Keywords:
Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Wil je werken aan de ruimtelijke inrichting van een buurt, stad of regio? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling met de differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie iets voor jou.

 

Hoe kunnen we de schaarse ruimte in Nederland zo goed mogelijk benutten zodat we een duurzame en leefbare samenleving krijgen voor nu en in de toekomst? Dat kan door creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken. Dit is de uitdaging voor planologen en stedenbouwkundig ontwerpers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze onze ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of onderzoeker. De planoloog en stedenbouwkundige van nu treedt ook op als procesmanager en -regisseur. Was je voorheen vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws, tegenwoordig is de uitdaging om het bestaande een nieuwe bestemming te geven.

 

Ruimtelijke Ontwikkeling van Hogeschool Rotterdam richt zich op de ontwikkeling, de inrichting en het gebruik van de ruimte en de gebouwde omgeving. Je wordt opgeleid tot expert in omgevingsvraagstukken: vraagstukken over bijvoorbeeld de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur, de toename van verstedelijking enerzijds en krimpgebieden met leegstand anderzijds. Daarnaast zetten internationale en economische ontwikkelingen veranderingen in gang die ook een ruimtelijke vertaling nodig hebben.

 

Voor onze opleiding zijn de steden Rotterdam met haar dynamische haven en Den Haag belangrijke bronnen van inspiratie. Echter de kennis en vaardigheden die je opdoet, kun je straks ook buiten de regio of zelfs internationaal inzetten.

 

 

Beroepen

Voor de planoloog of stedenbouwkundig ontwerper wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen communiceren. Je werkt in complexe projecten samen met diverse partijen zoals architecten, adviseurs, projectontwikkelaars, gemeenten en burgers die allen een eigen belang hebben. Je weet om te gaan met maatschappelijke veranderingen en de diversiteit in bevolkingssamenstelling en je houdt rekening met de effecten van sociale media op locatiewensen van bedrijven. Je kunt goed omgaan met andere disciplines zoals bijvoorbeeld op het gebied van civieltechnische en financiële zaken. Dit alles weet je met goed onderbouwde plannen, ontwerpen en overtuigende presentaties ‘in kaart te brengen’. In Rotterdam en omgeving is er vraag naar professionals die de ruimte weten vorm te geven. Je vindt ze bij stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus, grote en kleine gemeenten, provincie en het Rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars en op vele andere werkplekken.