Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
30/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
10/08/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Werkbegeleider beveiliging

Bij Amsterdamwerkt! krijgen werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om zich door middel van een praktische re-integratietraject voor te bereiden op werk in bereikbare beroepen waar voldoende vraag naar is. Deze re-integratietrajecten worden verzorgd op diverse locaties in Amsterdam.

 

De functie

Als werkbegeleider ondersteun je deelnemers doormiddel van workshops, trainingen en (individuele en groepsgewijze) instructies bij het aanleren en oefenen van algemene arbeidsgerichte en specifieke vaktechnische vaardigheden ter voorbereiding op plaatsing bij werkgevers. Je werkt methodisch aan competentieontwikkeling en je past bestaande trainingen aan in relatie tot ontwikkelingen in het vakgebied. Je doet voorstellen over het aanbieden van nieuwe onderwerpen en je stelt een werkplanning/ rooster op.

 

Je observeert de vorderingen van de deelnemers, spreekt hen waar nodig aan op hun houding, gedrag en ontwikkeling. Je houdt de vorderingen van de deelnemers bij en je adviseert schriftelijk over vervolgtrajecten of plaatsing in werk. Op basis van jouw rapportages vindt periodiek een driegesprek plaats met de consulenten en de deelnemer.

Je bent verantwoordelijk voor de naleving van veiligheidsvoorschriften, instructies en het juiste gebruik van materialen en arbeidsmiddelen zowel in de werkzaamheden waar jij zelf bij betrokken bent, als op de locatie waar de training wordt verzorgd.

 

Wij zijn op zoek naar werkbegeleiders die flexibel inzetbaar zijn op trainingen voor verschillende beroepsrichtingen. We verwachten daarom van jou dat je gedreven bent om je verder in de breedte te ontwikkelen. Gedurende het jaar zal je daarom uitgedaagd worden om je te profileren als werkbegeleider op diverse re-integratie trajecten, hieronder staan enkele voorbeelden beschreven. Ervaring met een of meer van deze of andere beroepsrichtingen is een pre.

 

Wij vragen

 • Een af­ge­ron­de op­lei­ding om min­stens mbo 4 ni­veau;
 • Aan­toon­baar er­va­ring in de be­vei­lings­bra­che en me­tho­disch wer­ken (PDCA);
 • Re­cen­te er­va­ring met wer­ken met groe­pen in ka­der van re-in­te­gra­tie naar werk;
 • Er­va­ring in het sa­men­stel­len van ope­ra­ti­o­ne­le, com­pe­ten­tie­ge­rich­te trai­nin­gen, liefst bin­nen ver­schil­len­de be­roeps­rich­tin­gen;
 • Ken­nis van ARBO, EHBO en BHV;
 • Ope­ra­ti­o­ne­le er­va­ring in ten­min­ste één van de hier­na ge­noem­de be­roeps­rich­tin­gen en de mo­ti­va­tie om het aan­tal tra­jec­ten waar­op zij in­zet­baar zijn snel te ver­bre­den.

Competencies

 • Oor­deels­vor­ming;
 • Snel­heid van be­grip;
 • Klant­ge­richt­heid;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Stress­be­sten­dig;
 • Re­la­tie­be­heer.

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.484,- en maxi­maal € 3.591,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 8) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie

Werk, Participatie en Inkomen wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm.

De teams ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.