Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
27/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
08/08/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De procesbeheerder informatievoorziening en informatiebeveiliging vervult de rol van verbindingsofficier (Linking Pin / Liaison) tussen VGA en alle contract partijen waarmee VGA zaken doet in het kader van de informatievoorziening.

 

De functie

Kerntaken van deze functionaris zijn

 • Deelnemen aan projecten op het gebied van het vormgeven en verbeteren van de informatievoorziening en de administratieve organisatie;
 • Adviseren van management en gebruikers op ICT security gebied;
 • Participeren in het afdelingsoverleg / deelnemen aan het overleg van het bedrijfsonderdeel waartoe de afdeling behoort;
 • Toezien op de toepassing van de afgesproken procedures en werkwijzen binnen de afdeling informatievoorziening;
 • Knelpunten in de aansluiting tussen informatievoorziening en bedrijfsprocessen detecteren en vertalen in verbeterprocessen;
 • Actief bijdragen aan de totstandkoming van een informatiebeveiligingsbeleid en toezien op de naleving hiervan;
 • Zorgdragen voor het overall applicatiebeheer;
 • Zorgdragen voor het overall databasebeheer en het onderhoud van de daarop geplaatste applicatiedatabases;
 • Bewaken van de tijdige verlenging dan wel vervanging van lopende ICT gerelateerde contracten en beheren van de licenties en zorgen dat de organisatie in deze compliant is;
 • Begeleiden van de activiteiten van toeleveranciers op ICT-gebied;
 • Vaststellen van en vertalen van wensen en behoeftes bij interne en externe gebruikers van geautomatiseerde informatievoorziening in een visie en doelstellingen;
 • Monitoren/verkrijgen van inzicht in en vastleggen van risico’s op het vlak van General IT Controls. Tevens is het doel zoveel mogelijk (geautomatiseerde) functiescheidingen in IT systemen op te nemen en bewaakt deze;
 • Stelt, voor de processen binnen de afdeling IM, procesbeschrijvingen, gebruiksinstructies en procedures op en bewaakt deze;
 • Participeert in de werkgroep beheer automatisering (WBA / Werkgroep Change & Innovatie).

Wij vragen

HBO werk- en denkniveau / ruime kennis en ervaring met;

 • IT se­cu­ri­ty (in­for­ma­tie be­vei­li­ging);
 • Da­ta­wa­re­hou­ses (op­zet en be­heer);
 • Da­ta­kwa­li­teits­ma­na­ge­ment;
 • AO-IB (in­ter­ne be­heer­sing) vraag­stuk­ken;
 • Pro­ject ma­na­ge­ment;
 • De­fi­niëren en be­wa­ken van IT Ge­ne­ral Con­trols
 • Goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Des­kun­dig­heid en er­va­ring op het ge­bied van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging;
 • 3-5 jaar er­va­ring met in­for­ma­tie tech­no­lo­gie en IT se­cu­ri­ty.

Competencies

 • Be­sluit­vaar­dig en re­sul­taat­ge­richt­heid (ex­pert);
 • Klant­ge­richt­heid en snel­heid van be­grip (ex­pert);
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen (ex­pert) en  Ver­ant­woor­de­lijk­heid (ge­vor­derd).

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.973,- en maxi­maal € 4.494,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie

De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen.