Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
24/02/2023
Status:
Open
Reageer voor:
10/03/2023
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

De Haagse Hogeschool
Let’s change. You. Us. The world. Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse Hogeschool zet haar studenten in hun kracht om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Maar dat lukt alleen door het samen te doen, zelf te groeien en zo mee te veranderen. Want wie betrokken is bij de uitdagingen in de wereld waarin we leven en daarin kritisch rondkijkt en vooruitkijkt, weet dat we nieuwe antwoorden nodig hebben. Die vinden we sneller als we continu elkaars inzichten, vaardigheden en technieken delen en leren toepassen.

De Haagse Hogeschool tekent ervoor dat studenten, docenten en partners zich samen ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerken leidt tot het ontwikkelen en toepassen van creatieve oplossingen. Met die zoektocht zijn de docenten, partners en de 26.000 studenten van bijna 120 nationaliteiten elke dag volop bezig. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de actuele curricula, de zeven onderzoeksthema’s en in internationale samenwerking. De Haagse Hogeschool biedt meer dan 100 opleidingen verdeeld over vestigingen in Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van de hogeschool bestaat uit een driehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en ziet als interne toezichthouder toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. De opleidingen zijn geclusterd in faculteiten onder leiding van directeuren. De hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten, onder leiding van directeuren. De hogeschool heeft 7 kenniscentra waarin onze lectoraten samenwerken.

De opgave
De Haagse Hogeschool heeft de afgelopen jaren op grond van de onderwijs- en onderzoeksvisie en het instellingsplan de basis gelegd om de resultaten op kwaliteit van onderwijs en onderzoek, studenttevredenheid en medewerkerstevredenheid te verbeteren. De opgave voor de komende jaren voor de gehele hogeschool is deze ontwikkeling resultaatgericht en koersvast door te zetten. Belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie van het nieuwe Instellingsplan 2023-2028 Onderzoekend leren met impact en daarmee de onderwijskwaliteit te verhogen, de onderwijsvisie te vernieuwen, te innoveren en het assortiment verder te ontwikkelen. Digitalisering, de relatie met het werkveld, Leven Lang Leren en de vertaling van de lessons learned vanuit de COVID-19-periode naar toekomstige onderwijsvormen zijn hierbij belangrijke elementen.

Randvoorwaarde hierbij is het zodanig positioneren van de interne organisatie dat de ambities effectief gerealiseerd worden. Het nieuwe lid van het College van Bestuur levert – vanuit de portefeuille bedrijfsvoering – hier een belangrijke en doorslaggevende rol bij.

Voor het realiseren van het instellingsplan is de verbinding tussen de bedrijfsvoering / ondersteunende diensten en het onderwijs & het onderzoek essentieel. Dit vraagt van de gehele organisatie:

 • Een professionele cultuur waar kwaliteit, innovatie en leren centraal staan.
 • Werken in resultaatverantwoordelijke teams.
 • Vereenvoudigen van processen en bedrijfsvoering ten gunste van executiekracht.
 • Uitstekende en moderne ondersteuning

Digitalisering en ICT zijn hierbij een bijzonder aandachtspunt als belangrijke enablers voor zowel de randvoorwaarden als de realisatie van het instellingsplan. Daarbij gaat het nadrukkelijk om zowel ‘de basis op orde’ (inclusief risico- en securitymanagement) als de impact van digitalisering op onderwijs en onderzoek. Om het hybride en flexibele onderwijs en onderzoek duurzaam te kunnen innoveren, is digitalisering van de ondersteuning daarvan even cruciaal. De coronapandemie heeft geleerd dat de ondersteuning digitaal uitgevoerd kan worden, maar op dit punt heeft De Haagse Hogeschool nog wel een verdere inhaalslag te maken. Vanuit het programma Future IT wordt gewerkt aan het op orde brengen van de IT-basisvoorzieningen, het vernieuwen van kernsystemen en het inrichten van een toekomstbestendige informatievoorziening en IT-governance. Verdere digitalisering van processen zal worden meegenomen in het hogeschool brede procesmanagement. In samenhang met het Instellingsplan wordt de informatiestrategie verder ontwikkeld. Ook zal intensiever gebruik gemaakt worden van data om op basis van analyses en prognoses de bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten en aan te sturen.


Tegelijkertijd is er niet alleen een nadrukkelijke samenhang tussen ICT-infrastructuur en de impact van digitalisering op onderwijs en onderzoek, maar ook in de samenhang met bedrijfsvoeringsbrede vraagstukken zoals huisvesting. Met het Masterplan Huisvesting wordt een grondige verbouwing van de campus uitgevoerd om beter aan te sluiten op het onderwijsconcept van De Haagse Hogeschool, een concept gericht op meer duurzaamheid en meer flexibiliteit.

Dit alles vanuit een solide financiële basis waarbij het vereenvoudigen van processen en inzetten op datasturing belangrijke uitgangspunten zijn en de samenhang met de ambities op het gebied van digitalisering en ICT. Met oog voor een financieel kader dat de komende jaren fors zal veranderen door afnemende studentenaantallen en het wegvallen van incidentele middelen. 

De kandidaat
Het nieuwe lid van het College van Bestuur met de portefeuille bedrijsfsvoering én de focus op digitalisering & ICT staat voor de uitdaging om de ambities van het instellingsplan van De Haagse Hogeschool vanuit de bedrijfsvoering en de collegiale en gezamenlijke verantwoordelijkheid te realiseren. Daarmee levert het nieuwe collegelid een belangrijke en doorslaggevende bijdrage aan de digitale transitie van De Haagse Hogeschool met een solide financiële basis. Dit vraagt om:

Het nieuwe lid van het College van Bestuur is een inspirerende, resultaatgerichte, verbindende en stevige professional met een brede blik op de bedrijfsvoering en een bewezen trackrecord op het gebied van succesvolle digitale transities. Een bestuurder met implementatiekracht die op een moderne en ontspannen wijze de verbinding legt tussen bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. Met hart voor het hoger beroepsonderwijs en daarmee studenten en medewerkers.
In aanvulling  hierop herkennen kandidaten zich in de volgende functie-eisen:

 • Heeft minimaal een afgeronde opleiding op (academisch) masterniveau.
 • Beschikt over eindverantwoordelijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen en digitalisering & ICT (waaronder risico- en securitymanagement) in het bijzonder. Deze ervaring is opgedaan in de private en/of publieke sector.
 • Heeft ervaring opgedaan en een bewezen trackrecord binnen organisatie(s) in digitale transitie en met name de implementatie van beleid en de verbinding met en de vertaalslag naar de bredere organisatie. Heeft daarom oog voor de kansen en belemmeringen van digitale transities én het (zelf) digitaal vaardig worden van een organisatie.
 • Heeft bijzondere affiniteit met internationalisering en het internationale profiel van De Haagse Hogeschool. Onderschrijft en wordt enthousiast van het Instellingsplan van De Haagse Hogeschool met duurzaamheid en inclusie als belangrijke speerpunten.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Is samenwerkingsgezind en heeft een flexibele en constructieve opstelling richting medezeggenschap.    
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Beheersing van zowel het Nederlands als het Engels.


Daarnaast herkennen kandidaten zicht in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Herkent zich in de waarden van De Haagse Hogeschool: curious, caring & connecting.
 • Is ambitieus, besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Geeft richting, creëert draagvlak en commitment.
 • Is inspirerend, organisatiesensitief en zichtbaar op werkvloer. Heeft oog voor de balans tussen vakinhoudelijke kennis en deskundigheid in de organisatie.
 • Beschikt over visie. Is innovatief dan wel weet innovatie te organiseren.
 • Is een (impactvolle) netwerker en maakt makkelijk verbinding (zowel intern als extern). Is mensgericht en zichtbaar.
 • Is een waardengedreven bestuurder met oog voor de maatschappelijke context van de positie en de daarbij geldende normen voor integriteit en soberheid.
 • Is een teamspeler met humor en kan relativeren. Is energiek. Voelt zich thuis in een kennis- en onderwijsomgeving.
 • Staat voor een open, diverse en inclusieve cultuur en maakt verbinding met (de belevingswereld van) studenten.
 • Communiceert helder en transparant. Luistert.

De Haagse Hogeschool staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen De Haagse Hogeschool versterken.


Aanstelling en bezoldiging
De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur is gebonden aan de WNT-bezoldigingsmaximum voor het Hoger Onderwijs, klasse G. De leden van het College van Bestuur worden voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming.