Keywords:
Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2024
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Sociaal geografen en planologen houden zich bezig met de ruimte om ons heen. Ze denken na over grote vraagstukken als ongelijkheid tussen (groepen) mensen, duurzaamheid, globalisering en de ruimtelijke component ervan. Ze bestuderen hoe mensen hun omgeving ervaren, inrichten en weer veranderen, en hoe die ruimte mogelijkheden en beperkingen geeft aan menselijk gedrag.

 

Ruimtelijke component

In de sociale geografie en planologie analyseer je ruimtelijke veranderingen door te kijken naar de individuen, huishoudens, bedrijven en instellingen die bij deze veranderingen betrokken zijn. Je bestudeert de oorzaken en effecten van ruimtelijke ontwikkelingen. Op die manier help je mee bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken als demografische krimp, de energietransitie, economische herstructurering en het woningtekort. Die vraagstukken hebben namelijk altijd een ruimtelijke component: ze spelen zich ergens af, hebben invloed op hoe mensen de ruimte gebruiken en op hoe de ruimte ingericht kan worden.

 

Verbanden leggen

Sociaal geografen en planologen hebben oog voor ruimtelijke relaties en netwerken en voor verschillende schaalniveaus (lokaal, nationaal, mondiaal). Ze begrijpen het belang van inzicht in de lokale context voor het duiden van problemen en het aandragen van oplossingen. Zo leggen ze relaties tussen mondiale ontwikkelingen zoals klimaatverandering of technologische innovatie enerzijds en veranderingen in straten, buurten, steden en landen anderzijds.

 

Onderzoek doen

Om verbanden te kunnen leggen en oplossingen te vinden, moeten sociaal geografen en planologen onderzoek doen. Het uitvoeren van eigen onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Een kleine greep uit de vele onderzoeken die de laatste tijd zijn uitgevoerd door Utrechtse sociaal geografen en planologen:

  • Het effect van buurt en school op het welzijn van jongeren. Welk effect heeft het opgroeien in een achterstandswijk op de (mentale) gezondheid van jongeren? 
  • De wijk van de toekomst. Wat kunnen we leren van duurzame stadswijken op verschillende plekken in de wereld?
  • Onderzoek naar thuisgevoel van kinderen van gescheiden ouders die opgroeien in twee verschillende huizen. Hoe kun je thuisgevoel op twee plekken combineren en stimuleren? 
  • Corona & death of distance. Levert thuiswerken nieuwe kansen voor de periferie?
  • Displacement cells in Mozambique. Hoe leiden buitenlandse investeringen tot binnenlandse vluchtelingen? 

Begrijpen, ingrijpen en mogelijke toekomsten

Sociale geografie en planologie zijn twee vakgebieden die niet zonder elkaar kunnen – beide richten zich op ruimtelijke inrichting en ruimtelijk gedrag. In Utrecht kiezen we daarom bewust voor een combinatie van deze twee vakgebieden. Academisch geschoolde sociaal geografen en planologen doen onderzoek naar de relatie van de mens met zijn omgeving (begrijpen), doen suggesties voor beleid (ingrijpen) en geven vorm aan nieuwe, wenselijke en mogelijke toekomsten.

 

Waarom Sociale geografie en planologie in Utrecht?

De belangrijkste redenen om voor Sociale geografie en planologie in Utrecht te kiezen:

  • Grootste bacheloropleiding Sociale geografie en planologie in Nederland, maar wel met nadruk op onderwijs in kleine werkgroepen en intensieve begeleiding.
  • Na je eerste jaar kun je zelf richting geven aan je studie met de keuze voor een thematisch track waarin vraagstukken van duurzame samenlevingen op verschillende schaalniveaus en wereldwijd centraal staan.
  • Je leert belangrijke analytische vaardigheden en hoe je in de praktijk en tijdens veldwerk onderzoek doet over sociaal ruimtelijke problemen.
  • Je wordt gestimuleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes in het studieprogramma en voor het eigen leren. Reflectie en feedback zijn hierbij van groot belang. Je kunt rekenen op betrokken docenten, studieadvies en studiebegeleiding.
  • De enthousiaste studievereniging V.U.G.S. die veel (studiegerelateerde) activiteiten organiseert.