Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Leiden
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
13/10/2022
Status:
Open
Reageer voor:
15/11/2022
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Faculty of Governance and Global Affairs zoekt:

2 Onderzoekers met promotieverplichting voor onderzoek binnen het thema ‘Bewaken en Beveiligen’ (2.0 FTE)

 

Onderzoeksgroep Terrorism and Political Violence (TPV)
De succesvolle sollicitanten zullen onderdeel uit gaan maken van de onderzoeksgroep Terrorism and Political Violence (TPV) binnen ISGA. TPV is één van de weinige centra in Europa die specifiek gericht is op het verzorgen van onderzoek en onderwijs rondom thema’s als radicalisering, extremisme, politiek geweld in bredere zin en terrorisme in het bijzonder. Extremisme en terrorisme zijn geen statische dreigingen, maar continue in ontwikkeling. Met het verbreden van het werkgebied naar thema’s rondom ‘Bewaken en Beveiligen’ begeven TPV-onderzoekers zich steeds meer op het snijvlak tussen extremisme en terrorisme enerzijds, en andere vormen van bedreigingen tegen burgers, bestuurders en politici anderzijds.

 

Onderzoek binnen het thema ‘Bewaken en Beveiligen’
Het stelsel bewaken en beveiligen omvat verschillende overheidsdiensten op lokaal en nationaal niveau en heeft als kerntaak het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. Schokkende gebeurtenissen zoals de dodelijke aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries, en de toenemende zorgen over de ‘ondermijning’ van lokaal gezag door drugscriminelen, tonen aan dat het stelsel onder toenemende druk staat. In oktober 2021 rapporteerde een door de ministerraad ingestelde adviescommissie over de stappen die nodig zijn om het stelsel toekomstbestendig te maken (Commissie Bos). Eén van de adviezen behelst een nauwere samenwerking met wetenschappers om de verschillende kennisbehoeften binnen het stelsel beter te kunnen adresseren. In juni 2022 werd hier gevolg aan gegeven met een subsidietoekenning aan onderzoekers verbonden aan TPV. Deze subsidie stelt hen in staat om over een periode van 5 jaar stelselrelevant onderwijs en onderzoek uit te voeren. Zo geven de onderzoekers vorm aan de ‘wetenschappelijke schil’ van het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen, een samenwerkingsverband tussen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Openbaar Ministerie (OM), de Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

 

Functieomschrijving
Een belangrijk element van het project is het werven van drie onderzoekers met promotieverplichting. Eén van deze posities zal worden ingekleed door een medewerker van een aan het stelsel verbonden organisatie. De andere twee worden middels deze open sollicitatie geworven. Er is bewust gekozen voor de aanduiding ‘onderzoekers met promotieverplichting’; het gaat om dynamische functies waarin kortlopend, actueel en zeer praktijkgericht onderzoek wordt gecombineerd met fundamenteler, langlopend promotieonderzoek. Deze combinatie maakt het mogelijk om als project snel in te kunnen spelen op acute kennisbehoeftes binnen het stelsel en om daarnaast diepgravend werk te verrichten dat bijdraagt aan het opklaren van dieperliggende of wederkerige thema’s. Voor beide aspecten geldt dat het begrijpen, voorkomen of mitigeren van stelselrelevante dreigingen centraal staat. De succesvolle sollicitant zal uiteindelijk naast een proefschrift in artikelvorm ook verschillende kortere studies en rapporten opleveren.

De thema’s waarop zowel het kortlopende als het promotieonderzoek zich zal richten, liggen nog niet vast. In deze opstartfase van het project staat het opstellen van een breed gedragen ‘kennisagenda’ centraal. Door intensieve gesprekken met vertegenwoordigers van het stelsel, alsmede de eigen ideeën en wetenschappelijke inzichten van de betrokken onderzoekers, zal er de komende maanden aan een blauwdruk voor onderzoek en onderwijs worden gewerkt. Dit betekent echter niet dat er geen ruwe richtingen kunnen worden geschetst waarop de sollicitanten zich kunnen oriënteren. Naar aanleiding van reeds gevoerde gesprekken, en een in 2021 uitgevoerde studie naar de ontwikkeling van stelselrelevante dreigingen, kunnen een aantal mogelijke onderzoeksrichtingen al worden geschetst:

 • Innovatie implementatie. Technologische innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste kwaliteitsverbetering van het stelsel. Maar hoe te zorgen dat innovatieve projecten ook daadwerkelijk ingang vinden in de vele bij het stelsel betrokken partijen met verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Hoe valt te voorkomen dat verschillende stelselpartners los van elkaar gelijksoortige innovaties ontwikkelen? En hoe verloopt de implementatie en adaptatie van nieuwe ideeën en technologieën?
 • Social media en de ‘democratisering’ van bedreigingen. Social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Tegelijkertijd komen de laatste jaren ook steeds meer keerzijden van deze media naar boven. Zo vormen ze één van de voornaamste middelen waarmee (meestal) anonieme dreigementen worden geuit naar (lokale) bestuurders, politici, journalisten, wetenschappers en ‘doornsee’ burgers. Ook al blijkt uit onderzoek dat de meeste van dit type dreigers niet tot handelen overgaan, de nadelige gevolgen voor het leven van de slachtoffers kunnen significant zijn. Waarom hebben sociale media dit drempelverlagende effect? Hoe kan voorkomen worden dat social media worden gebruikt om persoonsgevoelige informatie over potentiële slachtoffers te verzamelen? Zijn er effectieve tegenmaatregelen te bedenken die fundamentele vrijheden ongemoeid laten? Hoe zijn de praters van de doeners te onderscheiden?
 • Dreigingsinschattingen. De meeste dreigers voegen niet de daad bij het woord en houden het bij het uiten van (zeer) ernstige bedreigingen via social media. Maar wat onderscheidt die kleine groep die wel handelt? Hoe worden op dit moment dreigingsinschattingen gemaakt binnen het stelsel bewaken en beveiligen? Welke verschillende soorten dreigingen en dreiginginschattingen zijn te onderscheiden? Welke nieuwe risico’s waar nu nog niet of nauwelijks aandacht voor is zijn voorstelbaar? En vooral; op welke wijzen kan wetenschappelijk onderzoek helpen om de methodologie te verbeteren en de accuratesse van deze inschattingen te verhogen?
 • Stalking en partnergeweld: veel dreigingen waar het stelsel mee te maken krijgt zijn potentieel gewelddadige situaties gerelateerd aan stalking en partnergeweld. Binnen deze fenomenen kan echter een grote variatie bestaan in termen van ernst en waarschijnlijkheid van de materialisatie van de dreiging. Kan er op wetenschappelijke basis verschil worden gemaakt tussen verschillende typen stalking of soorten partnergeweld in termen van ernst en waarschijnlijkheid? In hoeverre kan deze kennis gebruikt worden om te komen tot realistische en proportionele dreigingsinschattingen en te nemen maatregelen?

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure wordt een 2-pagina’s tellend onderzoeksvoorstel gevraagd waarin één van de bovenstaande thema’s wordt uitgewerkt. Sollicitanten worden specifiek gevraagd om, a) het maatschappelijke en wetenschappelijke belang van het gekozen thema kort toe te lichten, gebruik makend van relevante (wetenschappelijke en journalistieke) literatuur, b) een duidelijke probleemstelling te formuleren die betrekking heeft tot het stelsel bewaken en beveiligen, c) hieruit één of meerdere onderzoeksvragen te destilleren en d) te reflecteren op een geschikte onderzoeksmethode.

 

Met wie ga je samenwerken?
Dit project wordt geleid door professor dr. Edwin Bakker en het team bestaat daarnaast uit dr. Jelle van Buuren en dr. Bart Schuurman, allen verbonden aan de onderzoeksgroep TPV. Professor Bakker zal als promotor optreden, terwijl dr. Van Buuren en dr. Schuurman een functie als copromotor op zich zullen nemen. Waar het promotieonderzoek een grote nadruk op de autonomie van de sollicitant zal leggen, wordt er bij de verschillende kortlopende en zeer praktijkgerichte onderzoeken juist een beroep gedaan op teamgeest. Naast de drie genoemde onderzoekers, zal er ook samengewerkt worden met de andere te werven onderzoekers met promotieplicht en vertegenwoordigers van het stelsel.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het uitvoeren van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek naar thema’s en vraagstukken waarover binnen het stelsel bewaken en beveiligen acute kennisbehoeften bestaan;
 • Het uitvoeren van fundamenteel sociaalwetenschappelijk onderzoek naar een thema met directe relevatie voor het stelsel bewaken en beveiligen;
 • Het publiceren van Nederlandstalige rapporten gericht op beleidsmakers en professionals uit de praktijk van het stelsel;
 • Het publiceren van Engelstalige wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed publicaties;
 • Het publiceren van een proefschrift op basis van artikelen;
 • Het organiseren van presentaties, workshops en andere vormen van kennisoverdracht om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten zo effectief mogelijk aan medewerkers van het stelsel kunnen worden gecommuniceerd;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen en geven van onderwijs over stelselgerelateerde thema’s aan zowel professionals als studenten;
 • Het presenteren van onderzoeksresultaten op (internationale) conferenties;
 • Het volgen van promotieonderzoek-gerelateerde cursussen en seminars.

Wat breng je mee?

 • Een MSc of MA diploma, b.v. bestuurskunde, veiligheidskunde, criminologie, psychologie, crisismanagement;
 • Sterke motivatie om zowel kortlopend, zeer praktijkgericht onderzoek uit te voeren als langlopend en meer fundamenteel promotieonderzoek;
 • Affiniteit met het organiseren en geven van onderwijs zoals seminars, presentaties en colleges;
 • Creativiteit, zelfstandigheid, sterke communicatieve vaardigheden en een team-georiënteerde mentaliteit;
 • Goede (academische) schrijfvaardigheden;
 • Niet bang om te netwerken en de vele organisaties en mensen die het stelsel bewaken en beveiligen vorm geven te leren kennen;
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal, in geschreven en gesproken vorm;
 • Affiniteit met uitvoerende instanties betrokken bij het stelsel bewaken en beveiligen is een pré;
 • Kandidaten met ervaring in het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek worden bijzonder aangeraden om te solliciteren.

Vanwege de samenwerking met organisaties en personen binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen, is de positie een zogenaamde ‘vertrouwensfunctie’. Daarom dient de kandidaat de Nederlandse nationaliteit te bezitten en een veiligheidsonderzoek te ondergaan. 

 

Omschrijving organisatie
Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governancevraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises. Hedendaagse onderwerpen worden zowel vanuit een bestuurskundig, politicologisch, economisch, juridisch als sociologisch perspectief benaderd. Door deze interdisciplinaire benadering krijgen het onderwijs en het onderzoek van de faculteit een grensoverschrijdend karakter. FGGA is één van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie over de faculteit klik hier.

De posities vallen onder het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van FGGA. ISGA is een wetenschappelijk instituut dat zich richt op multidisciplinair onderzoek en onderwijs binnen het internationale wetenschappelijke veld van veiligheidsstudies. ISGA analyseert en bestudeert vraagstukken op een coherente manier vanuit hun lokale, transnationale en mondiale impact. ISGA opereert vanuit Den Haag, de derde grote stad van Nederland, centrum van nationaal bestuur en Internationale Stad van Vrede, Recht en Veiligheid. Voor meer details, klik hier.

 

Wat bieden wij?
Een aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie volgt een verlenging met een nieuw contract voor maximaal 4,5 jaar (1.0 fte). Het startsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.960 en maximaal € 3.413 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Het is belangrijk dat de kandidaat tijdens de contractperiode in Nederland woont.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover is hier na te lezen.

 

Diversiteit
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Aangezien diversiteit en ongelijkheid inhoudelijk een centrale plek in de projecten hebben, streven we naar een consortium/team dat de samenleving in al haar facetten reflecteert.

 

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met dr. Bart Schuurman, email: b.w.schuurman@fgga.leidenuniv.nl.

 

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem tot en met 15 November 2022. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina.

Je sollicitatie ontvangen wij graag in de vorm van drie PDFs: een motivatiebrief, een curriculum vitae, en een onderzoeksvoorstel van 2 pagina’s, zoals onder ‘functieomschrijving’ is toegelicht. Vermeld in je c.v. ook de namen van twee referenten (deze mogen zowel binnen als buiten de wetenschap werkzaam zijn – geef alleen namen en contactgegevens door) en benoem nadrukkelijk het onderwerp en cijfer van de MSc/MA-thesis of een vergelijkbare publicatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.