Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
23/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
03/07/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Teamleider ondersteuning operatie

De functie

Je bent een teamleider die sturing geeft aan je medewerkers, daarbij zorgt voor verbinding binnen de afdeling en verbinding van je team met andere onderdelen van THOR. Je stuurt ook op inhoudelijke dossiers en werkt daarin samen met andere teamleiders.

Met het subteam Planning zorg je voor de planning van alle toezichthouders en handhavers en registratie van de daadwerkelijke realisatie. Je werkt mee aan de ontwikkeling van capaciteitsmanagement binnen THOR en zorgt voor de uitvoering ervan. Na de aanbesteding zorg je voor de implementatie van een nieuw planningpakket.

Met het subteam Beheer zorg je ervoor dat nieuw personeel goed landt binnen de organisatie (onboarding) en stuur je op het beheer van het wagenpark, de bedrijfskleding en de portofoons en bodycams die cruciaal zijn voor de veiligheid van medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor locatiebeheer, beheer van fietsen en allerlei belangrijke hand- en spandiensten. 
Dit team verzorgt ook de inkoop van bedrijfsmiddelen.

Met het subteam Managementondersteuning zorg je voor de secretariële ondersteuning van de directie, het management en de teamleiders. Met het subteam Procesuitvoering zorg je voor ondersteuning van de operatie op administratief, financieel en juridisch vlak.

 

Werkzaamheden:

De afdeling als geheel is verantwoordelijk voor de volgende taken en werkzaamheden:

 • Juridische ondersteuning m.b.t. bestuurlijk handhaven;
 • Inzetplanning (roosters, opleidingen enzovoort);
 • Administratie BOA’s;
 • Regie op alle logistieke informatie die handhavers op straat nodig hebben;
 • Secretariaat;
 • Beheer van voertuigen;
 • Bonnenadministratie;
 • Administratie wegsleep;
 • Beheer kleding en kledinguitgifte;
 • Beheer middelen (portofoons enzovoort) en middelen uitgifte;
 • Verzamelen en ordenen van bedrijfsinformatie;
 • Locatiebeheer;
 • Opdrachtgeverschap PIJOFACH.

Wij vragen

 • Een Hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Je hebt lei­ding­ge­ven­de er­va­ring bin­nen een ver­ge­lijk­baar aan­dachts­veld (een uit­voe­ren­de or­ga­ni­sa­tie) en op een ver­ge­lijk­baar or­ga­ni­sa­tie­ni­veau;
 • Er­va­ring met en in­hou­de­lij­ke ken­nis van be­drijfs­voe­ring pro­ces­sen en in­no­va­ties geldt als een pre.

Competenties

 • Vi­sie;
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • Sa­men­wer­ken;
 • Coa­chen;
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Ver­ant­woor­de­lijk­heid.

Wij bieden

 • Een uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den;
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract;
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal €5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11 op ba­sis van 36 uren per week;
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len;
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie

De 17 mannen en vrouwen van de afdeling Toezicht en Handhaving bouwen elke dag weer mee aan een leefbaarder en veiliger Amsterdam. Actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Hun thuishonk vind je aan de Daniel Goedkoopstraat. Dit is de plek waar het diverse team met verschillende achtergronden en karakters dagelijks van én met elkaar leert. Wil je nog meer weten? We laten graag onze medewerkers aan het woord

THOR bestaat organisatorisch uit 2 onderdelen. De afdeling Operatie met Gebiedsteams, Team Snelle Interventies, Specialismen Binnen (Meldkamer, Cameratoezicht en Boa-binnen) en Specialismen Buiten (VOV, Nautisch, Wegsleep en Fietsparkeren) en de afdeling Ontwikkeling, Innovatie en Ondersteuning (OIO). 

De afdeling OIO creëert de condities voor succesvolle toezicht en handhaving. Waar de afdeling Operatie vooral met de voeten in de klei staat, staat de afdeling Ondersteuning Operatie (OO) binnen OIO aan de lat voor de planning, beheer, secretariële ondersteuning en procesuitvoering. Zo is de afdeling OO cruciaal voor THOR om het werk in de openbare ruimte uit te kunnen voeren en doet dat in het samenspel met collega’s van de andere afdelingen. Samen met de Afdelingsmanager OO ben je verantwoordelijk voor het stellen van heldere doelen voor je team. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen voor excellente uitvoering van de ondersteuning aan het primaire proces, het tijdig behalen van resultaten met oog voor kwaliteit en het mede vormgeven van de veranderopgave van THOR.

De afdeling is opgebouwd uit twee teams: 1. Team Beheer en Planning en
2. Team Managementondersteuning en Procesuitvoering. Voor beide teams zoeken we een teamleider.

 

De sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 3 augustus 2021 via de sollicitatiebutton.

Wij streven ernaar de selectiegesprekken in week 31/32 te voeren. Indien dit niet past in jouw planning, geef dit dan aan in je sollicitatie, dan kunnen we hier rekening mee houden.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.