Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
02/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
13/02/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De functie

In de rol van directeur GR (Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland) ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het Veilig Thuis beleid van de GR in de aangesloten gemeenten.

 

Als Directeur leg je verantwoording af aan de Gemeenschappelijke Regeling over de geleverde dienstverlening, het gevoerde beleid en de ontwikkeling van de Veilig Thuis organisatie.

 

Je bent als afdelingshoofd van de afdeling Veilig Thuis in dienst van de GGD Amsterdam en bent lid van het groot MT van de GGD. Je leidt het MT van de afdeling Veilig Thuis, bent verantwoordelijk voor het behalen van de bestuurlijk-inhoudelijke doelstellingen, de bedrijfsvoering en voor het scheppen van condities om een meer adaptieve en lerende afdeling te worden. Intern leg je als afdelingshoofd verantwoording over de bedrijfsvoering af aan de directie van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis is als organisatie na jaren van sterke groei in een nieuwe fase gekomen. Daarom is er een (door)ontwikkeling geformuleerd op het 24/7 Advies- en meldpunt, een 24/7 integrale crisisdienst en een Expertise Platform en Informatievoorziening.

 

Tevens ligt er een belangrijke opgave “Blijvend Veilig” die intern bij Veilig Thuis “veilig Thuis in de wijk” wordt genoemd. Het betreft een samenwerking waarin Veilig Thuis als onderdeel van de kind- en gezinsbeschermingsketen intensief gaat samenwerken, ontdubbelen in functionaliteiten en met de samenwerkingspartners continuïteit in zorg moet gaan bieden aan gezinnen en huishoudens. Amsterdam-Amstelland loopt hiermee voorop in de verdere ontwikkeling van het landelijke toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

 

Werkzaamheden

 • Je bent lid van het groot MT van de GGD Amsterdam en in de rol van toehoorder toegevoegd aan het overleg van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.
 • Als afdelingsmanager van Veilig Thuis vorm je samen met de vier teammanagers van Veilig Thuis het MT van de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling, zowel voor het behalen van de bestuurlijk-inhoudelijke doelstellingen, als voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het scheppen van condities om een nog meer adaptieve en lerende afdeling te worden.
 • Je  legt over de geleverde dienstverlening, het gevoerde beleid en de ontwikkeling van de Veilig Thuis organisatie verantwoordelijkheid af aan de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis en aan de directe van de GGD Amsterdam-Amstelland.  Verantwoording over de bedrijfsvoering leg je af aan de directie ven de GGD Amsterdam.
 • Je draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van de afdeling, de strategische positionering en de professionele ontwikkeling van de afdeling en de verschillende taakgebieden, alsmede aan de integrale bedrijfsvoering. De komende periode zal een aantal opgaven binnen Veilig Thuis extra aandacht vragen van het management.
 • Je adviseert en overlegt met de directie over de positionering en ontwikkeling van de afdeling op zowel professioneel inhoudelijk als bedrijfskundig terrein en op het gebied van samenwerking met ketenpartners, externe instellingen en instanties.
 • Je stimuleert het gebruik van de expertise van andere afdelingen, zowel van afdelingen/onderdelen binnen de GGD en de gemeente Amsterdam, en stimuleer je de samenwerking met externe stakeholders en landelijke en internationale expertisecentra.
 • Je zorgt ervoor dat de afdeling voorop blijft lopen in (inter)nationale ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als met betrekking tot systemen en technieken.
 • Als lid van het groot MT GGD denk en handel je ook GGD breed en stimuleer je samenwerking en het multidisciplinair werken aan opgaven.

 

Wij vragen

 • Je be­schikt over een wo werk- en denk­ni­veau met mi­ni­maal 5 jaar ken­nis/​er­va­ring als di­rec­teur/​ma­na­ger in het open­baar be­stuur, so­ci­a­le do­mein breed en in de (pu­blie­ke) ge­zond­heids­zorg.
 • Je hebt ge­du­ren­de een pe­ri­o­de van 3 jaar er­va­ring als lei­der van een eind­ver­ant­woor­de­lijk MT bin­nen een or­ga­ni­sa­tie en bent ge­wend or­ga­ni­sa­tie-breed te den­ken, te han­de­len en te ont­wik­ke­len.
 • Je bent be­we­zen suc­ces­vol met het ma­ken van de stra­te­gi­sche ver­taal­slag tus­sen uit­voe­ring, on­der­zoek en be­leid en met het lei­ding­ge­ven aan een (deel van een) gro­te (pu­blie­ke) or­ga­ni­sa­tie, bij voor­keur een pro­fes­si­o­ne­le uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie.
 • Je be­schikt over een be­we­zen track re­cord met het lei­ding­ge­ven aan ver­an­de­rings­pro­ces­sen en het door ont­wik­ke­len van or­ga­ni­sa­ties. Stu­ring op re­sul­ta­ten en ge­drag(ver­an­de­ring) is je twee­de na­tuur. Je zet ma­na­gers en me­de­wer­kers daar­voor in hun kracht en stuurt ac­tief op pres­te­ren, le­ren en ver­be­te­ren.
 • Je hebt er­va­ring met het stu­ring ge­ven aan de be­drijfs­voe­ring, met een goed oog voor ef­fi­ci­en­cy.
 • Ken­nis en er­va­ring in het So­ci­aal Do­mein is ver­eist; er­va­ring met het pri­mai­re werk­veld van Vei­lig Thuis, met cri­sis­ma­na­ge­ment, met di­gi­ta­li­se­ring, met AI en met data ge­dre­ven stu­ren is een pre.

 

Competenties

 • Je bent een am­bi­ti­eu­ze en op organisatieontwikkeling gerichte manager met doorzettingskracht, die in staat is om continuïteit en rust te creëren binnen de jonge Veilig Thuis organisatie, die qua ontwikkeling de overgang maakt van de pioniersfase (groei door creativiteit) naar de management fase (groei door leiderschap).

 • Je bent een ste­vi­ge per­soon­lijk­heid die weet hoe je in een politiek bestuurlijke omgeving moet werken en die zich goed staande weet te houden tussen inhoudelijk gedreven professionals.

 • Je bent sen­si­tief en vindt een goede balans tussen het afwegen van diverse belangen en het vasthouden aan de ingezette koers.

 • Je bent een prak­tisch in­ge­stel­de doorzetter met drive en ambitie voor de publieke zaak.

 • Je bent een snelle denker, die re­sul­taat­ge­richt handelt en de teammanagers faciliteert zodat afdelingsresultaten behaald worden.

 • Je bent een ver­bin­den­de persoonlijkheid (teamspeler en netwerker) met een oplossend vermogen en een op samenwerking gerichte werkwijze, zowel intern binnen de gemeente als met de ketenpartners in de stad en in de regio.

 

Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke op­dracht voor de duur van 3 jaar.
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar, 36 uur per week. Met het uit­zicht op een con­tract voor on­be­paal­de tijd, dit on­der de voor­waar­den van een po­si­tie­ve eva­lu­a­tie. In­dien je nog niet in dienst bent bij ge­meen­te Am­ster­dam
 • Het be­hou­den van je hui­di­ge ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd bin­nen ge­meen­te Am­ster­dam in­dien je reeds werk­zaam bent bij ge­meen­te Am­ster­dam en een vast con­tract hebt.
 • Na de pe­ri­o­de van 3 jaar heb je suc­ces­vol ma­jeu­re ver­an­de­rin­gen tot stand ge­bracht ten aan­zien van Blij­vend Vei­lig en geef je het stok­je door aan jouw op­vol­ger. Jij­zelf krijgt dan de kans om bin­nen de ge­meen­te Am­ster­dam of el­ders een an­de­re func­tie te gaan ver­vul­len.
 • Sa­la­riëring vindt plaats vol­gens de Per­so­neels­re­ge­lin­gen Ge­meen­te Am­ster­dam (PGA). Deze func­tie is ge­waar­deerd in schaal 15: bru­to mi­ni­maal € 5.457,- en maxi­maal € 7.675, -op ba­sis van een vol­tijd­se aan­stel­ling van 36 uren.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

 

De organisatie

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste GGD van Nederland (ruim 1400 medewerkers, exclusief de corona organisatie). Zij bestaat uit de volgende afdelingen: Infectieziekten en Toezicht; Leefomgeving; Jeugdgezondheidszorg; Gezond Leven; Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg; Veilig Thuis; Forensische Geneeskunde en Medische Advisering; Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

 

De afdeling

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over aan de juiste hulpverlening, doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Bij een crisis komt Veilig Thuis direct in actie.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling van de Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn de opdrachtgevers. Zij zijn op grond van de Wmo en de Jeugdwet verplicht zorg te dragen voor de organisatie van een Veilig Thuis.

 

Veilig Thuis is organisatorisch ondergebracht als afdeling bij de GGD Amsterdam.

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis bestaat uit ca. 160 medewerkers en heeft de volgende hoofdtaken:

Advies- en meldfunctie: verlenen van informatie, advies en consult aan de melder/vrager en fungeren als meldpunt voor gevallen/vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Spoed­dienst: bij acu­te on­vei­lig­heid gaat Vei­lig Thuis di­rect op de si­tu­a­tie af.
 • On­der­zoek en mo­ni­tor­func­tie: on­der­zoek doen naar aan­lei­ding van een mel­ding en het mo­ni­to­ren over lan­ge­re tijd van ge­maak­te vei­lig­heids­af­spra­ken.
 • Pre­ven­tie, voor­lich­ting en trai­ning.

 

Veilig thuis werkt hierbij nauw samen met netwerk,- en ketenpartners. Zoals de politie, Openbaar ministerie, lokale teams, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ en gecertificeerde instellingen met andere passende hulpverlening.

 

De afdeling bestaat uit ca. 140 medewerkers en kent de volgende hoofdtaken:

 • Meld­func­tie.
 • Fun­ge­ren als meld­punt voor ge­val­len/​ver­moe­dens van hui­se­lijk ge­weld en kin­der­mis­han­de­ling.
 • Ad­vies­func­tie.
 • ver­le­nen van in­for­ma­tie, ad­vies en con­sult aan de mel­der/​vra­ger.
 • On­der­zoek­func­tie.
 • On­der­zoek doen naar aan­lei­ding van een mel­ding.
 • Sa­men­hang en sa­men­wer­king met an­de­re or­ga­ni­sa­ties en ke­ten­part­ners.
 • Sa­men­wer­king in de ke­ten met po­li­tie, Raad voor de Kin­der­be­scher­ming en ge­cer­ti­fi­ceer­de in­stel­lin­gen met an­de­re pas­sen­de hulp­ver­le­ning.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 13 februari 2022 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.


Vragen over de vacature kun je stellen aan Roeland van Huuksloot, Accounthouder P&O, bereikbaar via rvhuuksloot@ggd.amsterdam.nl of op 06-10939922.