ICT-diensten. En je vormt ideeën over de inhoudelijke doorontwikkeling van het Amsterdam Security Operations Center (SOC). Als er sprake is van ernstige beveiligingsincidenten, vervul je een leidende rol bij de behandeling daarvan. Je stelt de impact van het beveiligingsincident vast, coördineert het onderzoek en de diagnose, en stuurt op oplossing en herstel. Daarbij vervul je ook een belangrijke rol bij de informatieverstrekking aan belanghebbenden. Je bent een zelfstandig professional met grote kennis van het vakgebied. Je vindt je weg in strategische en tactische regievoering zowel binnen de gemeente Amsterdam als met externe partijen.

 

Werkzaamheden

 • Je draagt als volgt bij aan de beveiliging van de ICT-diensten:
 • Je verzorgt inzicht in de actuele status van informatiebeveiliging en onderhoudt het beeld van ICT-beveiliging. Je rapporteert hierover aan de directie;
 • Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en de doorontwikkeling van de security functie binnen ICT zelf, voor zover deze niet wordt uitbesteed. En je vormt ideeën over de inhoudelijke doorontwikkeling van het Amsterdam SOC;
 • Je bent sparringpartner van je collega’s die regie voeren op de externe partners en ondersteunt hen bij de toepassing van het Risk Control Framework van de gemeente door de strategische partners. Je toetst relevante projectvoorstellen en changes op beveiligingsaspecten;
 • Je werkt samen met partners en stakeholders bij security binnen de gemeente. Hierbij kun je denken aan Risk & Compliance Officers, beveiligingsfunctionarissen in de stad, de CISO en de Functionaris Gegevensbescherming. En vanzelfsprekend de security functionarissen bij de ICT dienstenleveranciers;
 • Je bent sparringpartner van de CISO op het gebied van de ontwikkeling en vaststelling van de stedelijke kaders m.b.t. ICT security (informatiebeveiliging);
 • Je vertegenwoordigt het I-domein op het gebied van ICT-security bij (externe) relaties;
 • Je adviseert en ondersteunt de directeur ICT en bent agenda lid van het managementteam;
 • Je participeert namens de directie in overleggen binnen de gemeente en met de strategische partners en stemt af met collega’s van andere eenheden en externe instanties en bedrijven;
 • Je ondersteunt het onderhoud van het Risk Control Framework;
 • Als zich ernstige beveiligingsincidenten voordoen vervul je een leidende rol bij de behandeling daarvan. Bovendien geef je informatie over de behandeling van het beveiligingsincident en manage je de verwachtingen van belanghebbenden.

 Wij vragen  

 • Mi­ni­maal wo werk- en denk­ni­veau, bij­voor­beeld in de In­for­ma­ti­ca of ver­ge­lijk­baar;
 • Lang­du­ri­ge er­va­ring als ver­ant­woor­de­lij­ke voor se­cu­ri­ty zo­wel tech­nisch als pro­ces­ma­tig met zo­wel in­for­ma­tie­be­vei­li­ging als risk­ma­na­ge­ment;
 • De vol­gen­de cer­ti­fi­ce­rin­gen (of ver­ge­lijk­ba­re werk- en denk-er­va­ring) ISO 27001/​2 Cer­ti­fied Se­cu­ri­ty Ex­pert/​Ad­van­ced/​Foun­da­ti­on en IS­A­CA en/​of ISC2-cer­ti­fi­ca­ten (CISM, CISSP);
 • Aan­toon­ba­re er­va­ring als eind­ver­ant­woor­de­lij­ke in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie in een be­stuur­lijk com­plexe or­ga­ni­sa­tie;
 • Er­va­ring met het in­rich­ten en wer­kend hou­den van sa­men­wer­kings­re­la­ties en re­gie­voe­ring op om­vang­rij­ke markt­par­tij­en waar­bij de sa­men­wer­kings­re­la­ties zijn ge­ba­seerd op part­ner­schap en on­der­ling ver­trou­wen;
 • Ken­nis van en in­zicht in ac­tu­e­le ont­wik­ke­ling en trends bij IT-in­fra­struc­tuur en di­gi­ta­li­se­ring;
 • Bre­de ken­nis van en er­va­ring met IV-en ICT-pro­jec­ten.

Competenties 

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn en sa­men­wer­ken (ex­pert);
 • Re­la­tie­be­heer en ini­ti­a­tief (ex­pert);
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid en over­tui­gings­kracht (ex­pert).

Wij bieden 

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Deze va­ca­tu­re staat ge­lijk­tij­dig in­tern en ex­tern uit. Me­de­wer­kers van de ge­meen­te Am­ster­dam heb­ben voor­rang in de pro­ce­du­re;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.777,- en maxi­maal € 6.365,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 13) op ba­sis van 36 uren per week. Het be­treft hier een voor­lo­pi­ge in­scha­ling die nog de­fi­ni­tief moet wor­den vast­ge­steld. Mo­ge­lijk wordt deze nog naar bo­ven toe bij­ge­steld;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. 

De organisatie 

Directie ICT

De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Medewerkers van de gemeente Amsterdam maken dagelijks en op vele manieren gebruik van ICT. Daarom is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur belangrijk. De directie ICT verzorgt dit, in een regisserende en uitvoerende rol, samen met haar (interne en externe) partners. De directie ICT ondersteunt bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente, verzorgt (momenteel) de inkoop van nieuwe voorzieningen (voor zowel infrastructuur als software) en vervult een centrale rol in de digitale veiligheid van de gemeentelijke organisatie. De directie werkt voor het goed kunnen uitvoeren van haar taken intensief samen met de Informatievoorzieningseenheden van de clusters, het CIO Office en de directies die zich bezighouden met data en innovatie (Onderzoek Informatie en Statistiek en Chief Technology Officer).

 

De gemeente Amsterdam voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan landelijke ontwikkelingen. Samen met andere overheidsorganisaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeente (VNG) werkt de directie ICT aan de digitale infrastructuur van Nederland en is betrokken bij de vormgeving en uitvoering van landelijke inkoop-trajecten.

 

De directie ICT (circa 200 medewerkers) bestaat uit de afdelingen: ICT operations en Ondersteuning primair proces / Regie en valt binnen het cluster Dienstverlening en Informatie.

 

De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 23 mei 2021 via de sollicitatiebutton op de website van gemeente Amsterdam.

 

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

 

Je solliciteert op een functie die de komende jaren gaat veranderen.

 

De gemeente Amsterdam wil aansluiten bij de digitale ontwikkelingen en de veranderende behoeften van burgers, ondernemers en bezoekers. De komende jaren wordt daarom flink geïnvesteerd in het i-domein, de verzameling bedrijfsonderdelen die de digitale ondersteuning voor de stad bieden. Investeringen in het applicatielandschap, de data-functie, moderne methodes en technieken, maar ook in scholing en samenwerking rond I-opgaven.

 

Dit vraagt om professionals die flexibel willen zijn, willen werken aan permanente ontwikkeling en plezier hebben in het werken aan wendbare I-oplossingen voor de stad. Wij zullen je daarbij helpen met het aanbieden van vakgerichte trainingen.

Kun jij meebewegen en ben je bereid om je te ontwikkelen in de functies van de toekomst? Dan nodigen we je uit om te solliciteren en gaan wij graag met je in gesprek.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.


Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers

Acquisitie stellen we niet op prijs.