Keywords:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Sociaal geografen en Planologen zijn geïnteresseerd in de wereld om zich heen, zowel ver weg als dichtbij. We houden ons bezig met belangrijke problemen en uitdagingen van deze tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering; mondiale ongelijkheid en duurzame ontwikkeling; internationale migratie en grenzen; digitalisering en de opkomst van ‘smart cities’; inclusieve en leefbare steden; en politieke polarisatie en binnenlands bestuur. Bovendien beseffen Sociaal geografen en Planologen dat deze vraagstukken niet op zichzelf staan: om ze te kunnen oplossen moet je begrijpen hoe ze met elkaar verbonden zijn. Dat maakt Sociale geografie en Planologie als ruimtelijke wetenschappen een spannende, actuele en uitdagende studie.

 

De ruimtelijke zienswijze

Als je Sociale geografie en Planologie studeert, bekijk je de wereld door een ruimtelijke bril. Dat betekent dat je de relatie tussen mensen en hun omgeving onderzoekt en analyseert. Je leert:

 • begrijpen waar verschillen en overeenkomsten tussen plaatsen vandaan komen;
 • verbanden leggen tussen ontwikkelingen op internationale, nationale en lokale schaalniveaus;
 • verschillende onderzoeksmethoden combineren, waaronder Geografische Informatie Systemen, om complexe vraagstukken te analyseren;
 • werken aan oplossingen in (inter)nationale context.
 Wat doet een Planoloog?

Planologen houden zich bezig met inrichting van de stedelijke en regionale ruimte, op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om aanpassing van de omgeving. Als planoloog doe je onderzoek naar hoe ruimtelijke veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Je draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen en van beleid.

Planologen hebben inzicht in:

 • verduurzaming van stedelijke regio’s;
 • het verbeteren van bereikbaarheid en infrastructuur;
 • het functioneren van de woningmarkt;
 • de belangen van verschillende stakeholders in ruimtelijke projecten;
 • processen van participatie en inspraak.

 

Wat doet een Sociaal geograaf?

Als Sociaal geograaf kijk je naar de wisselwerking en spanningen tussen mens en omgeving.

 

Om de ontwikkelingen en veranderingen in wijken, steden, landen en regio’s te duiden, bestuderen Geografen hoe ecologische, economische, culturele, politieke en sociale processen in de ruimte samenkomen en zo plaatsen een eigen karakter geven. Tegelijkertijd hebben Geografen oog voor de zelfstandige rol die plaats hierin speelt: plaats is niet zomaar de uitkomst van zulke processen, maar geeft daar ook vorm aan. Door die brede, integratieve benadering, dragen ze bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in gebieden over de hele wereld, van Nederland en Europa tot Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Je kunt daarbij denken aan:

 • politieke en economische gevolgen van mondialisering;
 • duurzame mondiale ontwikkeling;
 • maatschappelijke impact van klimaatverandering;
 • segregatie en uitsluiting in steden;
 • conflicten rondom toegang tot publieke voorzieningen en resources.
Is Sociale geografie en Planologie aan de UvA een studie voor jou?
 • Ben je geïnteresseerd in mensen en de wereld om je heen?
 • Wil je bijdragen aan een duurzamer en rechtvaardiger ruimtegebruik?
 • Hou je ervan om nieuwe plekken te verkennen en wil je dan begrijpen wat je tegenkomt?
 • Ben jij betrokken, initiatiefrijk en nieuwsgierig?

Dan is Sociale geografie en Planologie aan de UvA iets voor jou!

 

Studieprogramma

De bachelor Sociale geografie en Planologie duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer 20 weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari; het tweede semester eindigt begin juli. Een semester bestaat uit twee lange blokken van acht weken en een kort blok van vier weken. Een lang blok bestaat uit zes college weken en twee weken die besteed worden aan toetsen en reparaties. Het korte blok kent geen aparte toetsweek. In de lange blokken volg je twee vakken tegelijk, in het korte één. 

 

Onderwijsvormen

Als student Sociale geografie en Planologie krijg je te maken met hoorcolleges, werkcolleges, practica, excursies en veldwerk. 

  • Tijdens hoorcolleges is voornamelijk de docent aan het woord. Zij of hij geeft een lezing gericht op de stof toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Bij een werkcollege staat de verwerking van de literatuur centraal. Je bediscussieert en bespreekt in een kleine groep de literatuur met de docent en je medestudenten. Dit gebeurt vaak aan de hand van een opdracht die je vooraf gemaakt hebt en waarop tijdens het college feedback gegeven wordt.
  • Tijdens  practica leer je hoe je verschillende bronnen kunt verwerken, hoe bepaalde onderzoekstechnieken in elkaar zitten en hoe je die, soms met behulp van informatica, toepast.
  • Veldwerk en excursies: in diverse vakken worden excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld een stadswandeling in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer) of de tweedejaars veldwerkweek om onderzoeksmethoden in praktijk te brengen. Voor alle studenten is het vak Buitenlandonderzoek verplicht, hiervoor worden jaarlijks studiereizen aangeboden door de opleiding.

De meeste colleges worden afgesloten met meerdere toets(vorm)en, bijvoorbeeld een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een referaat.

 

Stage

Binnen de studie is het mogelijk om een stage te volgen. Je kunt ervoor kiezen een deel van je vrije keuzeruimte in te vullen met dit studieonderdeel. In principe kan een stage bij elke denkbare instelling worden gevolgd, mits er onder begeleiding een (klein) onderzoek op het gebied van sociaal-ruimtelijke vraagstukken wordt uitgevoerd.

Een stage kan je intellectuele houding, kennis en vaardigheden, die in eerdere studiejaren zijn opgedaan, aanscherpen. Bovendien kan de (onderzoeks) stage een zinnige voorbereiding bieden op het schrijven van de bachelorscriptie. Je kunt zelf op zoek naar een stageplek maar je kunt ook de stage-coordinator benaderen.

 

Praktijk

Kennismaking met de praktijk van Sociaal geografen en Planologen speelt een belangrijke rol in de opleiding. Aan de ene kant brengen we de praktijk de opleiding binnen: gastdocenten die actief zijn in het werkveld van geografen en planologen geven college in de opleiding, studenten interviewen alumni over hun werk en het belang van hun opleiding. In het tweedejaars vak Geografie/Planologie: wetenschap en praktijk wordt gekeken hoe theoretische kennis wordt toegepast in de praktijk.

 

Aan de andere kant, werk je op verschillende momenten in de studie aan de oplossing van een probleem aangedragen door een partner, bijvoorbeeld de gemeente. Alle studenten doen dit in het eerstejaars vak Ruimtelijk Programmeren en Ontwerpen, en in het Leeronderzoek in het tweede jaar. Dat laatste speelt zich altijd af in een gemeente/gebied buiten de randstad. Ook kun je stage lopen in de opleiding.