Applicatieontwikkelaar
De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen van (delen van) software. Programmeerervaring is hiervoor van hoog belang.Te denken valt aan besturingsprogrammatuur, toepassings-programmatuur, netwerkprogrammatuur, webbased applicaties, (serious) games, entertainmentsoftware, interactieve informatiedragers zoals dvd’s en pendrives, dynamische websites met bijvoorbeeld juridische teksten, statistische gegevens, cursusmateriaal, televisiebeelden, etc.   Ook is de applicatieontwikkelaar betrokken bij de implementatie van een applicatie en voert hij onderhoudsactiviteiten uit t.b.v. bestaande applicaties. De werkzaamheden worden zowel zelfstandig als in projectvorm uitgevoerd waardoor planning van werkzaamheden en samenwerking met collega’s van belang is. De applicatieontwikkelaar dient zijn werkzaamheden zelfstandig of in teamverband te kunnen uitvoeren en af te stemmen met de projectleider/leidinggevende en collega’s. Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende/projectleider, maar is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn eigen werk.   De applicatieontwikkelaar staat vaak in direct contact met klanten en met collega’s. Afhankelijk van de organisatie en branche waarin hij werkt, heeft hij tijdens het uitvoeren van zijn taken ook contact met andere projectmedewerkers zoals ICT- en applicatieontwikkelaars, functioneel beheerders en specialisten, mediavormgevers, communicatie-adviseurs en tekstschrijvers. De applicatieontwikkelaar is in staat trainingen te geven aan de eigen (minder vaardige op het gebied van de applicatie) collega’s.   Voor meer informatie klik hier.
National SecurityCyber Security
ICT-beveiligingsspecialist 2 (HBO)
Samenvatting Geeft invulling aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen van de organisatie.   Missie Doet voorstellen voor en implementeert technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT. Adviseert en ondersteunt om ICT veilig te laten werken. Neemt directe ac-tie om systemen en netwerken of delen daarvan te beveiligen.   Eindverantwoordelijk: Gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging Realiseert: Verbetervoorstellen voor be-veiliging van ICT Technische ICT-beveiligings-oplossingen, -maatregelen en -updates Selectie en implementatie van beveiligingshulpmiddelen ICT-beveiligingsassessments, -tests en -reviews Monitoring en borging van de technische beveiligingsmaat-regelen voor de ICT Draagt bij: ICT-beveiligings-richtlijnen en imple-mentatie daarvan Risicoanalyses voor ICT Forensisch onderzoek ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan Kennisuitwisseling over ICT-beveiliging Kerntaken: Volgt technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT-beveiliging Neemt kennis van actuele dreigingen en dreigingstrends en bepaalt de mogelijke impact hiervan op de organisatie Voorziet in een gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging Stelt verbetervoorstellen op voor het beveiligen van de ICT Ontwerpt technische ICT-beveiligingsoplossingen Presenteert ICT-beveiligingsoplossingen aan collega’s en leidinggevenden Realiseert technische beveiligingsmaatregelen en beveiligingsupdates in sys-temen en tewerken Selecteert en implementeert beveiligingshulpmiddelen Realiseert en monitort ICT-beveiligingsassessments, -tests en -reviews Draagt bij aan forensisch onderzoek Monitort en borgt de technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT en evalu-eert ICT-beveiligingsrisico’s Test onderdelen van het ICT- incident/response- en/of -continuïteitsplan Presenteert verbetervoorstellen aan het lijnmanagement met betrekking tot ICT-beveiliging en -risico’s    Bekijk het volledige profiel hier.
Cyber Security
ICT-beveiligingsspecialist 3 (WO)
Samenvatting Geeft invulling aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen van de organisatie.   Missie Doet voorstellen voor en implementeert technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT. Adviseert en ondersteunt om ICT veilig te laten werken. Neemt directe actie om systemen en netwerken of delen daarvan te beveiligen. Wordt door vakgenoten be-schouwd als de deskundige op het gebied van ICT-beveiliging.   Eindverantwoordelijk: Gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging Realiseert Verbetervoorstellen voor bevei-liging van ICT Integratievoorstellen voor nieu-we technologie Technische ICT-beveiligings-oplossingen, -maatregelen en -updates Selectie en implementatie van beveiligingshulpmiddelen ICT-beveiligingsassessments, -tests, -reviews en -audits Monitoring en borging van de technische beveiligingsmaatre-gelen voor de ICT Testen van het ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan Draagt bij:  Risicomanagementbeleid  ICT-beveiligings-richtlijnen en implementatie daarvan  Risicoanalyses voor ICT  Forensisch onderzoek  ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan  Kennisuitwisseling over ICT-beveiliging   Kerntaken: Volgt diepgaand technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT-beveiliging Neemt kennis van actuele dreigingen en dreigingstrends en bepaalt de mogelijke impact hiervan op de organisatie Voorziet in een gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging Stelt verbetervoorstellen op voor het beveiligen van de ICT Stelt voorstellen op voor integratie van nieuwe informatietechnologie Ontwerpt technische ICT-beveiligingsoplossingen Presenteert ICT-beveiligingsoplossingen aan collega’s en leidinggevenden Realiseert technische beveiligingsmaatregelen en beveiligingsupdates in sys-temen en netwerken Selecteert en implementeert beveiligingshulpmiddelen Realiseert en monitort ICT-beveiligingsassessments, -tests, -reviews en -audits Draagt bij aan forensisch onderzoek Monitort en borgt de technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT en evalueert ICT-beveiligingsrisico’s Test het ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan Begeleidt minder ervaren collega’s in de ICT-beveiliging Presenteert verbetervoorstellen aan het lijnmanagement met betrekking tot ICT-beveiliging en -risico’s   Voor het volledige profiel klik hier.
Cyber Security
Integraal Veiligheidskundige
De Integraal Veiligheidskundige (IVK) moet kunnen omgaan met verschillende perspectieven op een veiligheidsprobleem, en in staat zijn samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Onderstaande kernopgaven vormen hiervoor een richtsnoer.     Een professionele IVK: • stelt zich proactief op, dat wil zeggen: denkt in een vroeg stadium mee over de wijze waarop veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden voorkomen of beperkt. Zo wordt beleid niet langer uitsluitend gebaseerd op ervaringen uit het verleden, maar mede op een vooruitziende blik – hierin komt de dimensie van tijd tot uitdrukking;   • benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven (juridisch, economisch, bedrijfskundig, financieel, sociaal, fysiek, objectief, subjectief, enz.) en beschouwt deze facetten in hun onderlinge samenhang – hierin komt de dimensie van multidisciplinariteit tot uitdrukking;   • maakt gebruik van verschillende modellen en instrumenten bij het analyseren en aanpakken van veiligheidsproblemen, onder meer gebaseerd op de algemene principes van kwaliteit- en verandermanagement, en houdt hierbij rekening met de schaal waarop de problemen zich voordoen – hierin komt de dimensie van ruimte tot uitdrukking;   • mobiliseert alle partijen die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk (elk met hun eigen taken, bevoegdheden, visies en perspectieven) en zet hen aan tot participatie en actie – hierin komt de dimensie van sociale netwerken tot uitdrukking. Uit de omschrijving van de IVK in de vorige paragraaf kunnen we afleiden dat deze moet kunnen omgaan met verschillende perspectieven op een veiligheidsprobleem, en in staat moet zijn samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Onderstaande kernopgaven vormen hiervoor een richtsnoer. Een professionele IVK: • stelt zich proactief op, dat wil zeggen: denkt in een vroeg stadium mee over de wijze waarop veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden voorkomen of beperkt. Zo wordt beleid niet langer uitsluitend gebaseerd op ervaringen uit het verleden, maar mede op een vooruitziende blik – hierin komt de dimensie van tijd tot uitdrukking;   • benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven (juridisch, economisch, bedrijfskundig, financieel, sociaal, fysiek, objectief, subjectief, enz.) en beschouwt deze facetten in hun onderlinge samenhang – hierin komt de dimensie van multidisciplinariteit tot uitdrukking;   • maakt gebruik van verschillende modellen en instrumenten bij het analyseren en aanpakken van veiligheidsproblemen, onder meer gebaseerd op de algemene principes van kwaliteit- en verandermanagement, en houdt hierbij rekening met de schaal waarop de problemen zich voordoen – hierin komt de dimensie van ruimte tot uitdrukking;   • mobiliseert alle partijen die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk (elk met hun eigen taken, bevoegdheden, visies en perspectieven) en zet hen aan tot participatie en actie – hierin komt de dimensie van sociale netwerken tot uitdrukking.     Voor het volledige profiel, klik hier.
National SecurityCyber SecurityCritical InfrastructureUrban SecurityForensics
Politiekundige
Als politiekundige ben je op hbo-niveau actief in het operationele politiewerk op straat en in de wijk. Je zoekt de samenhang tussen incidenten om aan structurele oplossingen te werken voor problemen op het gebied van veiligheid, overlast en criminaliteit. Dit doe je samen met politiecollega’s maar ook met gemeente, welzijnsorganisaties, brandweer, woningcorporaties en winkeliersverenigingen. Als politiekundige weet je wat er leeft in de gemeente en signaleer je maatschappelijke problemen. Je adviseert over oplossingsrichtingen en werkt concreet aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Meer over de werkzaamheden als politiekundige >   Werken als politiekundige betekent een baan en opleiding ineen. De praktijkgerichte studie aan de Politieacademie in Apeldoorn wissel je af met werkperiodes in een basisteam bij de eenheid waar je in dienst bent. De opleiding tot politiekundige is een hbo-bacheloropleiding. Meer over de opleiding tot politiekundige >   Het complexe politiewerk vraagt de nodige denk- en daadkracht. Kun je in hoog tempo analyseren wat er aan de hand is? En direct inschatten welke netwerkpartners je moet betrekken? Heb je een antenne voor maatschappelijke signalen en kennis van groepen en subculturen in de samenleving? Naar het profiel voor politiekundige >   In een uitgebreide selectieprocedure wordt je sollicitatie beoordeeld en word je getest op de juiste eigenschappen voor het politiewerk. De totale procedure kan tot 8 maanden duren. Meer over de selectieprocedure voor politiekundige >   Heb je al een hbo-diploma en wil je in aanmerking komen voor de compacte, intensieve leerroute van 2 jaar, solliciteer dan ook op een van de vacatures politiekundige.
National SecurityCritical InfrastructureUrban SecurityForensics
Security Manager
De security manager analyseert vanuit bedrijfsmatig perspectief risico’s en bedreigingen en adviseert en beslist over passende investeringen in security. Deze professional adviseert vooral op strategisch niveau. Hij beschikt over actuele kennis van methodieken en technieken om dreigingen en risico’s te analyseren. Hij is creatief in het bedenken van oplossingen en weet binnen welke juridische (compliance) en bedrijfsmatige kaders deze oplossingen moeten passen. Hij beschikt ook over relevante praktijkervaring en kennis van het veld. Van deze professionals wordt bovendien verwacht dat hij in staat is om veiligheidsnetwerken te onderhouden en een informatiepositie op te bouwen.   Kerntaken van de securitymanager De werkzaamheden van de securitymanager kunnen worden geclusterd tot zes kerntaken. 1. Analyseren van beveiligingsrisico’s (voor de bedrijfsstrategie en de sector) De security manager analyseert op systematische wijze interne en externe dreigingen en risico’s voor de bedrijfsprocessen en de ICT-infrastructuur. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn: zorgdragen voor veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie, bepalen van relevante informatiebronnen (personen, databanken, internet), maken van scenarioanalyse (analyseren van bedrijfsstrategie, kritische bedrijfsprocessen, de bedrijfscultuur), analyseren van bedreigingen om ten slotte te komen tot een analyse/berekening van risico’s (kwalitatief, kwantitatief). Deze analyse mondt uit in een rapportage.   2. Adviseren over beveiligingsplannen en –beleid De security manager vertaalt gemaakte risicoanalyses naar plannen of beleid om te komen tot (een pakket van) passende securitymaatregelen. Het opstellen van dit soort plannen is een omvattende taak. Hierin passen werkzaamheden zoals: het in kaart brengen van mogelijke (nieuwe) harde en zachte beveiligingstechnieken en, zo nodig, het ontwikkelen van innovatieve, passende beveiligingstechnieken. Hij kom tot een pakket van concrete beveiligingsmaatregelen en alternatieven, met een schets van de kosten -baten afweging van de mogelijk scenario’s. Waar mogelijk of nodig gebeurt dit in samenwerking met relevante partners. Deze beroepstaak mondt uit in een beveiligingsplan, waarover de securitymanager advies geeft aan het managementteam of de directie over te nemen acties/investeringen.   3. Leidinggeven aan uitvoering/implementatie van veiligheidsmaatregelen De security manager draagt zorg voor de effectieve inzet van mensen en middelen bij de implementatie. Deze taak heeft zowel een harde/technische kant als een zachte/menskant. We zien dat terug in de werkzaamheden die onderdeel zijn van de ze beroepstaak: opstellen en (laten) uitvoeren van (project)planningen, doen van relevante aanbestedingen: inkopen van beveiligingstechnologie en/of diensten, coördineren tussen betrokkenen, aansturen van team, randvoorwaarden creëren voor de personele zorg en coachend leidinggeven aan operationele managers / vakspecialisten / projectleiders, opstellen van managementrapportages.   4. Business continuity management Vanuit deze taak draagt de Securitymanager zorg voor business continuity. Hierbij gaat het om de vraag hoe er voor kan worden gezorgd dat cruciale bedrijfsactiviteiten doorgang vinden in tijden van crises. In dit verband verricht hij o.a. de volgende werkzaamheden: analyseren van uitwijkmogelijkheden, opstellen van protocollen/ afspraken met overheidsdiensten (GHOR, brandweren, veiligheidsorganisaties, BHV), opstellen van oefenplannen, oefenen: deelnemen aan/begeleiden van crisisteam, efficiënt gebruik van technologie, conclusies trekken over benodigde bijstellingen in beveiligingsmaatregelen. Deze beroepstaak leidt tot producten zoals: protocollen, oefenplannen, voorbereide securitymedewerkers, lessons learned, contingentieplan/ crisisscenario’s et cetera. De Securitymanager is zich bewust van de hele businesscontinuity keten en de impact van de infrastructuur op de maatschappij.   5. Handhaving/compliance Steeds meer organisaties hebben te maken met regelgeving waaraan ze zich moeten houden. Dit kunnen afspraken of regelgeving zijn die binnen de branche of sector zijn gemaakt of die door de overheid zijn opgelegd. In dit verband draagt de securitymanager zorg voor overeenstemming met / het voldoen aan wettelijke voorschriften/ overeenkomsten. Hij voert daartoe de volgende werkzaamheden uit: nalezen van gemaakte afspraken, bestuderen van relevante wet- en regelgeving (incl. jurisprudentie), voorbereiden en uitvoeren van inspecties / audits, ontwikkelen van aanbevelingen (voorstellen, maatregelen), rapporteren aan management (incl. voorstellen voor maatregelen). Deze beroepstaak mondt uit in (rapportages van) uitgevoerde analyses en verbeterplannen.   6. Risicomanagement In deze beroepstaak staat het voorkomen en beheersen van risico’s centraal. De securitymanager draagt zorg voor de systematische analyse en het monitoren van risico’s en securitymaatregelen, het monitoren van gedrag, het zorgdragen voor een op veiligheid gerichte bedrijfscultuur en het zorgdragen voor voldoende voorbereiding op crises in en om het bedrijf. Hij geeft aan deze beroepstaak vorm door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: opzetten / onderhouden van een risicomanagementsysteem (o.a.: vaststellen kritische processen, opstellen van protocollen, vaststellen van veiligheids- en beveiligingscriteria, inrichten van een auditsystematiek, registreren van incidenten en accidenten, uitvoeren regelmatige van audits/inspectie/ op kritische bedrijfsprocessen en infrastructuur, uitvoeren van regelmatige audits en inspectie van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, vergelijken en prioriteren van risico’s, aansturen van de risicocommunicatie (eventueel in samenwerking met communicatieafdeling of -medewerkers) zowel intern als extern. Deze taak leidt tot veiligheidsrisicorapportages aan de board rond kritische bedrijfsprocessen en bezittingen, systemen en mensen. Het betreft zowel externe als interne dreigings- en risicobronnen.   Competenties van de security manager Om de kerntaken uit te kunnen voeren, moet de securitymanager beschikken over de volgende competenties. 1. De securitymanager is in staat op systematische wijze interne en externe dreigingen en risico’s te analyseren binnen de bedrijfsprocessen en de ICT- infrastructuur van de sectoren van de vitale infrastructuur. 2. De securitymanager is in staat risicoanalyses te vertalen naar plannen of beleid om te komen tot (een pakket van) passende securitymaatregelen. 3. De securitymanager kan zorgdragen voor de effectieve inzet van mensen en middelen bij de implementatie van securitymaatregelen en beveiligingsplannen. 4. De securitymanager kan zorgdragen voor de effectieve inzet van IT als beveiligingsinstrument bij de implementatie van securitymaatregelen en beveiligingsplannen. 5. De securitymanager kan ervoor zorgen dat cruciale bedrijfsprocessen doorgaan in tijden van crises: business continuity. 6. De securitymanager kan ervoor zorgen dat de organisatie op het gebied van security voldoet aan de wet- en regelgeving en de afspraken die binnen de sectoren van de vitale infrastructuur zijn gemaakt. 7. De securitymanager kan een risicomanagementsysteem opzetten en implementeren. 8. De securitymanager is in staat zijn ontwikkeling te sturen en reguleren, te reflecteren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen, een (ethische) beroepshouding te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de eigen professionalisering en de professionalisering van het beroep.     Voor het volledige profiel, klik hier.
National SecurityCyber SecurityCritical InfrastructureUrban SecurityForensics

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close