Zoekwoorden:
Security Professionals, Cybersecurity Advisor
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
30/05/2022
Status:
Open
Reageer voor:
08/07/2022
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

De Cyber Security Raad

De Cyber Security Raad (hierna de raad) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en via het kabinet ook het bedrijfsleven en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De raad zet zich op strategisch niveau in om de cyberweerbaarheid in ons land te verhogen.

 

Nederland wil een open, veilige en welvarende samenleving zijn, waarin de kansen die digitalisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en waarden worden beschermd. De raad draagt bij aan deze ambitie door vooruit te kijken en te signaleren wat er op Nederland afkomt en ook te adviseren over wat er in Nederland zou moeten gebeuren.

 

De raad streeft naar een zo breed mogelijke dekking van invalshoeken op het terrein van cybersecurity. Daarom hebben achttien leden zitting volgens de verdeelsleutel 7-7-4: zeven leden uit de private sector, zeven leden uit de publieke sector en vier leden uit de wetenschap. De raad heeft twee covoorzitters: Pieter-Jaap Aalbersberg covoorzitter namens de publieke sector en Sylvia van Es covoorzitter namens de private sector (VNO-NCW).

 

In 2011 heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie de raad geïnstalleerd.

 

Het Bureau Secretaris

Bureau Secretaris ondersteunt de raad inhoudelijk en facilitair bij het uitvoeren van de taken. Het team van Bureau Secretaris bestaat in totaal uit zes medewerkers, te weten de secretaris, de adjunct-secretaris, een adviseur en senior adviseur, een senior communicatieadviseur en een beleidsondersteuner.

 

Samen draagt het team mede zorg voor het bereiken van de door de raad geformuleerde resultaten en zijn zij verantwoordelijk voor het schrijven van de adviezen en het organiseren van activiteiten van de raad alsook het ontwikkelen en beheren van de benodigde communicatiemiddelen. Waar nodig zorgen zij ook voor een goede afstemming met andere relevante organisaties.

 

Op hoofdlijnen is het Bureau verantwoordelijk voor (de totstandkoming van) de volgende producten en activiteiten:

Visie en meerjarenplan
Op basis van een visie op de belangrijkste cybersecurityvraagstukken stelt de raad een meerjarenstrategie op met een duidelijke focus. De strategische thema’s benoemd in de strategie staan centraal voor de komende vier jaar met als doel om onze digitale positie te behouden en in de voorhoede te blijven als het gaat om digitalisering.

Advisering
Gestreefd wordt naar het publiceren van gemiddeld drie adviezen per jaar, gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast kan de raad adviesbrieven versturen over actuele cyberweerbaarheidsvraagstukken. Het begrip ‘adviseren’ wordt ruim uitgelegd: de raad produceert niet alleen ‘klassieke’ adviezen, maar werkt ook met andere producten en activiteiten, zoals handreikingen, gesprekken en bijeenkomsten

Impactplannen
Er worden impactplannen over de adviezen ontwikkeld en bijgehouden. De nazorg van adviezen, eventueel in samenwerking met de achterban van de leden, verhoogt de effectiviteit van de raad.

Plenaire vergaderingen
De plenaire vergaderingen vinden vier keer per jaar plaats. Indien gewenst kunnen er extra vergaderingen worden ingelast. Tijdens de plenaire vergadering vindt onder andere de definitieve vaststelling van de adviezen plaats.

Subcommissies
Naast de plenaire vergadering heeft de raad een aantal subcommissies benoemd die zich richten op meer specifieke onderwerpen. In de subcommissies hebben raadsleden zitting en ook hierbij is de samenstelling publiek, privaat en wetenschappelijk. De subcommissies diepen onderwerpen uit, al dan niet ondersteund door een werkgroep en/of een wetenschappelijk onderzoek. Aan de subcommissievergaderingen neemt een van de covoorzitters en een aantal afgevaardigde leden deel. Eén van de raadsleden is portefeuillehouder. Eén van de covoorzitters is de voorzitter van de subcommissie. De portefeuillehouder en de secretaris sturen gezamenlijk op resultaat.

Werkgroepen
De subcommissie formeert indien nodig een werkgroep met materiedeskundigen die onderwerpen verder inhoudelijk uitdiepen en uitwerken. De leden stellen op verzoek van de covoorzitters een medewerker vanuit hun organisatie beschikbaar om een aantoonbare bijdrage te leveren aan de werkgroep. De secretaris zit de werkgroep voor en zorgt voor verbinding met de subcommissie.

Verhogen awareness
De leden van de raad voeren gemiddeld ieder twee boardroomgesprekken per jaar. Organisaties worden op basis van vrijwilligheid door de leden bezocht. Het doel is de awareness voor cybersecurity op strategisch niveau te verhogen.

Positionering
Een sterke positionering van de raad is van essentieel belang om de invloed van de raad te behouden en vergroten. De raad streeft naar invloed op basis van gezag, relevantie en kwaliteit van advisering. Zo dragen bijvoorbeeld mediaoptredens, artikelen, interviews en presentaties bij aan een positieve beeldvorming. De achterban van de leden speelt een belangrijke rol bij het definiëren en oplossen van de vraagstukken en wordt door de leden die hen vertegenwoordigen geraadpleegd. Ook informeren de leden van de raad de achterban over de werkzaamheden van de raad. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de communicatiemiddelen die de raad beschikbaar stelt. Ook dit komt een sterke positionering van de raad ten goede.

 

De opgave

Als integraal manager sta jij als secretaris aan de lat en ben je eindverantwoordelijk voor al deze producten en diensten van de raad alsook de kwaliteit ervan. Inhoudelijk ben je hierover verantwoording schuldig aan de covoorzitters van de raad. Ook ondersteun je de covoorzitters bij de voorbereiding van CSR Vergaderingen, subcommissies en adviestrajecten. Daarin neem je (zowel een adviserende als) een objectieve rol in.

 

Een belangrijke taak voor jou is ook het schrijven van kwalitatief hoogwaardige, impactvolle en richtinggevende adviezen op het niveau van bewindspersonen waarin de diverse belangen (publiek, privaat en wetenschap) op professionele wijze zijn verenigd.

 

Als leidinggevende van Bureau Secretaris stuur je het team van medewerkers aan en voer je met hen ook functioneringsgesprekken. De functie verenigt dus zowel leidinggevende als inhoudelijke taken. Beheersmatig ben je verantwoording schuldig aan de NCTV. De NCTV voert in overleg met de andere covoorzitter de functioneringsgesprekken met jou als secretaris.

 

Wat bieden we?

Als secretaris ben jij het collectief geheugen van de raad en plaveit je de weg bij aangelegenheden/ zaken tussen de raadsleden en/of verschillende partijen. Dit vereist tact en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je bent een kwalitatief ‘zwaar’ persoon die in staat is een stevige onafhankelijke positie in te nemen en gemakkelijk toegang heeft tot autoriteiten.

Daarnaast heb je een sterke affiniteit met (of liefst ervaring met) het werken met private partijen en de wetenschap. Zorgvuldig en procesmatig werken, volledigheid, tijdigheid en goede luistervaardigheid zijn jouw kernwaarden en de kwaliteit van de op te leveren producten en diensten heb je hoog in het vaandel staan. Ook weet je als geen ander hoe belangrijk de inzet van communicatie is voor het bereiken van de doelen van de raad.

 

Als leidinggevende van Bureau Secretaris zie jij het als een uitdaging om met een klein team stevige ambities na te jagen, waarbij je de menselijke kant niet uit het oog verliest. Kortom, de secretaris is een echte teamplayer met coachende kwaliteiten.

 

Verder breng je mee:

  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
  • Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke secretarisfunctie binnen een politiek-bestuurlijke context en kunt je daarin onafhankelijk opstellen.
  • Je hebt ervaring als leidinggevende met coachende kwaliteiten.
  • Op strategisch en tactisch niveau beschik je over aantoonbare kennis over cybersecurity en deze kennis houd je actief bij.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van kwalitatief hoogwaardige, impactvolle en richtinggevende adviezen op het niveau van bewindspersonen waarin diverse belangen (publiek, privaat en wetenschap) op professionele wijze zijn verenigd.
  • Je bent in staat tot het zelfstandig nemen van beslissingen en op diplomatieke wijze bespoedigen van complexe processen.
  • Je hebt aantoonbare kennis van communicatietechnieken, mondeling en schriftelijk, en ervaring in omgang met de pers. Ook heb je ervaring met het geven van publieke optredens.

Wat bieden we?

Je komt te werken in een team van bevlogen en toegewijde slimme professionals. We werken in een dynamische omgeving, waarbij ons werk er echt toe doet. Collegialiteit en oog hebben voor elkaar zijn belangrijk. Doordat we soms te maken hebben met de actualiteit of waan van de dag, is je flexibiliteit noodzakelijk.

Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 

Anders kijken. Meer zien. Een diverse en inclusieve organisatie

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen zich binnen Rijksoverheid welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

 

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

 

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

  • onze Visie op publiek leiderschap;
  • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
  • het profiel van een ABD'er.

Bijzonderheden

Een AIVD-onderzoek type A maakt deel uit van de selectieprocedure. Ook een schrijftest zal onderdeel uitmaken van de procedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De eerste gesprekken in deze procedure, een online oriënterend gesprek met de MD-consultant, vinden op 14 juni in de middag plaats. Uiterlijk 10 juni berichten wij je of je wordt uitgenodigd voor dit gesprek.

 

Meer informatie over deze vacature

Covoorzitters:
Mw. mr. drs. S.C. (Sylvia) van Es
President Philips Nederland, lid van CSR namens VNO-NCW
Covoorzitter van de raad namens de private sector
Contact via secretariaat: 06-31 77 42 39

Dhr. P.J. (Pieter-Jaap) Aalbersberg EMPM
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Covoorzitter van de raad namens de publieke sector
Contact via secretariaat: 070-751 54 61

 

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 241-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl