Keywords:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market, Security Domain, ICT
Edu type:
Course or training
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
12/04/2023
Study Load:
21 hrs
Duration:
3 weeks
More information

Description:

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de BIO. Tijdens deze vervolgcursus Certified BIO Professional Practitioner verwerven de studenten een diep inzicht in de implementatie van de BIO. De studenten oefenen hun nieuw verworven inzichten en vaardigheden met oefeningen en real-life case study-scenario’s in een gesimuleerde omgeving. Deze cursus is inclusief het examen “Certified BIO Professional Practitioner” waarmee men kan aantonen praktische kennis van de BIO te hebben en deze te kunnen implementeren.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor functionarissen die zich binnen een overheidsorganisatie gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de BIO en reeds over een goed basiskennisniveau beschikken. Te denken valt aan Security Officers, Privacy Officers, FG’s, Systeemeigenaren, Proceseigenaren en Auditors. Ook professionele consultants en andere externe dienstverleners aan overheidsorganisaties die bij een BIO implementatie zijn betrokken, behoren tot de doelgroep.

 

Voorkennis

Voor deze cursus gaan we ervan uit dat u reeds beschikt over kennis en ervaring met Informatiebeveiliging, minimaal op het niveau van de cursus Information Security Foundation of de cursus Certified BIO Professional Foundation. Ook kan het zijn dat u in het verleden bij ons de cursus ISMG, Information Security Management voor Gemeenten hebt gevolgd. Het niveau van deze cursus is mbo+/hbo.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en ook de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 

De courseware “Certified BIO Professional Practitioner” – Baseline Informatiebeveiliging Overheid –  ISBN xxxxxxxxxx

Boek BIO Van Haren

De officiële en de integrale tekst van de BIO

Het Certified BIO Professional Practitioner examen t.w.v. € 450,-

Een heerlijke lunch, indien klassikaal

 

Cursusmodules

Deze Practitioner cursus is vooral praktisch van aard. Elke dag en ook tussen de lesdagen door wordt er individueel of in tweetallen of in groepen gewerkt én geleerd om het inzicht en de vaardigheden te verkrijgen die het mogelijk maakt dat deelnemers daarna in de praktijk zelfstandig de BIO kunnen implementeren.

 

Het bestaande kennis en inzicht niveau wordt op dag 1 getoetst en indien noodzakelijk aangevuld. Daarna volgen alle onderwerpen die voortvloeien uit de geformuleerde leerdoelen:

 

Deelnemers moeten de BIO begrijpen en kunnen implementeren in de praktijk. Het certificaat dat deelnemers na het slagen voor het examen krijgen dient als bewijs dat elke deelnemer:

 

- weet welk doel de BIO dient en welke plek de BIO inneemt in het totale palet van informatieveiligheidsmaatregelen;

- de stakeholders voor die stapsgewijze aanpak kan identificeren binnen haar/zijn organisatie en deze kan betrekken bij de gekozen aanpak;

- in staat is om het gewenste niveau van informatieveiligheid binnen haar/zijn organisatie te definiëren;

- een inschatting kan maken op welk volwassenheidsniveau de informatieveiligheid van haar/zijn organisatie zich bevind;

- met behulp van de BIO een stapsgewijze aanpak kan definiëren naar een hoger  informatieveiligheid volwassenheidsniveau voor haar/zijn organisatie;

- organisatie breed een BIO GAP analyse kan (laten) uitvoeren;

- een BIO Quick Scan kan uitvoeren op een bedrijfsproces uit de eigen organisatie;

- een diepgaande risicoanalyse kan uitvoeren bij afwijkende betrouwbaarheidseisen;

- op basis van de gekozen beheerdoelstellingen bijbehorende maatregelen kan kiezen én de manier waarop deze maatregelen worden geïmplementeerd.

- in de tijd op basis van voortschrijdend inzicht een GAP analyse kan uitvoeren op de gekozen beheerdoelstellingen én maatregelen om deze indien noodzakelijk aan te passen;

- een besturingsstructuur kan bedenken én implementeren die garandeert dat er een continu proces van verbetering plaatsvindt op BIO / informatieveiligheid gebied.

 

Examen & Certificering

 

De cursus Certified BIO Professional Practitioner is het tweede niveau van het BIO Certificerings-programma van Van Haren Learning Solutions en is het vervolg op de cursus Certified BIO Professional Foundation.

 

Deze CBP-P certificering bestaat uit de cursus, een praktijktoets en een examen. De praktijkopdracht bestaat uit meerdere onderdelen. Aan het einde van elke lesdag wordt een deel of delen van de opdracht geïntroduceerd en toegelicht. In de week tussen de contactdagen en na de laatste lesdag voeren deelnemers deze opdrachten uit.

 

De cursus is een verplicht onderdeel voor CBP-P certificering. Tijdens de training wordt invulling gegeven aan de praktijkopdracht. CBP-P certificering kan alleen door training te volgen bij erkende CBP trainingsaanbieders, zoals Security Academy.

 

Exameninformatie

 

Taal examen: Nederlands

Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)

Type vragen: 40 meerkeuzevragen

3 deelopdrachten

Examentijd: 60 minuten

Minimaal te behalen score voor slagen: 70%

Gesloten boek examen