Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
18/04/2023
Status:
Open
Reageer voor:
07/05/2023
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

 

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s

Het Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (hierna DGPenV) is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland. Het gaat daarbij om drie cruciale stelsels in het veiligheidsdomein: de politie, de brandweer, het stelsel van- crisisbeheersing. DGPenV zorgt dat alle uitvoerende organisaties binnen deze stelsels hun taken effectief kunnen uitvoeren, nú en in de toekomst.

De hoofdstructuur van het DGPenV bestaat uit een directeur-generaal en drie directeuren. De DG en de directeuren geven gezamenlijk sturing aan het gehele directoraat. Dit doen zij samen met negen programmamanagers.

 

De opgave

Of het nu gaat om de aanpak van de coronacrisis, de opvang van ontheemden uit Oekraïne of een natuurbrandbestrijding: samen met tal van crisispartners maken we beleid zodat Nederland adequaat voorbereid is op en optreedt bij rampen en crises van vandaag en morgen.

De afdeling/ het programma Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing werkt met circa 20 beleidsadviseurs aan de versterking en doorontwikkeling van crisisbeheersing in Nederland en Caribisch Nederland, aan de strategische beleidscoördinatie van het Europese civiele beschermingsmechanisme en aan het VN–SENDAI framework.

Het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke veld waarin je als afdelingshoofd / programmamanager Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing opereert, is flink in beweging. Zo staan er bij de brandweer en ook in de crisisbeheersing grote veranderslagen op de agenda. De contouren daarvoor zijn 6 december jl. gepresenteerd aan de Tweede Kamer in de contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. Aan jou de taak om samen met een programmamanager bij de NCTV aan te jagen dat hier vervolg aan wordt gegeven middels een wetgevingsprogramma en actieprogramma. Dit zodat onder andere de samenwerking tussen regio’s en rijk wordt versterkt en de informatievoorziening voor alle partners wordt verbeterd. Een aantal andere grote opgaven waar de afdeling / het programma momenteel voor staat is de modernisering van het Staatsnoodrecht, de evaluatie van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en de doorontwikkeling van de veiligheidswet BES. 

Verder houdt de afdeling / het programma Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing zich bezig met vraagstukken zoals de versterking van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s onderling en de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en de rijksoverheid, de versterking van bepaalde EU instrumenten op het gebied van rampenbestrijding, het landelijke risicoprofiel en dekkingsplan brandweer, de doorontwikkeling van het informatiemanagement en het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2). Door in te zetten op deze vraagstukken draagt het programma bij aan onder andere inzicht en duiding van informatie die brandweer en crisisprofessionals nodig hebben bij het beheersen van een crisis.

Bij al deze activiteiten trekken we samen op met de NCTV, veiligheidsregio’s Rijkspartners en tal van andere relevante partners in ons brede netwerk. De uitdaging hierin is om vanuit de stelselverantwoordelijkheid van de minister samen met partners (in de samenwerking rijk-regio, interdepartementaal en publiek-privaat) te zorgen dat ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid pakt om de gewenste verandering binnen de stelsels in gang te zetten om zo de veiligheid te vergroten.

Binnen het DG werken we opgave gericht en programma overstijgend. Je bent een van de negen programmamanagers binnen het DG en samen geven jullie richting aan inhoudelijke, personele en organisatieontwikkelingsopgaven binnen het DG.

 

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een daadkrachtige, enthousiasmerende en verbindende leidinggevende, die in staat is zowel binnen het programma als daarbuiten dossiers te verbinden en betrokken partijen en medewerkers te stimuleren tot samenwerking. Je geeft het team richting en weet zowel collega’s intern en extern te stimuleren om tot resultaten te komen om zo de benodigde verandering te realiseren. Daarbij ben je inhoudelijk sparringpartner en daag je medewerkers uit vraagstukken op een integrale en innovatieve wijze te benaderen en tot verbeteringen te komen. Je coacht en hebt aandacht voor individuele ontwikkeling. Je inspireert collega’s door ze voor ogen te houden waarin ze het verschil kunnen maken, je toont voorbeeldgedrag, je stelt jezelf kwetsbaar op en draagt bij aan een veilige werkomgeving. In het MT lever je een actieve bijdrage aan DG brede opgaven.

Je bent een netwerker en hebt er plezier in om in een complex krachtenveld met tegengestelde belangen samenwerkingsverbanden te smeden. Je kunt politiek, bestuur en veld samenbrengen, weet beweging op een verbindende wijze te creëren in taaie vraagstukken met verschillende belangen en deze tot een mooi resultaat te brengen.

Je acteert proactief bij complexe politiek-bestuurlijke besluitvorming en kunt het departement in bestuurlijke processen adequaat vertegenwoordigen. Je zorgt samen met andere departementen en partners in het veld dat de genoemde opgaven worden gerealiseerd.

 

Dit vraagt van jou in ieder geval:

  • Academisch werk- en denkniveau, strategisch denkvermogen en een brede blik op de omgeving;
  • Richtinggevend vermogen en gericht op het bereiken van resultaat;
  • Ervaring met leidinggeven en ontwikkelen van medewerkers;
  • Uitstekende netwerkvaardigheden zodat je samenwerking kunt opzetten met relevante partners op organisatie-, lokaal en nationaal niveau;
  • Ervaring met beleidsprocessen en goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • Affiniteit met de vraagstukken in het veiligheidsdomein en gevoel bij stelselvraagstukken.

Wat bieden we?

De kans om op een interessant en belangrijk domein van JenV een verbindende en invloedrijke rol te vervullen, de mogelijkheid om met collega’s en externe partners te werken aan maatschappelijk uitdagingen én met bevlogen medewerkers en managers te bouwen aan een inspirerend organisatie.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeids­voor­waar­den voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werk­omgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voor­keur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectie­procedure.