Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
10/07/2020
Status:
Open
Reageer voor:
23/07/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De functie

Als projectleider veiligheid werk je binnen het team Veiligheid. Als projectleider veiligheid ben je aanspreekpunt voor een specifiek gebied binnen Stadsdeel Nieuw-West en pak je alle overlast, openbare orde en veiligheidsvraagstukken op.

 

Werkzaamheden

 • Aanspreekpunt voor alle veiligheidsgerelateerde zaken binnen bepaalde gebieden in Nieuw-West;
 • Sturen op de uitvoering en het proces (PvA, bestuursadvisering, evaluatie) van veiligheidsprojecten binnen het aangewezen gebied;
 • Opstellen, uitvoeren en monitoren van de plannen van aanpak van thema’s zoals cameratoezicht, inbraakpreventie, veilig ondernemen, ondermijning etc.;
 • Operationele werkzaamheden zoals het uitvoeren van diverse schouwen bij veiligheidsvraagstukken, afspraken maken met bewoners en betrokken partijen;
 • Advisering aan het dagelijks bestuur, de stadsdeelvoorzitter en de ambtelijke organisatie;
 • Regie voeren op actuele veiligheidsprojecten en –vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid;
 • Meedraaien in piketpool ten behoeve van crisis/rampenbestrijding.

Wij vragen

 • Je be­schikt over een hbo denk- en werk­ni­veau;
 • Je hebt er­va­ring met be­stuur­lij­ke be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen;
 • Je hebt en­ke­le ja­ren er­va­ring in dit vak­ge­bied;
 • Je hebt ge­voel voor be­stuur­lij­ke en po­li­tie­ke ver­hou­din­gen.

Competenties

 • Je houdt van aan­pak­ken, bent stress­be­sten­dig, blijft ook on­der druk ade­quaat han­de­len;
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief vaar­dig, kunt goed sa­men­wer­ken en creëert draag­vlak;
 • Je hebt ini­ti­a­tief en een en­thou­si­as­me­ren­de in­stel­ling;
 • Je hebt een flexi­be­le hou­ding en ge­voel voor hu­mor.

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.526,- en maxi­maal € 5.118,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatie

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en zoveel mogelijk uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.

De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van adviescommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

 

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 23 juli 2020 via de sollicitatiebutton op de site van de gemeente.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

 

Vragen over deze vacature

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Nadia Najibi, manager team Veiligheid van stadsdeel Nieuw-West bereikbaar op 06 - 12150790 of n.najibi@amsterdam.nl