Hier staan wij voor

Hogeschool Leiden is een regionaal georiënteerde kennisinstelling in het hart van de Randstad. Wij maken veel werk van 'verbinding met de regio'. Wij richten ons op het verzorgen van voltijdse bacheloropleidingen waarbinnen toegepast onderzoek door studenten een belangrijke plaats inneemt. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het omringende werkveld vormgegeven. Overige opleidingsvarianten en activiteiten in het kader van 'een leven lang leren' worden aangeboden als er sprake is van een uitdrukkelijke vraag uit het werkveld. De binding met de stad Leiden en de regio is groot door samenwerking met partners op de lokale en regionale arbeidsmarkt.

 

Profileringsgebieden

Drie gebieden zijn kenmerkend voor de thematische profilering van Hogeschool Leiden: Jeugd, Life Sciences en Gezondheidszorg. Het zijn de gebieden waarop wij, naast ons bacheloraanbod, met onder andere masteropleidingen en lectoraten extra in investeren.

 

'Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben'

Het werkveld is voor een groot deel maatgevend voor het succes van onze studenten en dus ook van de hogeschool. Wanneer onze afgestudeerden goed aansluiten bij de behoeften van het werkveld zal men in het werkveld zeggen 'je moet ze van Hogeschool Leiden hebben'. Dat is waar wij naar streven.

 

In onze visie ligt besloten dat de hogeschool beroepsopleidingen aanbiedt en startbekwame beroepsbeoefenaren opleidt voor de arbeidsmarkt. Onze afgestudeerden hebben geleerd hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Ze zijn nieuwsgierig en ondernemend, ze staan open voor de mening van anderen en kunnen samenwerken. Daarnaast zijn ze internationaal georiënteerd en maatschappelijk bewust.

 

Cultuur

Om kwalitatief goed onderwijs en toegepast onderzoek te verzorgen is een goede en veilige leer- en werkomgeving nodig. Persoonlijk contact is cruciaal voor ons onderwijs en ons werk. Persoonlijk contact waarin we elkaar niet alleen aanmoedigen om een talent verder te ontwikkelen, maar waar we elkaar ook opbouwend kritisch en respectvol aanspreken en professionele feedback geven. Wij gaan voor menselijke maat. We kennen elkaar, het is mogelijk om eigenheid te tonen en eigenwijs te zijn.

 

Passie, talent en menselijke maat

Onze passie blijkt onder meer uit onze betrokkenheid bij de maatschappij. Vanuit respect voor de ander zijn wij betrokken bij de samenleving, bij het werkveld en bij ons beroep. Wij dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontwikkelen. In onze onderwijsvisie is beschreven dat talentontwikkeling van onze studenten centraal staat. Talentontwikkeling is een gezamenlijk doel van de medewerkers en alle studenten van Hogeschool Leiden. Wij creëren een leeromgeving die studenten het inzicht, de motivatie en de mogelijkheden biedt om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Dat is de kern van ons onderwijs.