Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
23/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
11/08/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Regisseur Treiteraanpak

De Treiteraanpak is een geprioriteerde aanpak van Gemeente Amsterdam, die is gericht op de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van treitersituaties. Het doel is intimidatie in de woonomgeving te doen stoppen en te voorkomen dat slachtoffers zich genoodzaakt voelen om te verhuizen.

 

Voor de Treiteraanpak zijn wij op zoek naar een regisseur die primair werkzaam is voor de Treiteraanpak, maar zich flexibel inzetbaar toont ten aanzien van de gezamenlijke veiligheidsopgave van stadsdelen Nieuw West en Zuid. Indien nodig kun je (tijdelijk) in het kader van Grenzeloos Samenwerken, inspringen in andere stadsdelen.

 

De functie

Als  treiterregisseur heb je een cruciale, regierol in de aanpak en om deze rol goed te vervullen ga je doel- en oplossingsgericht te werk. Je bent verantwoordelijk voor een integrale (persoons en/of systeem gerichte) aanpak. Je hebt een objectieve rol en gebruikt je eigen expertise, maar deze is niet per se leidend. Je fungeert als spin in 't web en opereert op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein.

Het zijn van regisseur is een vak, een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Je hebt een kritische, creatieve en oplossingsgerichte persoonlijkheid en wil voor slachtoffers van een treitersituatie het verschil (kunnen) maken.

Om dit vak goed uit te kunnen oefenen is van belang dat je stevig in je schoenen staat, gemotiveerd bent en beschikt over de juiste competenties. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden.

 

Werkzaamheden

De regisseur treiteraanpak:

 • stelt slachtoffers in de casus centraal en houdt overzicht via de 
  interventies van betrokken professionals;
 • stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doel gedragsverandering van de treiteraar;
 • voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • stuurt op tijd bij (integraal) en heeft met betrokken professionals (via casuïstiek overleggen) plan B (en C) klaarliggen;
 • schaalt tijdig op als interventies vastlopen;
 • draagt zorg voor een goede dossieropbouw met het oog op eventuele (civiel-, straf-, of bestuurs) rechtelijke afhandeling van casus;
 • bewaakt de voortgang via het registratiesysteem van de Treiteraanpak;
 • legt inhoudelijk verantwoording af aan de manager Veiligheid en bestuurlijk aan de stadsdeelvoorzitter;
 • neemt in Zuid ook complexe zaken vanuit het meldpunt op zich;
 • brengt en houdt de kennis en expertise op peil door trainingen te volgen die geboden worden in het kader van de vakontwikkeling.

Wij vragen

 • Hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Eni­ge er­va­ring met re­gie­voe­ring op en mo­ni­to­ren van aan­pak en ver­loop van ca­sus­sen/​dos­siers bin­nen een po­li­tiek/​be­stuur­lij­ke con­text;
 • In­zicht in po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ver­hou­din­gen;
 • Er­va­ring in de sa­men­wer­king met ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­ties op het ge­bied van vei­lig­heid, zorg en so­ci­aal do­mein;
 • Er­va­ring met het op­bou­wen en on­der­hou­den van een voor de func­tie
  re­le­vant net­werk;
 • Werk­er­va­ring met het wer­ken op de stads­de­len en er­va­ring met het pro­gram­ma de trei­ter­aan­pak;
 • Goe­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den.

Competenties

 • Stress­be­sten­dig
 • Sa­men­wer­ken
 • Be­sluit­vaar­dig
 • Ini­ti­a­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • In stads­deel Zuid gaat het om een vas­te in­vul­ling van de va­ca­tu­re. In stads­deel Nieuw-West gaat het voor­als­nog om een tij­de­lij­ke in­vul­ling (1 jaar) van de va­ca­tu­re.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.277,- en maxi­maal € 4.831,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie

Stadsdeel Nieuw West
Het stadsdeel kent een grote uitdaging op het gebied van veiligheid. De opgave is omvangrijk en complex. Daardoor kunnen de vele belangen een rol spelen in de aanpak. Bestuurlijke sensitiviteit is van belang om tijdig gevoeligheden op te merken en te bespreken. De veelheid en complexiteit van de casuïstiek heeft een zeker afbreuk risico.

 

Stadsdeel Zuid
Het team veiligheid in Zuid bestaat uit ca. 16 medewerkers. Je werkt nauw samen met de projectleiders veiligheid, de (senior) projectleider jeugd en veiligheid en de medewerkers van het meldpunt zorg en woonoverlast. De veiligheidsopgave in de wijken is enorm divers met kwetsbare buurten en het stadsdeel heeft een grote aantrekkingskracht op bewoners, ondernemers en bezoekers met verschillende levensstijlen.

 

De sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 11 augustus 2021 via de sollicitatiebutton op de website.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.


We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.